Trong nhiệm kỳ 2016-2021, HĐND ba cấp tỉnh Đồng Nai đã nêu cao tinh thần trách nhiệm, đoàn kết, đổi mới, nâng cao chất lượng và hiệu quả hoạt động, thực hiện tốt nhiệm vụ của cơ quan quyền lực nhà nước ở địa phương, đại diện cho ý chí, nguyện vọng của nhân dân, đóng góp vào sự phát triển kinh tế xã hội, bảo đảm quốc phòng an ninh của địa phương. Nhìn lại hoạt động 05 năm của nhiệm kỳ vừa qua, HĐND ba cấp đã đạt được một số kết quả trọng tâm cụ thể, như: – Hoạt động tổ chức kỳ họp: HĐND ba cấp đã tổ chức 2.238 kỳ họp HĐND (trong đó 1.702 kỳ họp thường lệ và 556 kỳ họp chuyên đề). Thường trực HĐND ba cấp đã quan tâm chỉ đạo thực hiện tốt công tác chuẩn bị kỳ họp, xây dựng chương trình kỳ họp hợp lý, khoa học đảm bảo nội dung kỳ họp đã đề ra; chủ tọa kỳ họp bám sát chương trình, điều hành linh hoạt từng phiên họp tiết kiệm thời gian, phát huy được tinh thần dân chủ và trí tuệ của đại biểu trong việc thực hiện nhiệm vụ. Đồng thời, HĐND ba cấp luôn nghiên cứu, đổi mới, ứng dụng công nghệ thông tin trong công tác tổ chức kỳ họp, trình bày tóm tắt các báo cáo, tờ trình để dành thời gian cho phiên chất vấn, thảo luận; tập trung cải tiến nâng cao chất lượng thẩm tra, ban hành Nghị quyết về chất vấn và trả lời chất vấn làm cơ sở để triển khai thực hiện và theo dõi, giám sát. Đại biểu tham dự kỳ họp đã phát huy vai trò trách nhiệm của mình, phản ánh kịp thời tâm tư, nguyện vọng, ý kiến của cử tri; tích cực nghiên cứu nội dung trình tại kỳ họp để tham gia thảo luận, đóng góp ý kiến tại cụm tổ thảo luận và chất vấn tại kỳ họp. Nhiều đại biểu đã tích cực phát biểu thẳng thắn, có tính chất xây dựng và đề ra các giải pháp khắc phục những tồn tại, hạn chế trong công tác quản lý nhà nước trên các lĩnh vực. Tại các kỳ họp, HĐND ba cấp đã biểu quyết thông qua 11.844 Nghị quyết, bao gồm 1.253 Nghị quyết quy phạm pháp luật, 10.591 nghị quyết cá biệt. Quá trình xây dựng và ban hành Nghị quyết của HĐND ba cấp đã thực hiện theo đúng trình tự, thủ tục và đúng thẩm quyền ban hành theo quy định của Luật ban hành Văn bản quy phạm pháp luật. Do đó, các nghị quyết của HĐND ban hành đều có giá trị thực tiễn cao, phát huy hiệu quả, làm cơ sở cho công tác chỉ đạo điều hành của địa phương, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế xã hội, đảm bảo quốc phòng an ninh trên địa bàn tỉnh. – Hoạt động khảo sát, giám sát: Trên cơ sở các quy định của Luật Tổ chức chính quyền địa phương, Luật Hoạt động giám sát của Quốc hội và HĐND, Thường trực, các Ban, các Tổ đại biểu HĐND đã xây dựng chương trình giám sát hàng năm và triển khai thực hiện giám sát theo đúng thẩm quyền. Nội dung giám sát tập trung chủ yếu trên các lĩnh vực được đại biểu, cử tri và nhân dân quan tâm, đảm bảo toàn diện trên các lĩnh vực kinh tế – xã hội. Kết quả, Thường trực HĐND, các Ban HĐND, các Tổ đại biểu HĐND ba cấp đã tổ chức 11.353 cuộc khảo sát, giám sát với 35.070 kiến nghị giám sát. Sau giám sát, Thường trực HĐND, các Ban HĐND, các Tổ đại biểu HĐND tiếp tục giám sát, đôn đốc việc thực hiện các kết luận giám sát, qua theo dõi cho thấy, tỷ lệ giải quyết các kiến nghị sau giám sát của HĐND cấp tỉnh là 89,1%, cấp huyện là 89,8.%, cấp xã 81,4 %. Đối với những kiến nghị sau giám sát chậm được giải quyết hoặc giải quyết chưa thỏa đáng sẽ được thực hiện tái giám sát hoặc chất vấn tại kỳ họp. Nhìn chung, chất lượng hoạt động giám sát của các tổ chức HĐND ngày càng được nâng cao, triển khai giám sát toàn diện trên các lĩnh vực, đa dạng về nội dung đã góp phần tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong công tác quản lý, điều hành thực hiện nhiệm vụ của các đơn vị, địa phương.

