Nhằm triển khai thực hiện Chương trình phối hợp số 17-CTPH/HND-MTTQ-BNN&PTNT-BCT ngày 17/7/2014 giữa Hội Nông dân Việt Nam, Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Bộ Công Thương về giám sát thực hiện pháp luật về sản xuất, kinh doanh vật tư nông nghiệp giai đoạn 2014-2020, Ban Thường vụ Hội Nông dân tỉnh đã triển khai cho Hội Nông dân các cấp trong tỉnh các nội dung của Chương trình phối hợp số 17-CTPH/HND-MTTQ-BNN&PTNT-BCT; đồng thời tổ chức hội nghị ký kết Chương trình phối hợp số 06-CTPH/HNDT-MTTQ-SNN&PTNT-SCT ngày 25/02/2015 giữa Hội Nông dân tỉnh, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Sở Công Thương về giám sát thực hiện pháp luật về sản xuất, kinh doanh vật tư nông nghiệp giai đoạn 2015-2020 trên địa bàn tỉnh Đồng Nai, nêu rõ trách nhiệm giữa các đơn vị tham gia chương trình phối hợp, nhằm nâng cao nhận thức, trách nhiệm của cán bộ, người dân trong việc thực hiện các quy định của pháp luật về quản lý, sản xuất, kinh doanh, sử dụng vật tư nông nghiệp; nâng cao chất lượng nông sản, hiệu quả của sản xuất nông nghiệp, đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm và bảo vệ môi trường; bảo đảm người nông dân được sử dụng vật tư nông nghiệp có chất lượng, mang lại hiệu quả kinh tế cao. Trong những năm qua, Lãnh đạo các đơn vị đã chủ động phối hợp hiệu quả, trao đổi thông tin để tuyên truyền, phổ biến cho hội viên, nông dân các quy định của pháp luật trong sản xuất, kinh doanh vật tư nông nghiệp, qua đó, nông dân có thêm kiến thức, nhận diện vật tư nông nghiệp không đạt chất lượng để phản ánh với cơ quan Mặt trận Tổ quốc và Hội Nông dân các cấp. Kết quả, Ban Thường vụ Hội Nông dân tỉnh đã ban hành 43.560 cuốn tài liệu tuyên truyền về phương pháp, kỹ năng giám sát, quy định pháp luật trong quản lý, sản xuất, kinh doanh, sử dụng vật tư nông nghiệp; phối hợp với Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh, Sở Nông nghiệp và phát triển nông thôn, Sở Công thương tổ chức 33 lớp tập huấn các kiến thức về giám sát thực hiện quy định của pháp luật trong sản xuất, kinh doanh vật tư nông nghiệp cho 3.655 cán bộ chủ chốt của Mặt trận Tổ quốc, Hội Nông dân cấp huyện và cơ sở; cán bộ chi, tổ hội, nông dân sản xuất kinh doanh giỏi, tổ hợp tác, hợp tác xã và hội viên nòng cốt của 11 huyện, thành phố trong tỉnh. Hội Nông dân các huyện, thành phố đã tổ chức được 96 buổi tập huấn với 4.339 lượt cán bộ, hội viên, nông dân tham dự. Song song đó, Hội Nông dân tỉnh đã chủ trì tổ chức 11 cuộc giám sát thực hiện pháp luật về sản xuất, kinh doanh vật tư nông nghiệp tại Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố (trong đó có 8 cuộc giám sát trực tiếp và 3 cuộc giám sát qua báo cáo). Hội Nông dân các huyện, thành phố tổ chức được 11 cuộc giám sát thực hiện pháp luật về sản xuất, kinh doanh vật tư nông nghiệp tại địa phương, đơn vị. Buổi giám sát tại huyện Nhơn Trạch Buổi giám sát tại huyện Long Thành Qua giám sát cho thấy, về cơ bản Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố đã thực hiện tương đối tốt công tác quản lý nhà nước đối với việc sản xuất, kinh doanh vật tư nông nghiệp trên địa bàn, cụ thể là đã ban hành nhiều văn bản triển khai thực hiện các quy định của pháp luật trong sản xuất, kinh doanh vật tư nông nghiệp; Chỉ đạo các cơ quan chức năng tuyên truyền với nhiều hình thức phong phú, ngoài việc tuyên truyền trên hệ thống Đài Truyền thanh của huyện và các xã, thị trấn, công tác tuyên truyền, phổ biến pháp luật còn được lồng ghép trong các buổi họp, sinh hoạt, tuyên truyền trực tiếp tại các đợt thanh tra, kiểm tra,… đã góp phần nâng cao nhận thức cho người dân trong việc tuân thủ các quy định của pháp luật về kinh doanh và sử dụng vật tư nông nghiệp; Tổ chức nhiều lớp tập huấn triển khai các văn bản quy phạm pháp luật quy định về hoạt động sản xuất, kinh doanh vật tư nông nghiệp cho cán bộ quản lý cấp huyện, các xã, thị trấn, các cơ sở sản xuất, kinh doanh vật tư nông nghiệp và nông dân tại địa phương; yêu cầu cơ sở sản xuất, kinh doanh trên địa bàn thực hiện ký cam kết không sản xuất, kinh doanh các loại vật tư nông nghiệp kém chất lượng; Chỉ đạo bộ phận chuyên môn định kỳ kiểm tra các cơ sở sản xuất, kinh doanh thuộc phạm vi quản lý theo phân công, phân cấp. Hội nghị triển khai quy định của pháp luật trong sản xuất, kinh doanh vật tư nông nghiệp tại huyện Vĩnh Cửu Bên cạnh những kết quả đạt được, công tác quản lý nhà nước đối với việc sản xuất, kinh doanh vật tư nông nghiệp vẫn còn một số hạn chế, khó khăn, cụ thể là: Công tác phối hợp với các ban, ngành, đoàn thể trong việc tuyên truyền các quy định của pháp luật trong sản xuất, kinh doanh vật tư nông nghiệp và công tác tổ chức bồi dưỡng, tập huấn, chuyển giao khoa học kỹ thuật cho các cơ sở kinh doanh vật tư nông nghiệp và nông dân về chăm sóc, bón phân cho cây trồng, sử dụng vật tư nông nghiệp đúng kỹ thuật chưa thường xuyên. Công tác quản lý việc dán nhãn mác cho giống cây trồng còn khó kiểm soát. Qua khảo sát ngẫu nhiên một số hộ kinh doanh vật tư nông nghiệp trên địa bàn cho thấy: Bảng niêm yết giá tại một số đại lý bị mờ, cũ, có nơi treo khuất tầm nhìn; một số cơ sở chưa thực hiện đúng cách xử lý bao bì, vỏ chai vật tư, thuốc bảo vệ thực vật; việc triển khai cho các cơ sở xây dựng đề án bảo vệ môi trường đã được thực hiện nhưng chưa phổ biến. Kết thúc các đợt giám sát, Hội Nông dân các cấp đã báo cáo với cấp ủy và chính quyền địa phương kết quả giám sát, đồng thời kiến nghị các cơ quan có liên quan khắc phục một số hạn chế; về cơ bản các cơ quan đã khắc phục, góp phần đảm bảo quyền lợi cho hội viên, nông dân.

