Để bảo đảm chất lượng và tiến độ xây dựng, trình cấp có thẩm quyền xem xét, quyết định về Kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025, Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Chỉ thị 13/CT-TTg ngày 23/5/2021 về đẩy nhanh tiến độ và nâng cao chất lượng xây dựng Kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025, trong đó yêu cầu các bộ, ngành, cơ quan trung ương và địa phương tập trung chỉ đạo thực hiện đồng bộ, quyết liệt một số nội dung sau: ​ – Bám sát và cụ thể hóa các quan điểm, mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp, 3 đột phá nêu tại Chiến lược phát triển kinh tế – xã hội 10 năm 2021-2030, phương hướng phát triển kinh tế – xã hội 5 năm 2021-2025 đã được Đại hội lần thứ XIII của Đảng thông qua. – Đầu tư có trọng tâm, trọng điểm vào các ngành, lĩnh vực then chốt, các vùng động lực, cực tăng trưởng, các dự án lớn, quan trọng của quốc gia, dự án quy mô lớn, kết nối liên vùng, các dự án quan trọng, cấp thiết của địa phương để nâng cao hiệu quả sử dụng vốn đầu tư công, bảo đảm tác động lan tỏa, tạo không gian phát triển mới và những động lực, năng lực mới, thúc đẩy sự phát triển của ngành, lĩnh vực, địa phương; đồng thời quan tâm, chú trọng các dự án phòng chống thiên tai, dịch bệnh, biến đổi khí hậu, bảo đảm an sinh xã hội, chăm lo đời sống của người dân. ​ – Kiên quyết khắc phục tình trạng đầu tư dàn trải, lãng phí, kém hiệu quả; từng bộ, cơ quan, địa phương phải tập trung rà soát kỹ, giảm mạnh số lượng dự án, nhất là các dự án khởi công mới; kiên quyết xóa bỏ cơ chế “xin – cho” và chống tiêu cực, tham nhũng, lợi ích nhóm; siết chặt kỷ luật, kỷ cương; đẩy mạnh phân cấp, phân quyền, phân công, phân nhiệm đi đôi với tăng cường giám sát, kiểm tra, đánh giá thực hiện và khen thưởng, kỷ luật nghiêm minh; kịp thời tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc, nhất là về thể chế, thủ tục hành chính, giải phóng mặt bằng. ​ ​- Kế hoạch đầu tư công trung hạn phải được xây dựng theo phương châm kế thừa, phát huy kết quả đạt được và bài học kinh nghiệm của giai đoạn 2016 – 2020; khắc phục triệt để các tồn tại, hạn chế và đẩy mạnh đổi mới, sáng tạo vì mục tiêu chung… Đồng thời, trình tự lập, thẩm định đảm bảo theo đúng quy định và tuân thủ các nguyên tắc, tiêu chí, định mức và thứ tự ưu tiên bố trí vốn và theo quy định tại Luật Đầu tư công, Nghị quyết số 973/2020/UBTVQH14 của Ủy ban thường vụ Quốc hội, Quyết định số 26/2020/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ và các văn bản pháp luật có liên quan. ​ – Với mục tiêu tổng số dự án đầu tư công từ nguồn ngân sách trung ương của cả nước giai đoạn 2021 – 2025 là khoảng 5.000 dự án, Thủ tướng Chính phủ đề nghị các bộ, cơ quan trung ương và địa phương khẩn trương tiếp thu ý kiến thẩm định của Bộ Kế hoạch và Đầu tư, tổ chức rà soát toàn bộ các dự án dự kiến bố trí kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021 – 2025; kiên quyết cắt bỏ những dự án chưa thực sự cần thiết, kém hiệu quả; bảo đảm từng dự án khởi công mới đảm bảo về sự cần thiết, hiệu quả đầu tư và sự tuân thủ các quy định pháp luật.

    (Ảnh: Đại biểu HĐND tỉnh biểu quyết thông qua Nghị quyết cho ý kiến kế hoạch đầu tư công 2021-2025 tại kỳ họp thứ 18 HĐND tỉnh khóa IX) ​ Tại Đồng Nai, HĐND tỉnh đã thông qua Nghị quyết số 28/NQ-HĐND ngày 04/12/2020 về cho ý kiến kế hoạch đầu tư công giai đoạn 2021-2025. Đồng thời, Thường trực HĐND tỉnh có văn bản số 295/HĐND-VP ngày 01/6/2021 thống nhất xây dựng Nghị quyết về kế hoạch đầu tư công giai đoạn 2021-2025 trình HĐND tỉnh xem xét, quyết định sau khi Quốc hội thông qua kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025; trong đó, Thường trực HĐND tỉnh đề nghị UBND tỉnh tổ chức thực hiện xây dựng Nghị quyết đảm bảo theo quy định của Luật Đầu tư công năm 2019, ý kiến thẩm định của Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Chỉ thị số 13/CT-TTg ngày 23/5/2021 của Thủ tướng Chính phủ và các quy định khác có liên quan. ​ Tuấn Anh 

    Nguồn: hdnd.dongnai.gov.vn


    Bản đồ

    bản đồ