Với quyết tâm hoàn thành và hoàn thành vượt mức các mục tiêu, chỉ tiêu, công tác cải cách hành chính, với mục tiêu hướng tới tạo sự chuyển biến mạnh mẽ về kỷ luật kỷ cương, ý thức trách nhiệm, nâng cao chất lượng và hiệu quả phục vụ doanh nghiệp và người dân trong thời gian tới, Sở Tư pháp ban hành các kế hoạch về công tác cải cách hành chính để tiếp tục triển khai thực hiện có hiệu quả trong năm 2021 như sau: 1. Kế hoạch số 11/KH-STP ngày 28/01/2021 về cải cách hành chính năm 2021. 2. Kế hoạch số 10/KH-STP ngày 28/01/2021 về thông tin, tuyên truyền cải cách hành chính, kiểm soát thủ tục hành chính năm 2021. 3. Kế hoạch số 9/KH-STP ngày 27/01/2021 về kiểm tra cải cách hành chính, kiểm soát thủ tục hành chính năm 2021. 4. Kế hoạch số 3/KH-STP ngày 14/01/2021 về rà soát, đơn giản hóa thủ tục hành chính năm 2021. Bên cạnh đó, thông tin, tuyên truyền kịp thời việc thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông hiện đại tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của Trung tâm Hành chính công tỉnh đến đông đảo người dân, doanh nghiệp biết để tham khảo thông tin và yêu cầu thực hiện thủ tục hành chính tại Trung tâm hành chính công của tỉnh. Dự báo tình hình diễn biến phức tạp trong năm 2021, Sở Tư pháp tiếp tục triển khai mạnh mẽ ứng dụng công nghệ thông tin vào cải cách hành chính; đẩy mạnh dịch vụ công trực tuyến hiệu quả; phối hợp thực hiện kết nối phần mềm một cửa với các phần mềm của Ngành Tư pháp; khai thác, sử dụng hiệu quả hệ thống quản lý văn bản (V-Office) vào công việc; quản lý, sử dụng chữ ký số điện tử hiệu quả; triển khai thực hiện dịch vụ công chứng thực bản sao điện tử từ bản chính…góp phần xây dựng chính quyền điện tử phục vụ người dân đạt hiệu quả./.

    Hồng Phước

    Nguồn: stp.dongnai.gov.vn


    Bản đồ

    bản đồ