    Buổi giám sát tại thành phố Long Khánh Có thể nói, sau 5 năm triển khai thực hiện chương trình phối hợp số 06-CTPH/HNDT-MTTQ-SNN&PTNT-SCT, Hội Nông dân tỉnh, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Sở Công Thương đã chủ động quán triệt, triển khai thực hiện nghiêm túc nội dung đã ký kết. Phối hợp thực hiện tốt công tác tuyên truyền, nâng cao nhận thức, trách nhiệm của các tổ chức, cá nhân trong việc thực hiện các quy định của pháp luật về quản lý, sản xuất, kinh doanh, sử dụng vật tư nông nghiệp; nâng cao năng lực giám sát của cán bộ, hội viên, nông dân; góp phần thực hiện quản lý, sản xuất, kinh doanh, sử dụng vật tư nông nghiệp theo đúng quy định của pháp luật. Thông qua các hoạt động giám sát, Hội Nông dân các cấp và các đơn vị liên quan đã kịp thời phát hiện những hạn chế trong quản lý, tổ chức thực hiện chính sách, pháp luật về sản xuất, kinh doanh, sử dụng vật tư nông nghiệp để kiến nghị sửa đổi, bổ sung cho phù hợp, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của hội viên, nông dân và Nhân dân. Thu Dinh 

    Nguoinf: hoinongdan.dongnai.gov.vn


    Bản đồ

    bản đồ