Theo Quyết định số 2416/QĐ-UBND ngày 13/7/2020 của UBND tỉnh về Ban hành Danh mục các cơ quan, tổ chức thuộc nguồn nộp lưu vào Kho Lưu trữ lịch sử tỉnh Đồng Nai, Sở Nông nghiệp và PTNT hiện có 10 đơn vị trực thuộc thuộc nguồn nộp lưu tài liệu về Kho Lưu trữ lịch sử tỉnh. Vừa qua, Sở Nông nghiệp và PTNT đã tiến hành kiểm tra, rà soát, đánh giá tình hình chỉnh lý tài liệu tồn đọng từ năm 2015 trở về trước tại các đơn vị trực thuộc. Qua kiểm tra thực tế và tổng hợp báo cáo số liệu của các đơn vị, Sở Nông nghiệp và PTNT đánh giá hiện trạng công tác lưu trữ, tình hình chỉnh lý tài liệu tồn đọng từ năm 2015 trở về trước như sau: Các đơn vị đã bố trí kho lưu trữ và các trang thiết bị như hộp tài liệu, kệ, tủ, quạt, hệ thống báo cháy… phục vụ công tác lưu trữ, bảo quản tài liệu và thực hiện thu thập tài liệu tồn đọng về kho lưu trữ cơ quan. Tổng số tài liệu tồn đọng từ năm 2015 trở về trước của toàn Ngành khoảng 1.497 mét. Trong đó, số tài liệu đã chỉnh lý hoàn chỉnh khoảng 379 mét chiếm 25,3%, số tài liệu chỉnh lý sơ bộ và tài liệu rời lẻ, chưa chỉnh lý khoảng 1.118 mét chiếm 74,7%. Trước tình hình này, Giám đốc Sở Nông nghiệp và PTNT đã chỉ đạo, quán triệt các đơn vị chưa thực hiện chỉnh lý tài liệu tồn đọng từ năm 2015 trở về trước nhanh chóng lập kế hoạch, dự toán kinh phí chỉnh lý tài liệu, lựa chọn đơn vị chỉnh lý có uy tín, có giấy chứng nhận đủ điều kiện hoạt động dịch vụ lưu trữ của cơ quan có thẩm quyền cấp, nhằm đảm bảo chất lượng hồ sơ, tài liệu sau khi chỉnh lý. Công tác chỉnh lý, số hóa tài liệu phải thực hiện đúng quy định, tài liệu sau khi chỉnh lý bảo đảm tiêu chuẩn đầu vào của tài liệu nộp vào Kho Lưu trữ lịch sử tỉnh. Dự kiến trong năm 2021, Sở Nông nghiệp và PTNT thực hiện chỉnh lý dứt điểm tài liệu tồn đọng từ năm 2015 trở về trước theo chỉ đạo của UBND tỉnh. Kiểm tra, rà soát tình hình chỉnh lý tài liệu tồn đọng từ năm 2015 trở về trước

    Kiểm tra thực tế tài liệu tồn đọng từ năm 2015 trở về trước Sen Bùi 

    Nguồn: sonongnghiep.dongnai.gov.vn


    Bản đồ

    bản đồ