Tại kỳ họp thứ 18 HĐND tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh đã báo cáo nhấn mạnh một số nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm trong công tác chỉ đạo điều hành nhiệm vụ kinh tế – xã hội năm 2021, gồm các nội dung sau: 1. Thứ nhất, triển khai đồng bộ, hiệu quả các giải pháp đảm bảo thực hiện các mục tiêu nghị quyết, bao gồm: – Tập trung thực hiện đồng bộ các giải pháp tháo gỡ khó khăn, nhất là về thủ tục hành chính trong các lĩnh vực quy hoạch, đầu tư, xây dựng, đất đai để hỗ trợ doanh nghiệp; Cơ cấu lại nền kinh tế gắn với đổi mới mô hình tăng trưởng, nâng cao năng suất, chất lượng, hiệu quả; Phát triển thị trường trong nước gắn với bảo đảm cân đối cung cầu, nhất là đối với các mặt hàng thiết yếu, ưu tiên phát triển những ngành dịch vụ có lợi thế, có giá trị gia tăng cao; Thu hút đầu tư có chọn lọc, phát triển công nghiệp có hàm lượng công nghệ cao, công nghiệp chế biến nông sản. – Thúc đẩy khởi nghiệp, sáng tạo, dần hình thành hệ sinh thái khởi nghiệp trên địa bàn tỉnh; Phát triển mạnh mẽ kinh tế tư nhân, song song với phát triển kinh tế tập thể và triển khai giải pháp hiệu quả thu hút đầu tư nước ngoài; Đẩy mạnh công tác cổ phần hóa, cơ cấu lại, thoái vốn doanh nghiệp nhà nước và doanh nghiệp có vốn nhà nước, đảm bảo theo lộ trình, kế hoạch. – Khẩn trương hoàn thành lập quy hoạch sử dụng đất giai đoạn 2021-2030, kế hoạch sử dụng đất kỳ đầu 2021-2025 trình duyệt; Rà soát các quy hoạch ngành đảm bảo phù hợp để tích hợp quy hoạch phát triển kinh tế – xã hội tỉnh; Tập trung triển khai lập quy hoạch kinh tế – xã hội tỉnh thời kỳ 2021-2030 tầm nhìn 2050 theo nhiệm vụ đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt, trong đó cần đánh giá tổng thể, toàn diện để khai thác lợi thế, tiềm năng thúc đẩy phát triển kinh tế tỉnh nhà trong giai đoạn tới; hoàn thành lập quy hoạch vùng huyện, quy hoạch nông thôn mới và quy hoạch kết nối hạ tầng giao thông đồng bộ giữa các huyện và vùng kinh tế trọng điểm Phiá Nam. – Huy động hiệu quả các nguồn lực cho đầu tư phát triển kết cấu hạ tầng, đặc biệt là hạ tầng giao thông kết nối Cảng HKQT Long Thành; Tập trung đẩy nhanh tiến độ thực hiện các dự án, công trình trọng điểm trên địa bàn tỉnh; nghiên cứu hình thành và xây dựng mô hình thành phố thông minh xung quanh Cảng HKQT Long Thành; Hoàn thiện hồ sơ và sớm triển khai chuyển đổi công năng KCN Biên Hòa 1 thành Khu Đô thị – Dịch vụ – Thương mại; Hoàn chỉnh việc triển khai hồ sơ quy hoạch bổ sung các Khu công nghiệp trên địa bàn tỉnh trình Thủ tướng Chính phủ phê duyệt để sớm triển khai xây dựng; Xây dựng hệ thống giao thông kết nối đường hang không, bộ, thuỷ để kết nối Cảng HKQT Long Thành với Cụm cảng 5. Cang HKQT LK-ket noi.

