Theo đó, sửa đổi quy định bảo đảm yêu cầu phòng, chống thiên tai khi đầu tư xây dựng (ĐTXD) một số dự án, công trình.​ ​ Cụ thể, bảo đảm yêu cầu phòng, chống thiên tai đối với việc ĐTXD mới hoặc cải tạo, chỉnh trang: – Khu đô thị; – Điểm du lịch, khu du lịch; – Khu công nghiệp; – Điểm dân cư nông thôn; – Công trình phòng, chống thiên tai, giao thông, điện lực; – Công trình hạ tầng kỹ thuật khác. Chủ đầu tư khi lập và thực hiện dự án ĐTXD nêu trên phải bảo đảm yêu cầu phòng, chống thiên tai như sau: – Hạn chế đến mức thấp nhất hoặc không làm tăng nguy cơ rủi ro thiên tai và bảo đảm tính ổn định của công trình trước thiên tai; – Tuân thủ quy định của pháp luật về bảo vệ môi trường, pháp luật về xây dựng và pháp luật về quy hoạch. Người quyết định đầu tư có trách nhiệm tổ chức thẩm định nội dung bảo đảm yêu cầu phòng, chống thiên tai trong hồ sơ dự án ĐTXD trước khi phê duyệt dự án và quyết định đầu tư. Khuyến khích hộ gia đình, cá nhân khi xây dựng mới hoặc nâng cấp công trình, nhà ở áp dụng tiêu chuẩn có nội dung bảo đảm yêu cầu phòng, chống thiên tai… Luật Phòng chống thiên tai và Luật Đê điều sửa đổi 2020 có hiệu lực từ 01/7/2021.​

    Nguyễn Bình

    Nguồn: hdnd.dongnai.gov.vn


    Bản đồ

    bản đồ