Thực hiện Kế hoạch của Chủ tịch UBND tỉnh về công tác phổ biến, giáo dục pháp luật; hòa giải ở cơ sở; xây dựng cấp xã đạt chuẩn tiếp cận pháp luật năm 2021, Sở Tư pháp vừa ban hành Kế hoạch số 12/KH-STP ngày 29 tháng 01 năm 2021 về công tác phổ biến, giáo dục pháp luật năm 2021. Theo đó xác định 13 nhiệm vụ lớn về công tác phổ biến, giáo dục pháp luật trong năm 2021. Trong đó có một số mô hình phổ biến, giáo dục pháp luật mới, lần đầu tiên triển khai thực hiện. Ngoài những mô hình phổ biến, giáo dục pháp luật đã được thực hiện hiệu quả trong thời gian qua tiếp tục được duy trì trong năm 2021 là cuộc thi trực tuyến tìm hiểu pháp luật, Hội thi tìm hiều pháp luật bằng hình thức sân khấu hóa, tuyên truyền hưởng ứng Ngày Pháp luật trên màn hình Led tại các điểm công cộng… Trong năm 2021, Sở Tư pháp sẽ tham mưu Chủ tịch UBND tỉnh triển khai Cuộc thi thiết kế poster tuyên truyền, phổ biến pháp luật; thực hiện mô hình “Cấp tỉnh bố trí kinh phí, cấp huyện tổ chức thực hiện và cấp xã tiếp nhận kết quả PBGDPL”; phối hợp với Tỉnh Đoàn và các cơ quan có liên quan tổ chức chuỗi các hoạt động hưởng ứng Ngày Pháp luật năm 2021 kết hợp tổng kết và trao giải Cuộc thi trực tuyến “Tìm hiểu pháp luật năm 2021”. Bên cạnh công tác phổ biến, giáo dục pháp luật, Kế hoạch cũng xác định các nhiệm vụ về công tác xây dựng cấp xã đạt chuẩn tiếp cận pháp luật, hòa giải ở cơ sở. Theo đó, trong năm 2021 tiếp tục chú trọng tham mưu chỉ đạo công tác xây dựng, đánh giá cấp xã đạt chuẩn tiếp cận pháp luật theo hướng thực chất, lấy xây dựng làm chủ đạo. Đối với công tác hòa giải ở cơ sở cần tiếp tục triển khai thực hiện hiệu quả Đề án “Nâng cao năng lực đội ngũ hòa giải viên ở cơ sở giai đoạn 2019-2021”, tập huấn nghiệp vụ cho đội ngũ tập huấn viên cấp huyện và hòa giải viên ở cơ sở; kết hợp công tác hòa giải với dân vận khéo, nâng cao tỷ lệ hòa giải thành. Để triển khai thực hiện hiệu quả Kế hoạch trong năm 2021, Giám đốc Sở Tư pháp giao Phòng Xây dựng và Phổ biến, giáo dục pháp luật chủ trì tham mưu thực hiện; xây dựng chương trình công tác, xác định thời gian, tiến độ cụ thể để tham mưu thực hiện. Các phòng chuyên môn và tương đương, đơn vị trực thuộc Sở căn cứ chức năng, nhiệm vụ và nội dung Kế hoạch triển khai thực hiện./. Đồng Hoa

    Nguồn: stp.dongnai.gov.vn


    Bản đồ

    bản đồ