  Tập trung Triển khai hạ tầng giao thông kết nối Cảng hàng không Quốc tế Long Thành – Đẩy mạnh đổi mới các hình thức tổ chức sản xuất nông, lâm, thủy sản; phát triển sản xuất theo chuỗi giá trị từ sản xuất, chế biến đến tiêu thụ, xuất khẩu phù hợp với điều kiện địa phương, sản phẩm, ngành hàng và nhu cầu thị trường; Nâng cao chất lượng, sức cạnh tranh và khả năng tiếp cận thị trường cho sản phẩm từ khu vực nông thôn, thúc đẩy xuất khẩu các sản phẩm có lợi thế. Chủ động phòng, chống thiên tai, kiểm soát dịch bệnh trên cây trồng, vật nuôi. 2. Thứ hai, tập trung công tác thu – chi ngân sách, giải ngân nguồn vốn XDCB và xây dựng nông thôn mới. – Tập trung triển khai có hiệu quả các giải pháp quản lý thu ngân sách, phấn đấu hoàn thành cao nhất nhiệm vụ thu NSNN năm 2021; Tăng cường quản lý thu, chống thất thu, chống chuyển giá, đảm bảo thu đúng, thu đủ, thu kịp thời các khoản thu vào NSNN theo quy định, bao gồm cả các khoản thuế, tiền thuê đất đã hết thời gian được gia hạn nộp NSNN theo quy định của Nghị định số 41/2020/NĐ-CP ngày 08/4/2020 và Nghị định số 109/2000/NĐ-CP ngày 15/9/2020 của Chính phủ; chống thất thu qua công tác kiểm tra sau thông quan; Rà soát, phân loại, tập trung xử lý, thu hồi nợ đọng thuế, hạn chế phát sinh nợ thuế mới; kiểm soát chặt chẽ hoàn thuế, đảm bảo đúng đối tượng, đúng chính sách pháp luật của nhà nước; đẩy mạnh công tác thanh tra, kiểm tra việc chấp hành pháp luật, quy chế, quy trình quản lý thuế. Các địa phương rà soát quỹ đất trên địa bàn, nghiên cứu khu đất có tiềm năng, lợi thế để thực hiện đấu giá, tăng nguồn thu ngân sách nhà nước. – Trong bối cảnh đại dịch Covid-19, thu ngân sách nhà nước (NSNN) gặp nhiều khó khăn, Chính phủ đã chỉ đạo thực hiện cắt giảm các khoản chi chưa thực sự cần thiết nên cần điều hành chi NSNN chặt chẽ, tiết kiệm trong phạm vi dự toán, đảm bảo nguồn lực cho công tác phòng, chống dịch Covid-19, hỗ trợ người dân, doanh nghiệp gặp khó khăn và các nhiệm vụ chi quan trọng, cấp bách, đột xuất. Tổ chức điều hành, quản lý chi ngân sách chặt chẽ, tiết kiệm; tăng cường công tác kiểm soát chi, nâng cao hiệu quả sử dụng NSNN và tài sản công. Giám sát chặt chẽ tình hình thực hiện chi thường xuyên của các đơn vị sử dụng ngân sách trong những tháng cuối năm; tiết kiệm triệt để các khoản chi mua sắm chưa thực sự cần thiết – Đối với giải ngân đầu tư công: Với những tác động tiêu cực của dịch COVID-19 đã làm ảnh hưởng trực tiếp đến tăng trưởng kinh tế. Do vậy, việc đẩy mạnh các dự án đầu tư công là một trong những giải pháp quan trọng góp phần cho tăng trưởng và bù đắp những thiếu hụt từ khu vực kinh tế tư nhân. Vì vậy cần phải xem giải ngân vốn đầu tư công là một nhiệm vụ chính trị trọng tâm của các cấp, các ngành, cơ quan, đơn vị, là nhiệm vụ trực tiếp của người đứng đầu cấp ủy đảng, chính quyền và hệ thống chính trị của từng ngành, địa phương. Các Chủ đầu tư, địa phương cần tập trung công tác lập hồ sơ dự án đầu tư công. Yêu cầu Sở Kế hoạch và Đầu tư, các Sở quản lý xây dựng chuyên ngành nghiên cứu phân cấp công tác thẩm định hồ sơ dự án, thiết kế, dự toán công trình cho các địa phương; đồng thời cần tập trung cần rút ngắn tối đa thời gian thẩm định dự án, thẩm định thiết kế, dự toán theo nhiệm vụ được phân công, hướng dẫn thực hiện và tạo mọi điều kiện hỗ trợ cho các đơn vị đảm bảo tiến độ triển khai dự án. Kiên quyết xử lý nghiêm và kịp thời các nhà thầu vi phạm tiến