  Thường trực HĐND tỉnh giám sát đối với UBND tỉnh về Chương trình phát triển đô thị tỉnh Đồng Nai giai đoạn đến năm 2020 và giai đoạn 2021 – 2030

  – Hoạt động tiếp xúc cử tri, tiếp công dân, xử lý đơn thư khiếu nại tố cáo: Hoạt động tiếp xúc cử tri của đại biểu HĐND các cấp trên địa bàn tỉnh có nhiều đổi mới cả về nội dung và hình thức, hiệu quả, các cuộc tiếp xúc cử tri cơ bản đáp ứng được tâm tư, nguyện vọng của cử tri. Thường trực, các Ban HĐND và các Tổ đại biểu HĐND đã phối hợp chặt chẽ với UBMTTQVN các cấp và HĐND các cấp trong việc chuẩn bị tổ chức hội nghị chu đáo, trách nhiệm. Công tác tổng hợp, phân loại ý kiến, kiến nghị của cử tri, theo dõi đôn đốc giải quyết kiến nghị của cử tri sau mỗi đợt tiếp xúc được đại biểu quan tâm thực hiện và báo cáo về Thường trực HĐND để chuyển đến cơ quan có thẩm quyền giải quyết. Kết quả xem xét, trả lời ý kiến, kiến nghị của cử tri được UBND các cấp và các cơ quan chức năng tiếp thu, trả lời nghiêm túc, cơ bản đáp ứng yêu cầu, nguyện vọng của cử tri, tỷ lệ các kiến nghị của cử tri được giải quyết ở cấp tỉnh là 100%, cấp huyện là 93,8%, cấp xã là 95%.

  Đại biểu HĐND tỉnh, huyện tiếp xúc cử tri huyện Trảng Bom Thực hiện Luật tiếp công dân, Nghị quyết 759/2014/UBTVQH13 ngày 15/5/2014 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội quy định chi tiết về hoạt động tiếp công dân của các cơ quan của Quốc hội, đại biểu Quốc hội, Hội đồng nhân dân và quy chế hoạt động HĐND tỉnh khóa IX nhiệm kỳ 2016 – 2021, Thường trực, các Ban HĐND tỉnh thực hiện tiếp công dân vào thứ 6 hàng tuần tại Trụ sở Ban tiếp công dân tỉnh, các Tổ đại biểu HĐND tỉnh tiếp công dân tại địa bàn ứng cử. Các đại biểu HĐND cấp huyện, cấp xã thực hiện tiếp công dân tại phòng tiếp dân của UBND huyện, xã. Các đại biểu HĐND ba cấp đã tiếp 3.341 lượt công dân đến khiếu nại, tố cáo, phản ánh kiến nghị. Trong các buổi tiếp, các đại biểu đã hướng dẫn, giải thích, trả lời cụ thể cho công dân liên quan đến các quy định của pháp luật. Đối với những đơn thư có tính chất phức tạp hoặc có dấu hiệu vi phạm pháp luật, Thường trực HĐND và các Ban HĐND có văn bản gửi đến các cơ quan chức năng để giải quyết trả lời theo đúng quy định. Ngoài ra, sau khi tiếp nhận đơn thư của công dân gửi đến HĐND thông qua hoạt động tiếp công dân, tiếp xúc cử tri và qua đường bưu điện, Thường trực HĐND và các Ban HĐND đều chỉ đạo xem xét, có văn bản trả lời, hướng dẫn cho công dân và chuyển đơn đến các cơ quan chức năng xem xét giải quyết, trả lời cho công dân theo quy định và xem xét tổ chức giám sát đối với các đơn khiếu nại, tố cáo bức xúc, kéo dài trên địa bàn. Qua theo dõi, có một số trường hợp, công dân gửi thư thông tin đến HĐND vụ việc đã được giải quyết, xin rút các nội dung đã khiếu nại trước đây, đồng thời gửi thư cám ơn đến HĐND đã quan tâm chuyển đơn của công dân đến cơ quan có thẩm quyền giải quyết. Trên cơ sở các kết quả đã đạt được trong nhiệm kỳ 2016-2021, HĐND ba cấp tiếp tục đề ra những nhiệm vụ trọng tâm còn lại của nhiệm kỳ, cũng như cố gắng, hoàn thành tốt hơn chức năng, nhiệm vụ của cơ quan dân cử trong nhiệm kỳ 2021-2026 sắp tới.

  Ngọc Diệp

  Nguồn: hdnd.dongnai.gov.vn


  Bản đồ

  bản đồ