​Tại kỳ họp thứ 18, HĐND tỉnh đã thống nhất thông qua Nghị quyết số 23/2020/NQ-HĐND ban hành quy định nguyên tắc, tiêu chí và định mức phân bổ vốn đầu tư công nguồn ngân sách địa phương giai đoạn 2021-2025 trên địa bàn Đồng Nai. Trong đó, đảm bảo các nguyên tắc, thứ tự ưu tiên phân bổ phù hợp với Nghị quyết số 973/2020/UBTVQH14 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Quyết định số 26/2020/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ, trong đó:  

  Hình ảnh: ông Lại Thế Thông – Trưởng Ban KTNS​ HĐND tỉnh trình bày báo cáo thẩm tra tại kỳ họp thứ 18 HĐND tỉnh

   a) Về nguyên tắc, thứ tự ưu tiên phân bổ: Nguyên tắc, thứ tự ưu tiên phân bổ đảm bảo phù hợp với nguyên tắc và thứ tự ưu tiên phân bổ vốn đầu tư công giai đoạn 2021-2025 quy định tại Nghị quyết số 973/2020/UBTVQH14 và Quyết định số 26/2020/QĐ-TTg. Trong đó, tập trung ưu tiên bố trí vốn để thực hiện các dự án trọng điểm của tỉnh, các chương trình, dự án kết nối, có tác động liên huyện, có ý nghĩa thúc đẩy phát triển kinh tế – xã hội trên địa bàn tỉnh; ưu tiên bố trí nguồn vốn xổ số kiến thiết cho lĩnh vực giáo dục – đào tạo, dạy nghề và y tế, chương trình xây dựng nông thôn mới, công trình ứng phó biến đổi khí hậu và các công trình quan trọng khác; nguồn vốn thu sử dụng đất thực hiện theo Nghị quyết của HĐND tỉnh về phân cấp nguồn thu tiền sử dụng đất. b) Về tiêu chí, định mức phân bổ vốn đầu tư công nguồn ngân sách địa phương: * Nguồn vốn ngân sách tập trung và xổ số kiến thiết: – Bố trí khoảng 40% để phân bổ cho cấp huyện giao chỉ tiêu kế hoạch theo ngành, lĩnh vực. – Mức vốn còn lại (khoảng 60%) do tỉnh giao chỉ tiêu kế hoạch được phân bổ như sau: + Phân bổ vốn thực hiện các nhiệm vụ, chương trình, dự án cụ thể gồm: dự án trọng điểm của tỉnh, chương trình, dự án kết nối, có tác động liên huyện, có ý nghĩa thúc đẩy phát triển kinh tế – xã hội nhanh, bền vững, bảo vệ chăm sóc sức khỏe nhân dân, nhiệm vụ quy hoạch tổng thể tỉnh, nghĩa vụ thanh toán của ngân sách tỉnh, các chính sách khác sử dụng vốn đầu tư công nguồn ngân sách tỉnh theo quy định của pháp luật. + Dành tối đa không quá 10% để bổ sung có mục tiêu cho cấp huyện theo ngành, lĩnh vực. Trong đó, mức bổ sung có mục tiêu cho từng đơn vị cấp huyện giai đoạn 2021-2025 được xác định thông qua các tiêu chí về dân số, trình độ phát triển, diện tích, đơn vị hành chính để tính toán tỷ lệ phần trăm mức vốn bổ sung có mục tiêu cho từng đơn vị cấp huyện. * Nguồn vốn đầu tư từ thu tiền sử dụng đất sẽ thực hiện theo Nghị quyết của HĐND tỉnh về phân cấp nguồn thu tiền sử dụng đất. * Nguồn vốn ODA và nguồn bội chi ngân sách địa phương: thực hiện theo số thông báo hằng năm của trung ương và các quy định khác có liên quan. c) Định mức phân bổ vốn đầu tư công nguồn ngân sách tỉnh bổ sung có mục tiêu cho cấp huyện như sau:

  Hình ảnh: Tổng điểm các tiêu chí và tỷ lệ phân bổ cho từng đơn vị cấp huyện

   d) Định mức phân bổ vốn đầu tư công nguồn ngân sách địa phương (nguồn ngân sách tập trung và nguồn xổ số kiến thiết) cho cấp huyện giao chỉ tiêu kế hoạch được tính bình quân theo tỷ lệ phân bổ kế hoạch năm 2019 và năm 2020 của từng đơn vị cấp huyện. Bên cạnh đó, kế hoạch vốn đầu tư công nguồn vốn ngân sách địa phương (không bao gồm số thu sử dụng đất, xổ số kiến thiết, bội chi ngân sách địa phương) giai đoạn 2021-2025 được định hướng tính trên tốc độ tăng bình quân chung từ 5% – 6% phù hợp theo quy định tại Quyết định số 26/2020/QĐ-TTg. Riêng năm 2021 được xây dựng phù hợp với quy định của pháp luật về đầu tư công và ngân sách nhà nước. Quy định này là căn cứ quan trọng để xây dựng kế hoạch đầu tư công trung hạn và hằng năm nguồn ngân sách địa phương trong giai đoạn 2021-2025 và là căn cứ để quản lý, giám sát, thanh tra, kiểm tra, kiểm toán việc thực hiện kế hoạch đầu tư công trung hạn và hằng năm./.

  Tuấn Anh

  Nguồn: hdnd.dongnai.gov.vn


  Bản đồ

  bản đồ