độ xây dựng, chất lượng công trình, chậm giao nộp thủ tục thanh toán khối lượng hoàn thành và vi phạm các điều khoản hợp đồng đã ký kết. Các huyện, thành phố cần tập trung hơn nữa công tác giải phóng mặt bằng, đặc biệt là xây dựng các khu tái định cư đảm bảo điều kiện di dời, giải phóng mặt bằng, không làm ảnh hưởng tiến độ chung dự án đầu tư công. Nghiên cứu thành lập Tổ công tác do Sở Kế hoạch và Đầu tư làm Tổ trưởng, tổ chức kiểm tra định kỳ và đột xuất tiến độ giải ngân đầu tư công tại các đơn vị. Sở Nội vụ căn cứ kết quả giải ngân đầu tư công, xem xét đánh giá, bình xét thi đua khen thưởng hàng năm đối với tập thể, người đứng đầu và các cá nhân liên quan, đề xuất biện pháp xử lý nghiêm theo quy định. – Tập trung phân bổ nguồn lực cho các nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới nâng cao, nông thôn mới kiểu mẫu. Các địa phương cần nghiên cứu, đề xuất việc xã hội hóa các trung tâm văn hóa, nhà văn hóa tại địa phương để khai thác các thiết chế này hiệu quả hơn; đồng thời nghiên cứu mô hình xã hội hóa đầu tư xây dựng hệ thống cấp nước sạch, đặc biệt là vùng khó khăn; tập trung triển khai các công trình nông thôn mới đúng tiến độ, đảm bảo chất lượng để từng bước nâng cao đời sống khu vực nông thôn. 3. Thứ ba, tăng cường quản lý đất đai xây dựng, bảo vệ môi trường, cải cách thủ tục hành chính. – Tăng cường công tác quản lý nhà nước về đất đai, xây dựng, xử lý nghiêm tình trạng tự ý phân lô, bán nền, xây dựng trái phép trên đất nông nghiệp, lâm nghiệp trên địa bàn tỉnh. Các địa phương cần tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra, giám sát trong lĩnh vực này. Địa phương nào để xảy ra tình trạng phân lô, bán nền thì lãnh đạo địa phương đó sẽ phải chịu hình thức xử lý kỹ luật theo quy định. Công An tỉnh cần tăng cường công tác an ninh, nắm bắt thông tin và điều tra xử lý đối với các đối tượng lừa đảo, chiếm đoạt tài sản thông qua các dự án “ma” trên địa bàn. 

  Th​ực hiện cưỡng chế công trình xây dựng trái phép tại Biên Hòa – Đẩy mạnh công tác kiểm tra, xử lý nghiêm cơ sở gây ô nhiễm môi trường; kiểm soát chặt chẽ xả thải, xử lý chất thải, nhất là chất thải nguy hại; đẩy mạnh đầu tư xây dựng các Khu xử lý rác thải, lựa chọn công nghệ xử lý rác hiện đại để giảm thiểu tối đa lượng rác chôn lấp; tiếp tục chỉ đạo các đơn vị, địa phương thực hiện tốt việc nạo vét hệ thống thoát nước tại các đô thị, khơi thông dòng chảy ở các kênh, suối và đẩy nhanh tiến độ đầu tư các dự án chống ngập cho khu vực trung tâm, đô thị trên địa bàn, nhất là ở thành phố Biên Hòa. Thực hiện nghiêm quy định về quản lý, bảo vệ, phát triển rừng, bảo tồn thiên nhiên và đa dạng sinh học; tăng cường giám sát khai thác, sử dụng các nguồn tài nguyên, đặc biệt tài nguyên nước; Chủ động phòng, chống, giảm nhẹ thiên tai và thích ứng với biến đổi khí hậu. – Tiếp tục rà soát, sắp xếp lại tổ chức bộ máy, tinh giản biên chế; cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh minh bạch, có tính cạnh tranh, qua đó tạo động lực mới mạnh mẽ cho phục hồi phát triển kinh tế – xã hội. Rà soát, tháo gỡ những khó khăn vướng mắc, cải tiến quy trình, thủ tục; cải cách thủ tục hành chính, giảm tối đa chi phí tuân thủ cho người dân, doanh nghiệp. Tăng cường làm việc trực tuyến, xử lý hồ sơ công việc trên môi trường điện tử. Tiếp tục đổi mới và nâng cao chất lượng giải quyết thủ tục hành chính theo cơ chế một cửa tại các cấp chính quyền, bảo đảm công khai, minh bạch, tạo thuận lợi tốt nhất cho người dân, doanh nghiệp. 