​Vừa qua, Sở Thông tin và Truyền thông ban hành Kế hoạch số 505/KH-STTTT về việc thực hiện Chương trình chuyển đổi số đến năm 2025, định hướng đến năm 2030, theo đó: Mục tiêu cụ thể đến năm 2025: – Phấn đấu năm 2021, tham mưu cung cấp 100% dịch vụ công trực tuyến mức độ 4 phổ biến, liên quan tới nhiều người dân, doanh nghiệp trên nhiều phương tiện truy cập khác nhau, bao gồm cả thiết bị di động; 100% giao dịch trên Cổng Dịch vụ công quốc gia, Cổng dịch vụ công trực tuyến và Hệ thống thông tin một cửa điện tử của tỉnh được xác thực điện tử; Tỷ lệ hồ sơ giải quyết theo dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, 4 trên tổng số hồ sơ đạt trên 60%. – Thực hiện số hóa toàn bộ kết quả giải quyết thủ tục hành chính còn hiệu lực, thuộc thẩm quyền giải quyết của cơ quan đảm bảo việc kết nối, chia sẻ sữ liệu trong giải quyết TTHC trên môi trường điện tử theo Nghị định số 45/2020/NĐ-CP của Chính phủ. – 100% lãnh đạo sở được cấp và sử dụng chữ ký số, 100% hồ sơ công việc của cơ quan được xử lý trên môi trường mạng (trừ hồ sơ công việc thuộc phạm vi bí mật nhà nước) thông qua việc ứng dụng chữ ký số để đảm bảo an toàn, an ninh thông tin và tính xác thực. – 100% các hệ thống thông tin của các sở, ngành, UBND cấp huyện có liên quan đến người dân, doanh nghiệp đã đưa vào vận hành, khai thác được kết nối, liên thông qua các Nền tảng tích hợp, chia sẻ dữ liệu (LGSP). – Phối hợp tham mưu đảm bảo 100% chế độ báo cáo, chỉ tiêu tổng hợp báo cáo định kỳ và báo cáo thống kê về kinh tế – xã hội phục vụ sự chỉ đạo, điều hành của UBND tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh được thực hiện trên hệ thống thông tin báo cáo tỉnh và kết nối, tích hợp, chia sẻ dữ liệu số trên Hệ thống thông tin báo cáo Chính phủ. – Tham mưu thực hiện đạt các mục tiêu cơ bản đến năm 2025 của Chương trình chuyển đổi số đến năm 2025, định hướng đến năm 2030 tỉnh Đồng Nai. Mục tiêu đến năm 2030 : – Tỷ lệ hồ sơ giải quyết theo dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, 4 trên tổng số hồ sơ đạt trên 80%. – 100% lãnh đạo các cơ quan cấp tỉnh, UBND cấp huyện và UBND cấp xã được cấp và sử dụng chữ ký số. – 100% hồ sơ công việc tại cấp tỉnh, cấp huyện và cấp xã được xử lý trên môi trường mạng (trừ hồ sơ công việc thuộc phạm vi bí mật nhà nước). – Tham mưu thực hiện đạt các mục tiêu cơ bản đến năm 2030 của Chương trình chuyển đổi số đến năm 2025, định hướng đến năm 2030 tỉnh Đồng Nai. Quá trình thực hiện cần triển khai các nhóm nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu, trong đó nhóm phát triển nền tảng chuyển đổi số gồm 25 nhiệm vụ. Nhóm nhiệm vụ phát triển chính quyền số gồm 6 nhiệm vụ. Nhóm phát triển xã hội số gồm 02 nhiệm vụ.

    Dương Hiếu

    Nguồn: stttt.dongnai.gov.vn


    Bản đồ

    bản đồ