Thực hiện Nghị quyết số 01-NQ/TU ngày 10/12/2020 của Đại hội Đại biểu lần thứ XI Đảng bộ tỉnh Đồng Nai, Chương trình số 03-CTr/TU ngày 10/12/2020 của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu lần thứ XI Đảng bộ tỉnh nhiệm kỳ 2020-2025, Sở Tư pháp ban hành Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội Đại biểu Đảng bộ tỉnh Đồng Nai lần thứ XI nhiệm kỳ 2020-2025. Xác định Nghị quyết của Đại hội Đại biểu lần thứ XI Đảng bộ tỉnh là Nghị quyết rất quan trọng, thể hiện nguyện vọng và ý chí của toàn Đảng bộ, Nhân dân trong tỉnh cũng như tạo sự thống nhất cao giữa nhận thức và hành động trong toàn ngành Tư pháp, Sở Tư pháp tổ chức triển khai thực hiện đồng bộ, có trọng tâm, trọng điểm trong toàn Ngành Tư pháp tỉnh Đồng Nai nhằm đạt mục tiêu, kết quả cao nhất với nhiệm vụ trọng tâm như: Triển khai và phối hợp thực hiện có hiệu quả Luật về tổ chức thi hành pháp luật sau khi được ban hành; xây dựng đội ngũ cán bộ ngành Tư pháp đủ tiêu chuẩn, phẩm chất, năng lực và uy tín, ngang tầm nhiệm vụ thông qua công tác đào tạo, bồi dưỡng, luân chuyển cán bộ; nâng cao chất lượng các dịch vụ công trong lĩnh vực hành chính tư pháp, bổ trợ tư pháp, nhất là các lĩnh vực công chứng, luật sư, đấu giá, thừa phát lại, quản lý thanh lý tài sản; đẩy mạnh hợp tác quốc tế về pháp luật, đầu tư nước ngoài và giải quyết tranh chấp đầu tư, xử lý các vướng mắc phát sinh trong các dự án, vụ việc phức tạp nhằm đáp ứng yêu cầu phát triển của địa phương. Trong bối cảnh phải tiếp tục tập trung thực hiện “Mục tiêu kép” vừa phòng chống dịch bệnh hiệu quả, vừa tận dụng tốt cơ hội, nỗ lực phục hồi và phát triển kinh tế – xã hội trong trạng thái bình thường mới, Sở Tư pháp đã đề ra các giải pháp thực hiện như: Tăng cường công tác chỉ đạo, điều hành; tiếp tục đổi mới tư duy, lề lối làm việc, hành động quyết liệt hơn, hiệu quả hơn; đẩy mạnh cải cách hành chính, ứng dụng mạnh mẽ, tận dụng lợi thế của công nghệ thông tin, ứng dụng phần mềm hiện đại vào công tác chuyên môn, nhất là trong công tác chỉ đạo, điều hành; tăng cường đoàn kết, tạo môi trường làm việc chuyên nghiệp, thân thiện, gắn với kỷ luật, kỷ cương hành chính; tổ chức tốt các phong trào thi đua “Toàn ngành Tư pháp đoàn kết, kỷ cương, trách nhiệm, hành động, sáng tạo, thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị được giao” giai đoạn 2021-2025, bảo đảm gắn kết chặt chẽ với nhiệm vụ chuyên môn của từng địa phương, đơn vị làm động lực để thực hiện tốt các mục tiêu, nhiệm vụ và giải pháp trong định hướng công tác tư pháp nhiệm kỳ 2021-2025. Toàn Ngành Tư pháp với quyết tâm, thống nhất, nêu cao tinh thần chủ động, sáng tạo, xây dựng và triển khai chương trình hành động cụ thể nhằm hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao.

    Hồng ​Phước 

    Nguồn: stp.dongnai.gov.vn


    Bản đồ

    bản đồ