Ngày 26/4/2021, UBND tỉnh ban hành Quyết định số 1362/QĐ-UBND về việc điều chỉnh Quyết định số 2153/QĐ-UBND ngày 12/7/2019 của UBND tỉnh về việc phê duyệt điều chỉnh cục bộ quy hoạch phân khu tỷ lệ 1/2000 phường Thống Nhất, thành phố Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai. (Đính kèm: Quyết định số 1362/QĐ-UBND)

    Thùy Dương

    Nguồn: dongnai.gov.vn

     


    Bản đồ

    bản đồ