Thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia về xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2010-2020 của Chính phủ, Nghị quyết số 05-NQ/HNDTW ngày 29/7/2011 Hội nghị lần thứ bảy Ban Chấp hành Trung ương Hội (khóa V) về tham gia thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2011-2020 và thực hiện Chương trình Quốc gia “Mỗi xã một sản phẩm”, Ban Thường vụ Hội Nông dân tỉnh đã xây dựng kế hoạch và thường xuyên chỉ đạo Hội Nông dân các huyện, thành phố Long Khánh, Biên Hòa tuyên truyền về xây dựng nông thôn mới đến cán bộ, hội viên, nông dân và luôn quán triệt, làm cho hội viên, nông dân hiểu được “Nông dân là chủ thể trong xây dựng nông thôn mới và trực tiếp hưởng thành quả từ xây dựng nông thôn mới”, đồng thời xác định Chương trình Quốc gia “Mỗi xã một sản phẩm” (OCOP) là chương trình phát triển kinh tế khu vực nông thôn theo hướng phát triển nội sinh và gia tăng giá trị, gắn phát triển nông thôn với đô thị; là giải pháp, nhiệm vụ trọng tâm trong triển khai thực hiện Chương trình mục tiêu Quốc gia xây dựng nông thôn mới. Lễ khai trương Khu trưng bày sản phẩm nông nghiệp tại Hội Nông dân tỉnh Đồng Nai Để thực hiện có hiệu quả Chương trình, các cấp Hội đã tuyên truyền đ​ến cán bộ, hội viên nông dân về chủ trương, đường lối của Đảng và chính sách của Nhà nước về xây dựng nông thôn mới, Chương trình OCOP bằng nhiều hình thức, lồng ghép tổ chức được 33.225 cuộc tuyên truyền, thu hút 1.635.984 lượt cán bộ, hội viên nông dân tham dự. Công tác tuyên truyền luôn được đổi mới thông qua nhiều hình thức phong phú như: Tài liệu hỏi đáp để nông dân dễ hiểu, in đĩa DVD để cấp cho cán bộ tuyên truyền viên, sinh hoạt Chi, Tổ Hội, các cuộc hội thảo, tọa đàm, hội thi, các lớp khuyến nông, các lớp tập huấn chuyên môn nghiệp vụ công tác Hội hàng năm. Nội dung tuyên truyền được chọn lọc, ngắn gọn phù hợp với tình hình thực tế của địa phương và khả năng tiếp thu của nông dân. Ngoài ra, Hội Nông dân tỉnh đã tổ chức Hội thi “Nông dân chung sức xây dựng nông thôn mới”, Hội thảo về “Xây dựng Nông thôn mới nâng cao”. Qua thực hiện công tác tuyên truyền đã góp phần nâng cao nhận thức của cán bộ, hội viên, nông dân, tạo sức lan tỏa mạnh mẽ trong cộng đồng dân cư khu vực nông thôn. Hội viên, nông dân đã phấn khởi, tự nguyện đóng góp sức người, sức của để xây dựng nông thôn mới, xứng đáng là chủ thể trong xây dựng nông thôn mới, nông thôn mới nâng cao. Kết quả đến nay, 121/121 xã (100%) đạt chuẩn nông thôn mới, có 43 xã đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao theo Bộ tiêu chí của tỉnh, có 11/11 đơn vị cấp huyện được công nhận đạt chuẩn nông thôn mới (đạt 100%). Chương trình OCOP Đồng Nai bắt đầu khởi động vào cuối tháng 3 năm 2019. Ngay từ năm đầu triển khai, chương trình đã thu hút nhiều đặc sản độc đáo của các địa phương đăng ký tham gia như: Trà khổ qua rừng của Công ty TNHH khổ qua rừng Hiệp Vân (phường Xuân Tân, TP.Long Khánh); Bột sen dinh dưỡng của cơ sở chế biến hạt sen Trường Phát (xã Long Tân, huyện Nhơn Trạch); Rượu vang ca cao của Công ty TNHH ca cao Trọng Đức…, Kết quả đến nay, có 17 sản phẩm được chứng nhận OCOP với 2 sản phẩm đạt tiêu chuẩn 4 sao. Chương trình OCOP đã thực sự khơi dậy tinh thần khởi nghiệp của nông dân, hợp tác xã, doanh nghiệp với kỳ vọng xây dựng được những thương hiệu lớn cho nông sản địa phương. Hội Nông dân các cấp đã phối hợp với các ban, ngành chức năng thực hiện các chỉ tiêu về công tác Hội và phong trào hỗ trợ hội viên nông dân phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội ở nông thôn góp phần làm cho đời sống nông dân được nâng lên đáng kể, an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội được giữ vững. Hoạt động của tổ chức Hội ngày càng chất lượng. Công tác nâng cao chất lượng hội viên được quan tâm chỉ đạo thực hiện xuyên suốt. Các phong trào của Hội ngày càng phát triển cả về chất lượng và số lượng. Các chỉ tiêu về công tác Hội và phong trào nông dân hàng năm do cấp trên giao đều đạt và vượt, góp phần xây dựng hệ thống chính trị – xã hội vững mạnh; góp phần phát triển sản xuất nông nghiệp thực hiện theo hướng sản xuất nâng cao giá trị gia tăng và phát triển bền vững; nâng cao lợi thế cạnh tranh sản phẩm ngành hàng và toàn ngành nông nghiệp tỉnh. Các cây, con chủ lực đã được sắp xếp và hình thành rõ các vùng sản xuất tập trung: Vùng cây chuyên canh, sản phẩm có khả năng xuất khẩu, có giá trị kinh tế cao, phù hợp với điều kiện tự nhiên của từng địa phương. Nhận thức của người dân về tham gia các mô hình kinh tế tập thể đã được thể hiện rõ. Đến nay trên địa bàn tỉnh Đồng Nai có 156 Hợp tác xã nông nghiệp, 1.157 Tổ hợp tác, Câu lạc bộ năng suất cao, với 3.261 trang trại, các trang trại đã tập trung đầu tư phát triển cây trồng, vật nuôi có giá trị kinh tế cao.

