Ngày 01/6/2021, UBND tỉnh ban hành Quyết định số 22/2021/QĐ-UBND về việc Quy định mật độ chăn nuôi trên địa bàn tỉnh Đồng Nai đến năm 2030. (Đính kèm: Quyết định số 22/2021/QĐ-UBND)

    Thùy Dương. Nguồn: dongnai.gov.vn

     


    Bản đồ

    bản đồ