​Trong 5 năm (2016-2020), Đảng đoàn HĐND tỉnh đã phối hợp với Chi bộ Văn phòng HĐND tỉnh và các tổ chức Đảng, nơi các đại biểu HĐND tỉnh đang công tác tổ chức, triển khai thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW ngày 15/5/2016 của Bộ chính trị theo đúng tinh thần và nội dung chỉ đạo của đảng ủy cấp trên. ​ Xác định rõ mục đích, tầm quan trọng của việc tiếp tục đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, Đảng đoàn HĐND tỉnh đã lãnh đạo các Thành viên Đảng đoàn, các đại biểu HĐND tỉnh nghiêm túc thực hiện, nghiên cứu, tập trung phân tích, làm rõ những điểm mới trong Chỉ thị số 05-CT/TW gắn với nhiệm vụ xây dựng, chỉnh đốn Đảng theo tinh thần Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) để vận dụng phù hợp vào thực tế; thực hiện tốt các n​ội dung nêu gương học tập và làm theo tư tưởng đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, việc thực hiện Nghị quyết số 04-NQ/TW của BCH Trung ương Đảng (khóa XII) gắn với việc thực hiện nhiệm vụ chính trị được phân công. Trong quá trình triển khai thực hiện nhiệm vụ, Đảng đoàn HĐND tỉnh đã lãnh đạo HĐND tỉnh, các đại biểu HĐND tỉnh trong việc quyết định ban hành các chủ trương, chính sách, giải quyết vấn đề kinh tế xã hội, an ninh quốc phòng của tỉnh theo đúng quy định của pháp luật; thực hiện lồng ghép công tác dân vận chính quyền, tuyên truyền, vận động nhân dân thực hiện các nghị quyết, chỉ thị của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước, các Nghị quyết của HĐND thông qua các hoạt động tại kỳ họp, hoạt động khảo sát, giám sát, tiếp xúc cử tri, tiếp công dân, xử lý đơn thư khiếu nại tố cáo của công dân. Thông qua việc phối hợp kiểm tra, giám sát với Chi bộ Văn phòng HĐND tỉnh và các tổ chức đảng, nơi các đại biểu HĐND tỉnh công tác, Đảng đoàn HĐND tỉnh nhận thấy trong 5 năm qua, các tổ chức Đảng đã có sự quan tâm chỉ đạo đưa nội dung học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh vào sinh hoạt thường kỳ hàng tháng và trở thành công việc quan trọng, thường xuyên; đồng thời việc biểu dương, khen thưởng, nhân rộng các điển hình tiến tiến được thực hiện kịp thời đã tác động tích cực đến nhận thức, hành động của toàn thể cán bộ, đảng viên, thể hiện tinh thần đoàn kết, nhất trí cao, không để phát sinh các vấn đề bức xúc, nổi cộm trong lĩnh vực tư tưởng, đạo đức, lối sống đối với các đối tượng chịu sự lãnh đạo của Đảng đoàn. Trong năm 2018, 2019 và năm 2020, HĐND tỉnh có 01 tập thể được Đảng ủy khối Các cơ quan tỉnh khen thưởng trong việc thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW và 01 cá nhân là thành viên Đảng đoàn HĐND tỉnh được tuyên dương “người tốt, việc tốt”. Tuy nhiên, do đặc thù của Đảng đoàn HĐND tỉnh không phải là tổ chức cơ sở đảng, không phải là cơ quan chuyên môn của cấp ủy; đa số thành viên của Đảng đoàn hoạt động kiêm nhiệm; đối tượng chịu sự lãnh đạo, chỉ đạo của Đảng đoàn đều thuộc sự lãnh đạo, chỉ đạo và kiểm tra, giám sát của các tổ chức cơ sở Đảng nơi công tác, do đó việc triển khai, quán triệt các nghị quyết, chỉ thị của Đảng nói chung cũng như giám sát công tác cán bộ tại Đảng đoàn chủ yếu thể hiện qua công tác phối hợp với tổ chức cơ sở Đảng của đại biểu. Ngoài ra, trong quá trình thực hiện, Đảng đoàn HĐND tỉnh chưa phát sinh những khó khăn, vướng mắc và các vấn đề khác có liên quan đến việc triển khai thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW. Khi phát sinh, Đảng đoàn HĐND tỉnh sẽ báo cáo với Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy để kịp thời định hướng, chỉ đạo thực hiện. Lê Lài

    Nguồn: hdnd.dongnai.gov.vn


    Bản đồ

    bản đồ