Chủ tịch UBND tỉnh vừa ban hành Kế hoạch số 3191/KH-UBND ngày 30/3/2021 thực hiện mô hình “Cấp tỉnh bố trí kinh phí, cấp huyện tổ chức thực hiện và cấp xã tiếp nhận kết quả phổ biến, giáo dục pháp luật” năm 2021. Mô hình thực hiện thông qua hình thức tổ chức các Hội nghị tuyên truyền, phổ biến pháp luật cho người dân ở cơ sở (cấp xã) do Báo cáo viên pháp luật cấp tỉnh của các sở, ban, ngành phụ trách lĩnh vực trực tiếp triển khai, UBND các huyện, thành phố có trách nhiệm tổ chức thực hiện. Việc thực hiện mô hình nhằm chia sẽ khó khăn về kinh phí trong công tác phổ biến, giáo dục pháp luật cho UBND cấp xã. Các sở, ngành được giao nhiệm vụ chủ trì phổ biến, giáo dục pháp luật về các lĩnh vực sẽ phối hợp với UBND cấp huyện, cấp xã để xác định nhu cầu phổ biến, giáo dục pháp luật ở cơ sở, xây dựng dự toán kinh phí và kế hoạch tổ chức các Hội nghị. Theo đó kinh phí để tổ chức các Hội nghị tuyên truyền, phổ biến pháp luật đến người dân ở cơ sở sẽ được bố trí từ nguồn ngân sách cấp tỉnh, giúp khắc phục khó khăn về kinh phí trong công tác phổ biến, giáo dục pháp luật của UBND cấp xã. Đồng thời thực hiện đúng theo định hướng phổ biến, giáo dục pháp luật hướng về cơ sở, lấy người dân làm trung tâm theo Kết luận số 80-KL/TW ngày 20 tháng 6 năm 2020 của Ban Bí thư Trung ương Đảng về việc tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 32-CT/TW về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng trong công tác phổ biến, giáo dục pháp luật, nâng cao ý thức chấp hành pháp luật của cán bộ, Nhân dân. Đây là năm đầu tiên tỉnh Đồng Nai ban hành Kế hoạch tổ chức thực hiện mô hình này. Việc ban hành một kế hoạch bài bản của Chủ tịch UBND tỉnh sẽ tạo sự thống nhất trong việc tổ chức và có sự phối hợp chặt chẽ giữa các ngành, đảm bảo được nhu cầu phổ biến, giáo dục pháp luật về các lĩnh vực của Nhân dân ở cơ sở. Một số lĩnh vực trọng tâm được tập trung thực hiện theo mô hình này là Luật Cư trú, các vấn đề dư luận quan tâm, Luật Bảo vệ môi trường, biển, đảo Việt Nam. Việc thực hiện mô hình cũng sẽ giúp phát huy vai trò của đội ngũ Báo cáo viên pháp luật cấp tỉnh trong việc tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật trực tiếp Nâng cao hiệu quả hoạt động của các sở, ban, ngành trong việc phổ biến, giáo dục pháp luật thuộc các lĩnh vực được giao quản lý. 

    Đồng Hoa

    Nguồn: stp.dongnai.gov.vn


    Bản đồ

    bản đồ