Để đảm bảo kinh phí cho công tác bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021 – 2026 trên địa bàn tỉnh Đồng Nai. Hội đồng nhân dân tỉnh Đồng Nai đã thông qua Nghị quyết số 01/2021/NQ-HĐND về Quy định mức chi và thời gian được hưởng hỗ trợ phục vụ công tác bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021 – 2026 trên địa bàn tỉnh Đồng Nai tại kỳ họp chuyên đề ngày 12 tháng 3 năm 2021. Một số nội dung chi mức chi cụ thể như sau: 1. Chi Hội nghị cử tri nơi cư trú; Hội nghị tiếp xúc cử tri, vận động bầu cử: 1.000.000 đồng/Hội nghị. 2. Các cuộc họp, hội nghị của Ban chỉ đạo công tác bầu cử; Ủy ban bầu cử; các Ban bầu cử; các Tiểu ban của Ủy ban bầu cử; Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam các cấp – Chủ trì cuộc họp, hội nghị: Cấp tỉnh 200.000 đồng/người/buổi; cấp huyện 160.000 đồng/người/buổi; cấp xã 140.000 đồng/người/buổi – Thành viên tham dự: Cấp tỉnh 100.000 đồng/người/buổi; cấp huyện 80.000 đồng/người/buổi; cấp xã 70.000 đồng/người/buổi – Các đối tượng phục vụ: Cấp tỉnh 50.000 đồng/người/buổi; cấp huyện 40.000 đồng/người/buổi; cấp xã 35.000 đồng/người/buổi 3. Các cuộc họp, hội nghị khác liên quan đến công tác bầu cử – Chủ trì cuộc họp, hội nghị: Cấp tỉnh 150.000 đồng/người/buổi; cấp huyện 120.000 đồng/người/buổi; cấp xã 110.000 đồng/người/buổi – Thành viên tham dự: Cấp tỉnh 80.000 đồng/người/buổi; cấp huyện 70.000 đồng/người/buổi; cấp xã 60.000 đồng/người/buổi – Các đối tượng phục vụ: Cấp tỉnh 50.000 đồng/người/buổi; cấp huyện 40.000 đồng/người/buổi; cấp xã 35.000 đồng/người/buổi 4. Chi công tác chỉ đạo, kiểm tra, giám sát bầu cử của Thường trực Hội đồng nhân dân; Ủy ban bầu cử; các Ban bầu cử; các Tiểu ban của Ủy ban bầu cử; Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam các cấp (ngoài chế độ thanh toán công tác phí theo quy định) – Trưởng đoàn giám sát: Cấp tỉnh 150.000 đồng/người/buổi; cấp huyện 120.000 đồng/người/buổi; cấp xã 110.000 đồng/người/buổi. – Thành viên chính thức của đoàn giám sát: Cấp tỉnh 100.000 đồng/người/buổi; cấp huyện 80.000 đồng/người/buổi; cấp xã 70.000 đồng/người/buổi – Cán bộ, công chức, viên chức phục vụ đoàn giám sát + Phục vụ trực tiếp đoàn giám sát: Cấp tỉnh 80.000 đồng/người/buổi; cấp huyện 70.000 đồng/người/buổi; cấp xã 60.000 đồng/người/buổi. + Phục vụ gián tiếp đoàn giám sát (Lái xe, bảo vệ lãnh đạo): Cấp tỉnh 50.000 đồng/người/buổi; cấp huyện 40.000 đồng/người/buổi; cấp xã 35.000 đồng/người/buổi. 5. Chi bồi dưỡng, hỗ trợ cho những người trực tiếp phục vụ trong đợt bầu cử – Bồi dưỡng theo mức khoán/tháng đối với các đối tượng sau: + Trưởng, Phó trưởng ban chỉ đạo công tác bầu cử; Chủ tịch, Phó Chủ tịch Ủy ban bầu cử; Trưởng, Phó trưởng Ban bầu cử; Trưởng, Phó Trưởng các Tiểu ban của Ủy ban bầu cử. Cấp tỉnh 2.000.000 đồng/người/tháng; cấp huyện 1.500.000 đồng/người/tháng; cấp xã 900.000 đồng/người/tháng. + Các thành viên ban chỉ đạo công tác bầu cử; Thành viên Ủy ban bầu cử; Thành viên các Ban bầu cử; Thành viên các Tiểu ban của Ủy ban bầu cử; Thường trực Tổ giúp việc Ủy ban bầu cử. Cấp tỉnh 1.700.000 đồng/người/tháng; cấp huyện 1.300.000 đồng/người/tháng; cấp xã 700.000 đồng/người/tháng. + Các thành viên Tổ giúp việc Ủy ban bầu cử: Cấp tỉnh 1.500.000 đồng/người/tháng; cấp huyện 1.100.000 đồng/người/tháng; cấp xã 600.000 đồng/người/tháng. Ngoài ra Nghị quyết đã quy định các mức chi cụ thể cho các nội dung như: Chi cho các đối tượng được huy động, trưng tập trực tiếp phục vụ công tác bầu cử (ngoài các đối tượng đã được huy động, trưng tập tham gia tại các Tiểu ban; thời gian hưởng chế độ chi bồi dưỡng không quá 15 ngày không bao gồm những ngày tham gia đoàn kiểm tra, giám sát; chi phục vụ trực tiếp công dân và giải quyết khiếu nại, tố cáo về bầu cử, ngày trước ngày bầu cử và ngày bầu cử; chi khoán hỗ trợ cước điện thoại di động cho những người trực tiếp phục vụ trong đợt bầu cử; chi tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo về bầu cử; Các khoản chi khác phục vụ công tác bầu cử … Thời gian hưởng chế độ bồi dưỡng, hỗ trợ phục vụ công tác bầu cử thực hiện theo thực tế, được tính từ thời gian Ban Chỉ đạo công tác bầu cử, Ủy ban bầu cử, các Ban bầu cử, các Tiểu ban của Ủy ban bầu cử, Tổ giúp việc, Tổ bầu cử được thành lập đến khi kết thúc nhiệm vụ; tối đa không quá 5 tháng. Trường hợp một người làm nhiều nhiệm vụ khác nhau chỉ được hưởng mức hỗ trợ cao nhất. Đồng thời, Nghị quyết đã quy định nguyên tắc chi phải được các cơ quan, đơn vị quản lý chặt chẽ, chi tiêu theo đúng chế độ, đúng mục đích, có hiệu quả; sử dụng các phương tiện phục vụ các cuộc bầu cử trước đây hiện còn sử dụng được, huy động các phương tiện đang được trang bị ở các cơ quan, đơn vị để phục vụ cho nhiệm vụ bầu cử đảm bảo tiết kiệm chi cho ngân sách nhà nước./.​ 

    Bình Phạm

    Nguồn: stp.dongnai.gov.vn


    Bản đồ

    bản đồ