Ngày 13/5/2021, Chủ tịch UBND tỉnh ban hành Quyết định số 1604/QĐ-UBND về việc giám sát hoạt động Đoàn thanh tra liên ngành thanh tra việc chấp hành các quy định pháp luật về thu, chi tài chính; việc trích, quản lý và sử dụng các quỹ; tình hình thực hiện nghĩa vụ ngân sách nhà nước niên độ 2018-2019 tại Trường Đại học Đồng Nai.

    Thùy Dương

     


    Bản đồ

    bản đồ