Ngày 26/10/2020, HĐND huyện Long Thành đã tổ chức Kỳ họp thứ 19 (kỳ họp chuyên đề) HĐND huyện để thông qua một số Nghị quyết về phát triển kinh tế – xã hội và Nghị quyết về công tác nhân sự. ​Tại kỳ họp, Hội đồng nhân dân huyện đã nghe báo cáo, tờ trình của Ủy ban nhân dân huyện đối với 04 nội dung: (1) Báo cáo tình hình thực hiện kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2016 – 2021; Tờ trình điều chỉnh, bổ sung kế hoạch vốn đầu tư công trung hạn giai đoạn 2016 – 2020 huyện Long Thành (đợt 3); (2) Báo cáo tình hình thực hiện và giải ngân kế hoạch đầu tư công năm 2020 tính đến ngày 05/10/2020; Tờ trình điều chỉnh, bổ sung kế hoạch vốn đầu tư công năm 2020 (đợt 2); (3) Tờ trình điều chỉnh mục 1.2, 1.3 khoản 1, Điều 1 và khoản 2, Điều 1 Nghị quyết số 03/NQ-HĐND ngày 14/5/2019 của HĐND huyện về chủ trương danh mục các dự án đầu tư công và các dự án nhóm B, dự án trọng điểm nhóm C trên địa bàn huyện Long Thành; (4) Tờ trình điều chỉnh, bổ sung một số nội dung trong đồ án quy hoạch xây dựng vùng huyện Long Thành, tỉnh Đồng Nai đến năm 2040, tầm nhìn đến năm 2050. kh long thanh.

  Ông Nguyễn Phong An – Phó Chủ tịch UBND huyện trình bày báo cáo, tờ trình của UBND huyện tại

  Kỳ họp Qua thảo luận, đại biểu HĐND huyện đã thể hiện tinh thần trách nhiệm cao, chủ động nghiên cứu, xem xét các báo cáo, tờ trình của UBND huyện; báo cáo thẩm tra của Ban Kinh tế – Xã hội HĐND huyện; đồng thời, phân tích, đóng góp nhiều ý kiến để việc triển khai thực hiện Nghị quyết của HĐND huyện được thuận lợi và hiệu quả trong thời gian tới. Kết quả kỳ họp, HĐND tỉnh đã quyết nghị thông qua 05 nghị quyết gồm: 04 nghị quyết chuyên đề và 01 nghị quyết về công tác nhân sự, gồm: (1) Nghị quyết về điều chỉnh, bổ sung kế hoạch vốn đầu tư công trung hạn giai đoạn 2016 – 2020 huyện Long Thành (đợt 3); (2) Nghị quyết về điều chỉnh, bổ sung kế hoạch vốn đầu tư công năm 2020 (đợt 2); (3) Nghị quyết về điều chỉnh mục 1.2, 1.3 khoản 1 Điều 1 Nghị quyết số 03/NQ-HĐND ngày 14/5/2019 của HĐND huyện về chủ trương danh mục các dự án đầu tư công và các dự án nhóm B, dự án trọng điểm nhóm C trên địa bàn huyện Long Thành; (4) Nghị quyết về điều chỉnh, bổ sung một số nội dung trong đồ án quy hoạch xây dựng vùng huyện Long Thành, tỉnh Đồng Nai đến năm 2040, tầm nhìn đến năm 2050; (5) Nghị quyết phê chuẩn kết quả miễn nhiệm Phó Chủ tịch HĐND huyện khóa XI, nhiệm kỳ 2016 – 2021. Các Nghị quyết nêu trên đã được 100% đại biểu có mặt thống nhất. Phát biểu bế mạc kỳ họp, Chủ tọa kỳ họp đánh giá cao tinh thần, trách nhiệm của đại biểu trong việc phát huy dân chủ, tập trung nghiên cứu, xem xét, thảo luận, góp phần nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của HĐND; ghi nhận những cố gắng và trách nhiệm của UBND huyện; đồng thời đề nghị UBND huyện nâng cao tinh thần trách nhiệm trong việc triển khai thực hiện đảm bảo đúng quy trình quy định, bám sát định hướng, nhiệm vụ và lộ trình đã xác định. Đặc biệt, với việc thông qua các nội dung trên sẽ tạo cơ sở pháp lý cho việc phát triển kinh tế – xã hội trên địa bàn huyện. Thường trực HĐND huyện, các Ban HĐND huyện, các Tổ đại biểu HĐND huyện và các vị đại biểu HĐND huyện có trách nhiệm giám sát Nghị quyết theo quy định nhằm góp phần hoàn thành thắng lợi nhiệm vụ của địa phương./.

  Anh Khoa

  Nguồn: hdnd.dongnai.gov.vn


  Bản đồ

  bản đồ