​Tỉnh Đồng Nai vừa ban hành kế hoạch thực hiện Chương trình trọng điểm quốc gia phát triển Toán học trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2021 đến 2030 ​Mục tiêu chung của Chương trình là tiếp tục phát triển Toán học, giáo dục Toán học và vận dụng Toán học vào các lĩnh vực kinh tế – xã hội, lĩnh vực khác trên địa bàn tỉnh Đồng Nai bền vững và mạnh mẽ về mọi mặt; nghiên cứu ứng dụng và đào tạo tương xứng với tiềm năng trí tuệ của con người Đồng Nai, đáp ứng yêu cầu của đất nước trong cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ tư; đưa Toán học trở thành một bộ phận hữu cơ trong sự phát triển chung của khoa học, công nghệ và kinh tế – xã hội trên địa bàn tỉnh Đồng Nai; từng bước nâng cao vị thế của Toán học tỉnh Đồng Nai trong khu vực và cả nước. Mục tiêu cụ thể: Đến năm 2030, phấn đấu có 01 cơ sở giáo dục đại học tỉnh Đồng Nai được xếp hạng trong Top 40 của Việt Nam về lĩnh vực Toán học. Phấn đấu có ít nhất 2 công bố trên các tạp chí trong Danh mục tạp chí có uy tín trên thế giới (tạp chí SCIE). Hàng năm có ít nhất 1 nhà khoa học nước ngoài (bao gồm cả người Việt Nam đang làm việc ở nước ngoài) đến làm việc, trao đổi và hợp tác khoa học được hỗ trợ từ Chương trình. Phấn đấu có ít nhất 5 người tham gia trong 5 hướng nghiên cứu chủ đạo về Toán ứng dụng và Toán công nghiệp (mỗi hướng có ít nhất 1 người tham gia), với đội ngũ có năng lực thực hiện các chương trình, hợp đồng nghiên cứu – phát triển với nhà nước, doanh nghiệp. Hỗ trợ đào tạo khoảng 8 tiến sĩ ngành Toán, Toán ứng dụng và Thống kê, trong đó có 4 nghiên cứu sinh có 2 công bố trên các tạp chí SCIE. Đào tạo, bồi dưỡng khoảng 80% giảng viên Toán cốt cán của các cơ sở giáo dục đại học đáp ứng yêu cầu đổi mới chương trình đào tạo; phấn đấu 100% giáo viên Toán cốt cán của các cơ sở giáo dục phổ thông đáp ứng yêu câu Chương trình giáo dục phổ thông 2018. Góp phần xây dựng Hệ tri thức các khoa học về Toán trong Hệ tri thức Việt số hóa. Nâng cao chất lượng đào tạo, bồi dưỡng học sinh giỏi Toán học và các môn khoa học khác góp phần phục vụ cho sự phát triển kinh tế – xã hội của tỉnh nói riêng, của đất nước nói chung; tiếp tục tìm kiếm, phát hiện, thu hút và bồi dưỡng nhân tài Toán học cho tỉnh; các cơ sở giáo dục phổ thông, các cơ sở giáo dục thường xuyên tổ chức dạy học Toán có vận dụng Toán học vào thực tiễn, tạo lập sự kết nối giữa Toán học với thực tiễn, giữa Toán học với các môn khoa học, hoạt động giáo dục khác, thực hiện giáo dục STEM. Nguồn kinh phí để thực hiện chương trình bao gồm nguồn ngân sách nhà nước (nguồn kinh phí sự nghiệp giáo dục và đào tạo, sự nghiệp khoa học và công nghệ) bố trí theo quy định về phân cấp ngân sách hiện hành; nguồn tài trợ của các tổ chức, cá nhân trong và ngoài nước; nguồn vốn xã hội hóa và các nguồn vốn hợp pháp khác. Thời gian thực hiện: Từ năm 2021 đến năm 2030.

    Lê Lài

    Nguồn: hdnd.dongnai.gov.vn


    Bản đồ

    bản đồ