Đào tạo, bồi dưỡng công chức, viên chức là một nội dung quan trọng trong công tác quản lý và sử dụng công chức, viên chức, đặc biệt là công chức, viên chức lãnh đạo, quản lý. Thông qua đào tạo, bồi dưỡng nhằm trang bị kiến thức, kỹ năng, phương pháp thực hiện nhiệm vụ trong hoạt động công vụ của công chức và hoạt động nghề nghiệp của viên chức; góp phần xây dựng đội ngũ công chức, viên chức chuyên nghiệp, có phẩm chất đạo đức tốt, bản lĩnh chính trị, trình độ và năng lực thực hiện chức năng, nhiệm vụ của ngành Tư pháp theo quy định của pháp luật cũng như xây dựng nền hành chính tiên tiến, hiện đại, đáp ứng yêu cầu phát triển và hội nhập quốc tế. Chủ tịch Hồ Chí Minh từng nhấn mạnh: “Cán bộ là gốc của mọi công việc. Vì vậy huấn luyện cán bộ là việc gốc của Đảng”; “Học để làm việc, làm người, làm cán bộ, học để phụng sự đoàn thể, giai cấp và nhân dân, Tổ quốc và nhân loại”. Thực hiện Quyết định số 5067/QĐ-UBND ngày 31 tháng 12 năm 2020 của Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Nai ban hành Kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức tỉnh Đồng Nai giai đoạn 2021-2025 và trên cơ sở Quyết định số 05/2020/QĐ-UBND ngày 02 tháng 3 năm 2020 của Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Nai ban hành Quy chế đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức của tỉnh Đồng Nai, tình hình thực tiễn tại Sở Tư pháp, ngày 09 tháng 02 năm 2021, Giám đốc Sở Tư pháp ban hành Quy chế về đào tạo, bồi dưỡng công chức, viên chức thuộc Sở Tư pháp tỉnh Đồng Nai kèm theo Quyết định số 36/QĐ-STP. Quy chế này đã quy định điều kiện, tiêu chuẩn cụ thể để công chức, viên chức được cử tham gia các lớp đào tạo, bồi dưỡng cũng như quy định rõ quyền lợi, trách nhiệm của từng công chức, viên chức khi được cử đi đào tạo, bồi dưỡng; trách nhiệm của Chánh Văn phòng Sở Tư pháp, Thủ trưởng các phòng chuyên môn và tương đương, các đơn vị sự nghiệp trực thuộc Sở trong việc tạo điều kiện thuận lợi cho công chức, viên chức tham gia các lớp đào tạo, bồi dưỡng. Đào tạo, bồi dưỡng là công việc thường xuyên, công việc suốt đời của mỗi công chức, viên chức. Chất lượng đội ngũ công chức, viên chức là một trong những yếu tố đóng vai trò quyết định đến sự thành công của công cuộc cải cách hành chính nhà nước nói chung; cải cách chế độ công vụ nói riêng./.

    Ngọc Ph​úc

    Nguồn: stp.dongnai.gov.vn


    Bản đồ

    bản đồ