Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh vừa phát động đợt thi đua đặc biệt tổ chức thành công cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026. Theo đó, Mặt trận các cấp trong tỉnh tập trung đẩy mạnh công tác tuyên truyền về cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026 kịp thời, sâu rộng với nhiều hình thức đa dạng, phong phú, hiệu quả gắn với tình hình thực tế của từng địa phương; thực hiện tốt việc tiếp công dân, tiếp nhận và xử lý đơn thư khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh liên quan đến công tác bầu cử theo chức trách, nhiệm vụ của Mặt trận; vận động Nhân dân tích cực tham gia đi bỏ phiếu, sáng suốt lựa chọn những đại biểu có đức, có tài, đảm bảo đủ điều kiện, tiêu chuẩn, với cơ cấu hợp lý, bầu đủ số lượng đại biểu Quốc hội và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp theo quy định của pháp luật; tham gia tổ chức cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026 theo đúng quy trình, thời gian quy định, bảo đảm cuộc bầu cử được tiến hành dân chủ, bình đẳng, đúng​ pháp luật, an toàn, tiết kiệm; thi đua hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao gắn với việc thực hiện có hiệu quả Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị (khóa XII) về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”. bàu cử.jpg Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Đồng Nai cũng yêu cầu Ủy ban MTTQ Việt Nam các cấp trong tỉnh thực hiện thắng lợi cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026 phải gắn với tăng cường tuyên tuyên truyền, vận động Nhân dân tham gia phòng, chống dịch bệnh Covid-19 với tinh thần đoàn kết và quyết tâm cao để ngày bầu cử thực sự trở thành ngày hội của toàn dân.

    Kết thúc đợt thi đua, Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh sẽ tiến hành tổng kết, khen thưởng và trình các cấp khen thưởng đối với các tập thể, cá nhân có thành tích trong công tác bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026 trong hệ thống Mặt trận tỉnh. ​Tố Nga Submit 

    Nguồn: ubmttq.dongnai.gov.vn


    Bản đồ

    bản đồ