Thực hiện Hướng dẫn số 55/HD-MTTQ-BTT ngày 22 tháng 02 năm 2021 của Ủy Ban mặt trận tổ quốc Việt Nam tỉnh Đồng Nai về việc hướng dẫn nội dung, trình tự, thủ tục giới thiệu người ứng cử; lập hồ sơ và nộp hồ sơ ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh khóa X, nhiệm kỳ 2021-2026. Trên cơ sở Thông báo số 96/TB-MTTQ-BTT ngày 22 tháng 02 năm 2021 của Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Đồng Nai về việc phân bổ cơ cấu, thành phần, số lượng người được giới thiệu ứng cử đại biểu Hội đồng nhân dân, vào các ngày 01 tháng 3 năm 2021, ngày 05 tháng 3 năm 2021 và ngày 08 tháng 3 năm 2021, Lãnh đạo Sở Tư pháp đã phối hợp Ban Chấp hành công đoàn cơ sở Sở Tư pháp tổ chức các Hội nghị lấy ý kiến giới thiệu người ứng cử đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh Đồng Nai, nhiệm kỳ 2021-2026 theo quy định tại Điều 12, Điều 13, Điều 14 và Điều 15 Nghị quyết liên tịch số 09/2021/NQLT-UBTVQH14-CP-ĐCTUBTWMTTQVN và Nghị quyết số 1186/2021/UBTVQH14 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội quy định chi tiết, hướng dẫn việc tổ chức hội nghị cử tri; việc giới thiệu người ứng cử đại biểu hội đồng nhân dân cấp xã ở thôn, tổ dân phố; việc hiệp thương, giới thiệu người ứng cử, lập danh sách người ứng cử đại biểu quốc hội, đại biểu hội đồng nhân dân trong bầu cử bổ sung gồm: lãnh đạo Sở Tư pháp để dự kiến người ứng cử; Hội nghị lấy ý kiến của cử tri nơi công tác đối với người được dự kiến người ứng cử và Hội nghị ban lãnh đạo mở rộng của Sở Tư pháp để thảo luận, giới thiệu người ứng cử. Qua các Hội nghị, 02 công chức gồm: bà Võ Thị Xuân Đào – Giám đốc Sở Tư pháp và bà Nguyễn Thị Tuyết Nhung – Phó Chánh Văn phòng Sở Tư pháp đã nhận được sự tin tưởng, tín nhiệm rất cao, với số phiếu tuyệt đối (đạt tỷ lệ 100%) nhất trí giới thiệu ứng cử đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh khóa X, nhiệm kỳ 2021-2026. Sở Tư pháp đã hoàn tất hồ sơ ứng cử đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh khóa X, nhiệm kỳ 2021-2026 gửi Ủy ban bầu cử tỉnh Đồng Nai và các Biên bản Hội nghị gửi Ban Thường trực Ủy ban mặt trận tổ quốc Việt Nam tỉnh Đồng Nai tiến hành hiệp thương theo quy định. ​

    Ngọc Phúc

    Nguồn: stp.dongnai.gov.vn


    Bản đồ

    bản đồ