Đó là một nội dung định hướng quan trọng trong Kế hoạch số 671/KH-UBND về công tác phổ biến, giáo dục pháp luật (PBGDPL); hòa giải ở cơ sở; xây dựng cấp xã đạt chuẩn tiếp cận pháp luật năm 2021 trên địa bàn tỉnh do Chủ tịch UBND tỉnh vừa ban hành ngày 20/01/2021. Nội dung định hướng này thực hiện theo Kết luận số 80-KL/TW ngày 20 tháng 6 năm 2020 của Ban Bí thư Trung ương Đảng về việc tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 32-CT/TW về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng trong công tác PBGDPL, nâng cao ý thức chấp hành pháp luật của cán bộ, Nhân dân. Kế hoạch tiếp tục khẳnh định mục đích nâng cao hiệu quả công tác quản lý nhà nước về PBGDPL, hòa giải ở cơ sở, chuẩn tiếp cận pháp luật; nhân rộng các mô hình, cách làm mới có hiệu quả; nâng cao trách nhiệm tự học tập, tìm hiểu pháp luật của công dân; nghĩa vụ học tập pháp luật gắn với giáo dục tư tưởng chính trị, đạo đức lối sống của cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức nhằm tạo chuyển biến căn bản trong ý thức tuân thủ và chấp hành pháp luật trong xã hội; ứng dụng mạnh mẽ công nghệ thông tin, từng bước chuyển đổi số với lộ trình phù hợp. Để thực hiện được mục đích trên, Kế hoạch của Chủ tịch UBND tỉnh đã đề ra 20 nhiệm vụ trọng tâm về công tác PBGDPL trong năm 2021. Trong đó có nhiệm vụ mang tính đặc thù trong năm 2021 là tổ chức đợt cao điểm PBGDPL phục vụ bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021 – 2026. Đây là một sự kiện chính trị quan trọng của đất nước, thể hiện quyền làm chủ của Nhân dân. Chính vì vậy công tác tuyên truyền cần được quan tâm thực hiện để người dân hiểu rõ các quy định pháp luật và phát huy được quyền làm chủ của mình bằng việc lựa chọn những người thực sự xứng đáng đại diện cho quyền lực của Nhân dân. Trong năm 2021, công tác phổ biến, giáo dục pháp luật trên địa bàn tỉnh cần tiếp tục phát huy những mô hay, hiệu quả đã thực hiện trong thời gian qua như tuyên truyền, phổ biến pháp luật bằng hình thức trực tuyến, sân khấu hóa, trực quan sinh động, tuyên truyền, phổ biến pháp luật qua facebook của Tỉnh đoàn với fanpage “Tuổi trẻ Đồng Nai”, Cuộc thi trực tuyến tìm hiểu pháp luật gắn với từng chủ đề nội dung, đối tượng nhằm đáp ứng kịp thời nhu cầu tìm hiểu pháp luật của cán bộ, Nhân dân. Bên cạnh đó, Kế hoạch cũng đưa ra những mô hình mới nhằm nâng cao hiệu quả công tác phổ biến, giáo dục pháp luật như mô hình “Cấp tỉnh bố trí kinh phí, cấp huyện tổ chức thực hiện và cấp xã tiếp nhận kết quả PBGDPL”, tổ chức Cuộc thi thiết kế poster tuyên truyền, phổ biến pháp luật…

  Đồng chí Võ Thị Xuân Đào – Giám đốc Sở Tư pháp, Phó Trưởng Ban Tổ chức trao thưởng cho các cá nhân đạt giải trong Cuộc thi trực tuyến “Tìm hiểu pháp luật năm 2020”.

  Cuộc thi trực tuyến là một mô hình PBGDPL hiệu quả tiếp tục được duy trì trong năm 2021 (ảnh: Tiến Lâm) Trong năm cũng thực hiện nhiệm vụ tổng kết việc thực hiện Chương trình PBGDPL giai đoạn từ năm 2017 đến năm 2021 theo Kế hoạch của Bộ Tư pháp. Về công tác hòa giải ở cơ sở, Kế hoạch tiếp tục đề ra nhiệm vụ Thực hiện có hiệu quả Đề án “Nâng cao năng lực đội ngũ hòa giải viên ở cơ sở giai đoạn 2019 – 2022” và Chương trình khung bồi dưỡng kiến thức pháp luật, kỹ năng hòa giải ở cơ sở cho hòa giải viên. Tổ chức các Hội nghị tập huấn kiến thức pháp luật cho đội ngũ tập huấn viên pháp luật, tập huấn kiến thức pháp luật, kỹ năng hòa giải ở cơ sở cho hòa giải viên; phối hợp với cơ qua Tòa án thực hiện tốt thủ tục công nhận kết quả hòa giải thành. Phối hợp với cơ quan dân vận các cấp trong công tác hòa giải ở cơ sở gắn với việc thực hiện phong trào thi đua “dân vận khéo”, nâng cao tỷ lệ hòa giải thành. Đối với công tác xây dựng cấp xã đạt chuẩn tiếp cận pháp luật cần thực hiện các giải pháp để nâng cao hiệu quả công tác này, đưa công tác này ngày càng thực chất, chú trọng đáp ứng quyền tiếp cận thông tin của Nhân dân, gắn công tác PBGDPL với việc xây dựng xã, phường, thị trấn đạt chuẩn tiếp cận pháp luật. Xác định việc nâng cao ý thức chấp hành pháp luật của cán bộ, công chức và Nhân dân trên địa bàn là điều kiện để đánh giá xã, phường, thị trấn đạt chuẩn tiếp cận pháp luật. Tiếp tục khẳng định chủ trương xã hội hóa công tác phổ biến, giáo dục pháp luật, Kế hoạch đưa ra một trong những nhiệm vụ trọng tâm là tăng cường huy động sự tham gia của tổ chức chính trị – xã hội, tổ chức hành nghề về pháp luật, cá nhân, tổ chức trong công tác PBGDPL, hòa giải ở cơ sở và huy động sự hỗ trợ, tài trợ kinh phí cho công tác PBGDPL, hòa giải ở cơ sở, xây dựng cấp xã đạt chuẩn tiếp cận pháp luật. Chủ tịch UBND tỉnh chỉ đạo các sở, ban, ngành, Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố trong phạm vi chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn được giao xây dựng Kế hoạch chi tiết công tác PBGDPL năm 2021 phù hợp với điều kiện và tình hình thực tiễn gửi Chủ tịch UBND tỉnh (qua Sở Tư pháp) trước ngày 25 tháng 02 năm 2021; có giải pháp bảo đảm nguồn nhân lực, kinh phí triển khai các nhiệm vụ theo đúng quy định, bảo đảm thiết thực, hiệu quả, cân đối giữa nhiệm vụ với các điều kiện bảo đảm. Giao trách nhiệm Sở Tư pháp chủ trì, tham mưu giúp Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh chỉ đạo, hướng dẫn, triển khai, theo dõi, kiểm tra việc thực hiện Kế hoạch này; kịp thời phát hiện vướng mắc, bất cập, vấn đề mới phát sinh để kiến nghị sửa đổi, bổ sung hoặc điều chỉnh cho phù hợp, phối hợp với Thủ trưởng các sở, ban, ngành, Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố chỉ đạo, hướng dẫn, triển khai các hoạt động PBGDPL thuộc phạm vi, trách nhiệm của cơ quan, đơn vị, bảo đảm quyền thông tin pháp luật của công dân./.

  Đồng Hoa

  Nguồn: stp.dongnai.gov.vn


  Bản đồ

  bản đồ