Ngày 25 tháng 01 năm 2021, Bộ Trưởng Bộ Y tế ban hành các thông tư liên quan đến công tác dân số gồm: Thông tư số 01/2021/TT-BYT hướng dẫn một số nội dung để địa phương ban hành chính sách khen thưởng, hỗ trợ đối với tập thể, cá nhân thực hiện tốt công tác dân số; Thông tư số 02/2021/TT-BYT Quy định tiêu chuẩn, nhiệm vụ của cộng tác viên dân số. Các thông tư này đều có hiệu lực kể từ ngày 10 tháng 3 năm 2021. Theo đó, để thực hiện tốt công tác dân số tại địa phương, các Thông tư đã quy định một số chính sách đối với Cộng tác viên công tác dân số và khen thưởng, hỗ trợ bằng tiền hoặc hiện vật đối với tập thể, cá nhân thực hiện tốt công tác dân số gồm: Thôn, làng, ấp, bản, buôn, bon, phum, sóc, tổ dân phố, khu phố, khối phố, khóm, tiểu khu và tương đương; xã, phường, thị trấn và cá nhân là công dân Việt Nam cư trú trên lãnh thổ Việt Nam. Các chính sách tại Thông tư 01/2021/TT-BYT nhằm khuyến khích duy trì vững chắc mức sinh thay thế; kiểm soát tình trạng mất cân bằng giới tính khi sinh; góp phần nâng cao chất lượng dân số của địa phương. Tuy nhiên, để phù hợp với tình hình thực tiễn của từng vùng, miền, địa phương, Thông tư giao trách nhiệm cho Sở Y tế chủ trì, phối hợp với các Sở, ban, ngành, đơn vị liên quan tham mưu, đề xuất Ủy ban nhân dân cấp tỉnh ban hành nội dung khuyến khích, khen thưởng, mức hỗ trợ bằng tiền hoặc hiện vật đối với tập thể, cá nhân thực hiện tốt chính sách dân số của địa phương. Riêng đối với mức hỗ trợ hàng tháng cho cộng tác viên công tác dân số, khoản 2 Điều 4 Thông tư số 02/2021/TT-BYT cũng quy định “Mức chi bồi dưỡng hằng tháng cho cộng tác viên dân số do Hội đồng nhân dân tỉnh quyết định và ngân sách địa phương bảo đảm theo quy định.”./.

    Bìn​h Phạm

    Nguồn: stp.dongnai.gov.vn


    Bản đồ

    bản đồ