    Tổ hợp tác sản xuất mít Lộc Thịnh phát biểu tại Hội nghị chuyên đề “Nâng cao hiệu quả hoạt động dịch vụ, hỗ trợ Nông dân” do Hội Nông dân tỉnh tổ chức Đào tạo nghề và giải quyết việc làm cho lao động nông thôn được quan tâm triển khai với những giải pháp sáng tạo, phù hợp với thực tế đặt ra trên địa bàn. Tỉnh đã tập trung thực hiện quyết liệt công tác giảm nghèo với nhiều chủ trương, giải pháp, mô hình hiệu quả. Tỷ lệ hộ nghèo giảm từ 6,62% năm 2011, đến nay còn 0,09%. Từ những kết quả trên đã góp phần phát triển kinh tế nông thôn, nâng cao thu nhập đời sống người dân. Kết quả trên đã góp phần phát triển kinh tế nông thôn, nâng cao thu nhập đời sống người dân. Bên cạnh những mặt đạt được, công tác triển khai thực hiện còn một số mặt hạn chế như: Các mô hình nông nghiệp công nghệ cao, nông nghiệp hữu cơ, nông nghiệp sạch phát triển chưa nhiều, thị trường tiêu thụ, sức cạnh tranh của sản phẩm chưa thật sự ổn định; việc xây dựng và phát triển thương hiệu, giải quyết đầu ra cho nông sản hàng hóa có thế mạnh của tỉnh còn hạn chế. Một số cơ sở Hội chưa thể hiện rõ vai trò tập hợp, tổ chức nông dân tham gia có hiệu quả các chương trình phát triển kinh tế – xã hội ở nông thôn; thực hiện nhiệm vụ chăm lo, bảo vệ quyền và lợi ích chính đáng của nông dân còn hạn chế, có lúc có nơi chưa phản ánh kịp thời những khó khăn, vướng mắc của nông dân để cấp uỷ, chính quyền có biện pháp giải quyết. ​ Để phát huy vai trò, vị trí của Hội Nông dân trong xây dựng nông thôn mới, với quan điểm xây dựng nông thôn mới có điểm khởi đầu nhưng không có điểm kết thúc, trong thời gian tới, các cấp Hội trong tỉnh đề ra 01 số giải pháp sau: Một là, tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền để hội viên, nông dân hiểu rõ mục đích, ý nghĩa, nội dung của Chương tình xây dựng nông thôn mới nâng cao và nông thôn mới kiểu mẫu, hiệu quả của Chương trình OCOP, phát huy hơn nữa vai trò trung tâm và nòng cốt của Hội Nông dân trong công cuộc xây dựng nông thôn mới, xây dựng và phát triển nền nông nghiệp đô thị hiện đại, bền vững. Hai là, tăng cường hoạt động dịch vụ hỗ trợ nông dân, đổi mới và nâng cao hiệu quả hoạt động của Quỹ hỗ trợ nông dân, tiếp tục tuyên truyền, hướng dẫn nông dân phát triển các hình thức kinh tế tập thể trong nông nghiệp nông thôn, phối hợp với các Sở, Ngành, các Doanh nghiệp phát triển nông nghiệp công nghệ cao, nông nghiệp hữu cơ, nông nghiệp sạch, liên kết mở rộng thị trường tiêu thụ, tăng sức cạnh tranh của sản phẩm, quan tâm xây dựng và phát triển thương hiệu, giải quyết đầu ra cho nông sản hàng hóa có thế mạnh của tỉnh. Ba là, vận động cán bộ, hội viên, nông dân tiếp tục thực hiện thắng lợi các mục tiêu về xây dựng nông thôn mới nâng cao; vận động cán bộ, hội viên, nông dân tích cực tham gia xây dựng kết cấu hạ tầng kinh tế – xã hội nông thôn, giữ gìn và bảo vệ môi trường nông thôn, ổn định về chính trị và trật tự an toàn xã hội. Bốn là, tiếp tục triển khai có hiệu quả Chương trình OCOP, qua đó khơi dậy tiềm năng vốn có của địa phương, gắn kết với đào tạo nghề nông thôn, phát triển kinh tế nông thôn nhằm góp phần tạo ra nhiều sản phẩm hàng hóa chất lượng cao, có thương hiệu mang tính đặc trưng lợi thế của mỗi vùng, mỗi xã đáp ứng cho tiêu dùng trong tỉnh, trong nước và xuất khẩu; phát huy tính sáng tạo, nâng cao năng lực sản xuất kinh doanh của người dân, xây dựng mối liên kết phát triển kinh tế cộng đồng bền vững. Hữu Thiện

    Nguồn: hoinongdan.dongnai.gov.vn

     


    Bản đồ

    bản đồ