Đề nghị UBND tỉnh tiếp tục chỉ đạo các đơn vị có liên quan xử lý nội dung phản ánh của cử tri và báo cáo kết quả thực hiện về Thường trực HĐND tỉnh theo quy định ​​ Thực hiện chỉ đạo của Thường trực HĐND tỉnh tại văn bản số 29/HĐND-VP ngày 11/01/2021 về giám sát việc giải quyết kiến nghị của cử tri trước kỳ họp thứ 18; trên cơ sở kết quả khảo sát, giám sát của các Tổ đại biểu HĐND tỉnh, Thường trực HĐND cấp huyện, Ban Kinh tế – Ngân sách HĐND tỉnh cơ bản thống nhất với các nội dung trả lời của UBND tỉnh, tuy nhiên còn 01 ý kiến của cử tri, kiến nghị UBND tỉnh tiếp tục chỉ đạo và tổng hợp kết quả thực hiện của các cơ quan, đơn vị và báo cáo về Thường trực HĐND tỉnh theo quy định, cụ thể: ​ – Cử tri xã Xuân Tâm phản ánh khu xử lý rác thải Cù Lao Xanh trong quá trình hoạt động còn phát tán mùi hôi, ảnh hưởng đến sức khỏe người dân: Theo báo cáo của UBND tỉnh, Sở Tài nguyên và Môi trường đã phối hợp với UBND huyện Xuân Lộc đo đạc, giám sát hoạt động của khu xử lý, đã ghi nhận các nội dung tồn tại về nước thải và báo cáo đánh giá tác động môi trường; tham mưu UBND tỉnh xử lý vi phạm hành chính trong lĩnh vực bảo vệ môi trường đối với Công ty với số tiền 344.000.000 đồng. Về kết quả đo đạc khí thải và chất lượng môi trường xung quanh đều đạt quy chuẩn cho phép. Ngày 16/11/2020, Đoàn kiểm tra của Tổng cục Môi trường cũng đã có yêu cầu Công ty có biện pháp che phủ chất thải sinh hoạt và các phần thu hồi được từ dây chuyền phân loại chất thải rắn sinh hoạt, giảm thiểu mùi hôi và nước rỉ rác phát sinh. Mặt khác, ngày 02/01/2021 trên trang điện tử “Báo Mới” (địa chỉ https://baomoi.com/cong-ty-xu-ly-chat-thai-nguy-hai-o-dong-nai-bom-trom-nuoc-ban-ra-moi-truong/c/28231903.epi) có phản ánh Công ty TNHH Cù Lao Xanh xã Xuân Tâm huyện Xuân Lộc đã dùng máy bơm, bơm nước thải đặc quánh bùn thải từ hồ chứa thải nguy hại chưa qua xử lý xả ra khu vực ruộng đất rộng hàng ngàn m3 quanh nhà máy…Về việc này, Bộ Tài nguyên và Môi trường đã kiểm tra, tiến hành lấy mẫu, đến nay chưa có kết quả. Đề nghị UBND tỉnh chỉ đạo Sở Tài nguyên và Môi trường phối hợp với chính quyền địa phương tăng cường theo dõi kiểm tra, giám sát hoạt động xả thải ra môi trường của Khu xử lý chất thải Xuân Tâm và các Khu xử lý chất thải rắn khác trên địa bàn, kịp thời phát hiện, xử lý theo thẩm quyền, hạn chế tình trạng ô nhiễm môi trường, ảnh hưởng đến đời sống của người dân trong và ngoài khu vực.

    Nguyễn Bình

    Nguồn: hdnd.dongnai.gov.vn


    Bản đồ

    bản đồ