Thực hiện nội dung của Kế hoạch số 2339/KH-STTTT ngày 24/8/2020 về​ hưởng ứng Ngày Pháp luật nước Cộng hòa Xã hội chủ nghĩa Việt Nam. Sáng ngày 09/11/2020, Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Đồng Nai đã tổ chức Hội nghị triển khai hưởng ứng Ngày Pháp luật. Tham dự hội nghị có sự hiện diện của Ban Giám đốc Sở và tập thể cán bộ công chức, người lao động của Sở. Tại hội nghị, Báo cáo viên của Sở đã triển khai đến toàn thể cán bộ công chức, người lao động thuộc Sở ​các nội dung về: mục đích, ý nghĩa của Ngày Pháp luật nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt nam 09/11 hàng năm; tuyên truyền, phổ biến nội dung đường lối, chủ trương của Đảng như Nghị quyết Trung ương 5 (khóa XI) của Ban Chấp hành Trung ương Đảng về việc tiếp tục thực hiện Nghị quyết Hội nghị lần thứ ba Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa X về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác phòng, chống tham nhũng, lãng phí; Chỉ thị số 05-CT/TW ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị; Luật Phòng, chống tham nhũng năm 2018; Nghị định số 59/2019/NĐ-CP ngày 01/7/2019 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Phòng, chống tham nhũng; Công ước của Liên Hợp Quốc về chống tham nhũng, Chiến lược quốc gia về phòng, chống tham nhũng.

  toan canh buoi hoi nghi.

  Hình ảnh tại hội nghị

   Báo cáo viên cũng đã triển khai đến các đại biểu 02 (hai) văn bản pháp luật mới: Nghị định số 130/2020/NĐ-CP ngày 30/10/2020 của Chính phủ quy định về kiểm soát tài sản, thu nhập của người có chức vụ, quyền hạn trong cơ quan, đơn vị và Nghị định số 106/2020/NĐ-CP ngày 10/9/2020 của Chính phủ về vị trí việc làm và số lượng người làm việc trong đơn vị sự nghiệp công lập. Bao cao vien trien khai.jpg Báo cáo viên của Sở triển khai tại buổi sinh hoạt Hội nghị đã khẳng định lại mục đích, ý nghĩa của Ngày pháp luật Việt Nam, góp phần nâng cao nhận thức, tầm quan trọng của pháp luật trong đời sống xã hội, nâng cao ý thức tôn trọng pháp luật, tự giác chấp hành pháp luật. Đồng thời, giúp toàn thể cán bộ công chức, người lao động của Sở đã nắm được các nội dung nổi bật của quy định mới của pháp luật.

  TC

  Nguồn: stttt.dongnai.gov.vn


  Bản đồ

  bản đồ