Chính phủ vừa ban hành Nghị quyết số 67/NQ-CP ngày 12/5/2020 về phê duyệt nhiệm vụ lập Quy hoạch sử dụng đất quốc gia thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến 2050. ​Mục tiêu của quy hoạch là nhằm cụ thể hóa quy hoạch tổng thể quốc gia về phân bổ và khoanh vùng đất đai cho các ngành, lĩnh vực và các địa phương; sử dụng đất đúng mục đích, tiết kiệm, hiệu quả; bảo vệ môi trường sinh thái, phòng chống thiên tai, thích ứng với biến đổi khí hậu và phát triển bền vững nhằm phát huy tối đa tiềm năng, nguồn lực về đất đai, đáp ứng yêu cầu công nghiệp hóa, hiện đại hóa, chuyển dịch cơ cấu kinh tế, đảm bảo an ninh lương thực quốc gia và các mục tiêu phát triển kinh tế – xã hội, quốc phòng an ninh của đất nước. Điều chỉnh quy hoạch đô thị Long Giao và 2 phường tại tỉnh Đồng Nai Một ​góc của thành phố Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai Quy hoạch sử dung đất quốc gia thời kỳ 2021 – 2030, tầm nhìn đến năm 2050 bao gồm các nội dung như: Về quy hoạch sử dụng đất quốc gia thời kỳ 2021 – 2030, gồm: Điều tra, thu thập, đánh giá tổng hợp các thông tin, tài liệu, hiện trạng sử dụng đất; phân tích đánh giá về các yếu tố, điều kiện tự nhiên, nguồn lực, bối cảnh trực tiếp tác động và thực trạng sử dụng đất của các ngành, lĩnh vực; dự báo xu thế biến động của việc sử dụng đất thời kỳ 2021 – 2030; xác định các quan điểm và mục tiêu sử dụng đất trong thời kỳ quy hoạch 2021 – 2030; xây dựng phương án sử dụng đất đến năm 2030 đáp ứng mục tiêu quốc gia về phát triển kỉnh tế – xã hội, quốc phòng, an ninh, bảo vệ môi trường, phòng chống thiên tai và ứng phó với biến đổi khí hậu; xác định và khoanh định diện tích các chỉ tiêu sử dụng đất cấp quốc gia đến năm 2030; dề xuất các giải pháp, nguồn lực thực hiện quy hoạch… Về kế hoạch sử dụng đất quốc gia 5 năm (2021 – 2025), gồm: Phân tích, đánh giá kết quả thực hiện kế hoạch sử dụng đất quốc gia thời kỳ trước; xác định diện tích các loại đất trong quy hoạch sử dựng đất quốc gia theo từng thời kỳ kế hoạch sử dụng đất 05 năm (2021 – 2025); kế hoạch sử dụng đất 05 năm (2021 – 2025) cho từng vùng kinh tế – xã hội và đơn vị hành chính cấp tỉnh và giải pháp thực hiện kế hoạch sử dụng đất. Về tầm nhìn sử dụng đất đến năm 2050, gồm các nội dung như: Xác định quan điểm, mục tiêu sử dụng đất dựa trên cơ sở dự báo phát triển kinh tế – xã hội, dân số, đô thị; công nghiệp hóa – hiện đại hóa; xác định tầm nhìn sử dụng đất đến năm 2050 đáp ứng yêu cầu phát triển của đất nước cũng như thích ứng với biến đổi khí hậu; đánh giá môi trường chiến lược của Quy hoạch sử dụng đất quốc gia thời kỳ 2021 – 2030, tầm nhìn đến năm 2050; điều tra, thu thập các thông tin, tài liệu, số liệu hiện trạng môi trường tự nhiên, các nguyên nhân gây ra biến đổi môi trường hiện nay liên quan đến lập quy hoạch sử dụng đất cấp quốc gia đến năm 2030. Tại Nghị quyết, Chính phủ đề nghị UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương có trách nhiệm: Báo cáo tình hình thực hiện quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất thời kỳ 2011 – 2020 và đề xuất nhu cầu sử dụng đất của địa phương thời kỳ 2021 – 2030, tầm nhìn đến năm 2050 và kế hoạch sử dụng đất 5 năm (2021 – 2025), danh mục các công trình, dự án trọng điểm có sử dụng đất gửi về Bộ Tài nguyên và Môi trường; đồng thời phối hợp với Bộ Tài nguyên và Môi trường trong việc cung cấp các thông tin, tài liệu, số liệu của địa phương có liên quan đến lập quy hoạch sử dụng đất quốc gia.

    Lê Lài

    Nguồn: hdnd.dongnai.gov.vn


    Bản đồ

    bản đồ