4. Thứ tư, thực hiện tốt công tác phòng chống dịch bệnh và chuẩn bị cho tết Nguyên đán Tân Sửu – 2021. – Tăng cường thông tin, tuyên truyền các giải pháp phòng chống dịch bệnh, đặc biệt là dịch Covid -19; kiểm soát chặt chẽ các nguồn bệnh xâm nhập từ bên ngoài, tiếp tục thực hiện cách ly theo quy định; phát hiện sớm trường hợp nghi nhiễm tại cộng đồng để cách ly, xử lý triệt để, tránh lây lan. Tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin phục vụ công tác phòng chống dịch bệnh. – Xây dựng kế hoạch, tổ chức vui xuân, đón tết Nguyên đán Tân Sửu – 2021 gắn với hoạt động chào mừng thành công Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XI (nhiệm kỳ 2020-2015), tiến đến Đại hội Đảng toàn quốc trên tinh thần an toàn, tiết kiệm. Các địa phương, đơn vị làm tốt các chính sách an sinh xã hội; thăm hỏi chu đáo các thương binh, bệnh binh, gia đình liệt sĩ, người có công với cách mạng, các đồng chí lão thành cách mạng, Mẹ Việt Nam Anh hùng, nhân sĩ, trí thức, văn nghệ sĩ, chức sắc tôn giáo tiêu biểu; các đơn vị lực lượng vũ trang. Chăm lo đời sống vật chất, tinh thần cho hộ nghèo, đồng bào dân tộc vùng sâu, vùng xa; đối tượng chính sách, người già neo đơn; gia đình công nhân có hoàn cảnh khó khăn tại các khu công nghiệp trên địa bàn để mọi người đều được vui xuân đón tết no đủ, không để bất kỳ người dân, gia đình nào không có tết. – Đối với công tác giữ gìn ANTT: Công An tỉnh chủ trì, phối hợp địa phương giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trước, trong và sau tết, làm tốt công tác phòng chống tội phạm; xử lý nghiêm các hành vi vi phạm đối với phương tiện ô tô quá tải, quá khổ, kéo giảm tai nạn giao thông; tăng cường các biện pháp phòng chống cháy nổ, xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm về buôn bán, vận chuyển, sử dụng pháo nổ các loại theo quy định. – Đối với công tác chuẩn bị hang hóa Tết: Sở Công thương, Cục Quản lý thị trường chủ trì, phối hợp địa phương tăng cường chỉ đạo việc chuẩn bị cung cấp đầy đủ cho nhân dân các mặt hàng tiêu dùng thiết yếu trong dịp tết với giá cả hợp lý và ổn định, nhất là ở vùng sâu, vùng xa; không để xảy ra tình trạng thiếu hàng, đầu cơ, tăng giá trong những ngày trước, trong và sau tết; tăng cường chỉ đạo công tác phối hợp phòng chống buôn lậu, gian lận thương mại, hàng gian, hàng giả, hàng kém chất lượng. – Đối với công tác an toàn thực phẩm và khám chữa bệnh: Sở Y tế chủ trì, phối hợp địa phương bảo đảm công tác an toàn thực phẩm; chỉ đạo các bệnh viện, cơ sở y tế ứng trực 24/24 giờ, chuẩn bị đầy đủ nhân lực, thuốc chữa bệnh, bảo đảm sơ cứu, cấp cứu kịp thời bệnh nhân, đặc biệt là các trường hợp thương tích, tai nạn giao thông. 5. Thứ năm, tập trung chuẩn bị tốt công tác bầu cử Đại biểu Quốc hội (khoá XV) và Hội đồng nhân dân các cấp (nhiệm kỳ 2021-2026). – Các Sở, ngành, địa phương cần tập trung chỉ đạo công tác chuẩn bị bầu cử Đại biểu Quốc hội (khoá XV) và Hội đồng nhân dân các cấp (nhiệm kỳ 2021-2026). Trong đó cần tập trung công tác tuyên truyền, vận động, giữ gìn an ninh – trật tự trước, trong và sau bầu cử. Trong thời gian tiếp theo, UBND tỉnh sẽ tập trung chỉ đạo các sở ngành, các cơ quan, đơn vị, địa phương triển khai thực hiện đồng bộ, hiệu quả các nhiệm vụ trọng tâm đã đề ra./.

  Ngọc Diệp

  Nguồn: hdnd.dongnai.gov.vn


  Bản đồ

  bản đồ