Trong 6 tháng đầu năm 2020, thời tiết, nguồn nước trên địa bàn tỉnh thuận lợi cho sản xuất nông nghiệp, các địa phương, đơn vị đã chủ động tổ chức thực hiện công tác quản lý, khai thác và bảo vệ công trình thủy lợi (CTTL); bố trí kinh phí đầu tư, sửa chữa các CTTL; các đơn vị quản lý CTTL đã sử dụng nguồn kinh phí cấp bù diện tích sử dụng dịch vụ công ích thủy lợi hợp lý để duy tu, sửa chữa, bảo dưỡng nhằm phát huy hiệu quả khai thác các CTTL và đảm bảo nguồn nước phục vụ sản xuất. Kết quả các CTTL trên địa bàn tỉnh đã phục vụ tưới vụ Đông Xuân 2019-2020 với diện tích 21.289 ha (đạt 100,35% so với kế hoạch), tiếp tục phục vụ tưới vụ mùa khoảng 15.728 ha và vụ Mùa khoảng 13.989 ha. Nâng cao hiệu lực, hiệu quả công tác thủy lợi trên địa bàn tỉnh Đồng Nai_

  Hồ Núi Le – huyện Xuân Lộc

  Bên cạnh những kết quả đạt được, công tác thủy lợi hiện nay vẫn còn một số tồn tại như: Một số địa phương, đơn vị chưa quan tâm, thực hiện phân công, sắp xếp ổn định bộ máy, nhân sự và bàn giao công trình cho đơn vị chuyên môn (Trung tâm Dịch vụ nông nghiệp cấp huyện) để thực hiện quản lý, khai thác CTTL; một số đơn vị quản lý CTTL vẫn còn thiếu cán bộ chuyên môn về thủy lợi, chưa được tập huấn, bồi dưỡng theo quy định, như: Long Thành, Trảng Bom, Vĩnh Cửu, Nhơn Trạch; về việc thực hiện quy định về quản lý, khai thác và bảo vệ CTTL (như: Xây dựng quy trình vận hành, xây dựng phương án bảo vệ, xây dựng quy trình bảo trì, lập bản đồ khu tưới, cắm mốc chỉ giới phạm vi bảo vệ CTTL,…): Một số đơn vị chưa tập trung triển khai thực hiện, như: Trảng Bom, Cẩm Mỹ, Long Thành, Khu Bảo tồn Thiên nhiên Văn hóa Đồng Nai; việc đổi mới, áp dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật trong công tác quản lý, vận hành CTTL còn chậm, đến nay mới chỉ có một số ít đơn vị nghiên cứu, áp dụng, như: Công ty TNHH MTV Khai thác CTTL đã lắp camera giám sát tại hồ Lộc An, trạm bơm Tà Lài, đập Phước Thái; Trung tâm dịch vụ nông nghiệp huyện Tân Phú lắp hệ thống camera giám sát phục vụ công tác quản lý, vận hành tại các trạm bơm do đơn vị quản lý, các đơn vị còn lại chưa triển khai thực hiện; vẫn còn có địa phương, đơn vị còn chưa quan tâm thực hiện công tác đảm bảo an toàn CTTL trong mùa mưa lũ năm 2020, việc triển khai thực hiện các quy định về quản lý an toàn đập, hồ chứa nước chưa bảo đảm yêu cầu, như: Cẩm Mỹ, Trảng Bom. Để nâng cao năng lực, hiệu quả công tác quản lý công trình thủy lợi trên địa bàn tỉnh, trong thời gian tới, các địa phương, đơn vị cần quan tâm, triển khai thực hiện những nhiệm vụ chính sau: 1. Về tổ chức bộ máy: Tiếp tục rà soát, sắp xếp tổ chức ổn định hoạt động của đơn vị; rà soát, bổ sung nhân sự, năng lực của đơn vị, cá nhân thực hiện quản lý, vận hành CTTL đặc biệt là các hồ chứa theo quy định, như tại các huyện: Trảng Bom, Vĩnh Cửu, Long Thành. 