Ngày 17/5, UBND tỉnh Đồng Nai đã ban hành Quyết định số 1634/QĐ-UBND về việc công nhận kết quả đánh giá Dân vận chính quyền năm 2020 đối với các sở, ban, ngành và đơn vị sự nghiệp trực thuộc UBND tỉnh. Đạt số điểm 93/100, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch vinh dự là một trong những đơn vị được công nhận mức hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ ​19-5-2021

    Xác định rõ vai trò quan trọng của công tác Dân vận chính quyền, ngay từ đầu năm, Sở đã ban hành Kế hoạch số 615/KH-SVHTTDL về thực hiện công tác Dân vận chính quyền năm 2020 chủ đề “Năm Dân vận chính quyền -2020” với phương châm “Kỷ cương, liêm chính, hành động, trách nhiệm, sáng tạo, hiệu quả”, đưa công tác Dân vận của cơ quan hành chính nhà nước trở thành nhiệm vụ thường xuyên gắn với nhiệm vụ chính trị của đơn vị; nâng cao chất lượng các nội dung Dân vận chính quyền; phát huy dân chủ đẩy mạnh các phong trào thi đua yêu nước lập thành tích chào mừng Đại hội Đảng các cấp, tiến tới Đại hội XIII của Đảng. Đảng ủy, Ban Giám đốc Sở đã tích cực trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo triển khai thực hiện các chủ trương, chính sách của Đảng về công tác Dân vận chính quyền, bám sát nhiệm vụ chính trị, xác định nhiệm vụ trọng tâm, nhiệm vụ đột phá, từ đó có phương pháp thực hiện từng công việc cụ thể, giải quyết dứt điểm những vấn đề liên quan đến quyền, lợi ích chính đáng của công chức, viên chức. Cấp ủy các Chi bộ, thủ trưởng các đơn vị đã nhận thức được tầm quan trọng của công tác Dân vận, công tác Cải cách hành chính nên có sự chỉ đạo và triển khai thực hiện thực sự hiệu quả; vai trò tiên phong xung kích của các đoàn thể được rèn luyện, thử thách bằng nhiệm vụ thực tế; công chức, viên chức nâng cao ý thức trách nhiệm tham gia vào các hoạt động; gương mẫu chấp hành và vận động gia đình cùng thực hiện nghiêm chỉnh chủ trương chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước. Để tiếp tục duy trì và phát huy kết quả đạt được trong thời gian tới cần tăng cường và nâng cao hiệu quả công tác phối hợp giữa chính quyền và các tổ chức đoàn thể; công tác kiểm tra, giám sát, sơ kết, tổng kết, rút kinh nghiệm , nâng cao năng lực hoạt động thực tiễn của đội ngũ làm công tác dân vận đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình hiện nay. Tiếp tục phát huy những mô hình, cách làm hay, những mô hình “Dân vận khéo”, tạo sức lan tỏa,, góp phần tích cực vào thúc đẩy và hoàn thành tốt các chỉ tiêu nhiệm vụ của ngành./. ​Thùy Linh Vũ 

    Nguồn: svhttdl.dongnai.gov.vn


    Bản đồ

    bản đồ