2. Về công tác đảm bảo an toàn CTTL trong mùa mưa năm 2020: Tăng cường kiểm tra, thực hiện nghiêm túc các nội dung chỉ đạo của Bộ Nông nghiệp và PTNT tại Chỉ thị 1786/CT-BNN-TCTL ngày 10/3/2020, Công điện số 3658/CĐ-BNN-TCTL ngày 01/6/2020, Văn bản số 980/TCTL-ATĐ ngày 03/6/2020 của Tổng cục Thủy lợi; Chỉ thị số 11/CT-UBND ngày 18/6/2020 của UBND tỉnh và các nội dung hướng dẫn của Sở Nông nghiệp và PTNT tại văn bản số 1158/SNN-TL ngày 24/3/2020, Văn bản số 2671/SNN-TL ngày 25/6/2020 về việc thực hiện công tác đảm bảo an toàn các CTTL trong mùa mưa lũ năm 2020. 3. Rà soát, khẩn trương hoàn chỉnh phương án giá sản phẩm, dịch vụ thủy lợi năm 2021 gửi Sở Nông nghiệp và PTNT, Sở Tài chính để được thẩm định, làm cơ sở cấp kinh phí, duy trì hoạt động của các đơn vị quản lý CTTL trong năm 2021. 4. Về thực hiện các quy định quản lý, khai thác bảo vệ CTTL: Chủ động nghiên cứu, rà soát và triển khai thực hiện đầy đủ, kịp thời các quy định của Luật Thủy lợi, Nghị định số 114/2018/NĐ-CP ngày 04/9/2018 của Chính phủ và các quy định liên quan. 5. Tập trung tuyên truyền, triển khai thực hiện chính sách phát triển thủy lợi nhỏ, thủy lợi nội đồng và tưới tiên tiến tiết kiệm nước theo Nghị quyết 198/NQ-HĐND ngày 06/12/2019 của HĐND tỉnh. Kiện toàn, nâng cao hiệu quả hoạt động của các tổ chức thủy lợi cơ sở theo hướng dẫn của Bộ Nông nghiệp và PTNT; đồng thời tăng cường hướng dẫn, vận động các tổ chức, cá nhân tham gia đầu tư phát triển thủy lợi nhỏ, thủy lợi nội đồng và tưới tiên tiến tiết kiệm nước. 6. Rà soát, đánh giá kết quả thực hiện công tác thủy lợi giai đoạn 2016-2020 và xây dựng kế hoạch phát triển thủy lợi giai đoạn 2021-2025 phù hợp với quy hoạch thủy lợi, cơ cấu lại lĩnh vực thủy lợi; huy động tối đa các nguồn lực đầu tư xây dựng CTTL trên địa bàn nhằm đảm bảo nguồn nước ổn định phục vụ sản xuất và sinh hoạt. 7. Xây dựng kế hoạch phòng chống hạn, xâm nhập mặn mùa khô năm 2020- 2021, trong đó cần tăng cường hướng dẫn, tuyên truyền vận động người dân sản xuất theo kế hoạch, thực hành tiết kiệm, sử dụng hiệu quả nguồn nước trên địa bàn. 8. Về cấp kinh phí hỗ trợ sử dụng sản phẩm, dịch vụ công ích thủy lợi (kinh phí cấp bù từ miễn thủy lợi phí trước đây): Đề nghị UBND các huyện, thành phố quan tâm, cấp đủ kinh phí cho các đơn vị quản lý công trình thủy lợi theo diện tích được UBND tỉnh phê duyệt, kinh phí được Sở Tài chính cấp hàng năm. 9. Xây dựng kế hoạch cụ thể đầu tư, ứng dụng khoa học, công nghệ trong công tác quản lý, khai thác CTTL, nhằm tiết kiệm điện, nước, giảm chi phí quản lý. 10. Tăng cường kiểm tra, phối hợp chặt chẽ với các đơn vị liên quan xử lý dứt điểm các trường hợp vi phạm trong phạm vi bảo vệ CTTL, không để phát sinh thêm các trường hợp vi phạm trong năm 2020. 11. Các đơn vị được giao sửa chữa CTTL được hỗ trợ từ nguồn quỹ phòng chống thiên tai: Khẩn trương hoàn thiện hồ sơ thanh quyết toán các công trình tu sửa khẩn cấp từ nguồn quỹ PCTT trong kế hoạch năm 2018, 2019; lập kế hoạch cụ thể triển khai thực hiện các công trình trong kế hoạch năm 2020. 12. Các địa phương, đơn vị thường xuyên thông tin, báo cáo kịp thời các khó khăn, vướng mắc trong quá trình thực hiện về Sở Nông nghiệp và PTNT để được hướng dẫn xử lý.

  Nguyễn Ngọc

  Nguồn: sonongnghiep.dongnai.gov.vn

   


  Bản đồ

  bản đồ