Đây là chủ đề hội thảo khoa học do Trường chính trị tỉnh tổ chức vào sáng ngày 5-5 nhân kỷ niệm 203 năm ngày sinh Các Mác (5-5-1818 – 5-5-2021)

     Trong bài phát biểu đề dẫn hội thảo, TS.Nguyễn Văn Long, Phó hiệu trưởng Trường Chính trị tỉnh khẳng định, Các Mác là một trong những nhà tư tưởng vĩ đại trên thế giới. Cuộc đời và sự nghiệp của ông có nhiều thăng trầm và cũng đầy gian khổ. Những tư tưởng của ông góp phần làm thay đổi tư duy của những dân tộc bị áp bức, từ đó giúp họ đứng lên giành lại độc lập và thoát khỏi cảnh lầm than. Với tư cách là nhà khoa học thiên tài, Các Mác đã có những cống hiến kiệt xuất, tạo ra một cuộc cách mạng triệt để trong toàn bộ quan niệm về lịch sử thế giới. Gía trị lớn lao và sức sống mãnh liệt của chủ nghĩa Mác ở chỗ đã chỉ ra quy luật vận động khách quan của xã hội, chỉ ra những nhiệm vụ lịch sử cần giải quyết để từng bước giải phóng các giai cấp lao động và các dân tộc bị áp bức, giải phóng con người và xã hội loài người khỏi mọi sự tha hóa, xây dựng một xã hội mà “trong đó sự phát triển tự do của mỗi người là điều kiện cho sự phát triển tự do của tất cả mọi người”. Trải qua những giai đoạn thăng trầm của lịch sử, sự nghiệp cách mạng và những cống hiến khoa học lý luận cùng với nhân cách sống bình dị và cao thượng của Các Mác vẫn tràn đầy sức sống, tiếp tục tỏa sáng, định hướng cho hành động cách mạng của các đảng cộng sản và công nhân trên thế giới, trong đó có Đảng Cộng sản Việt Nam. Tại hội thảo, các nhà khoa học, các đại biểu đã tập trung thảo luận, đi sâu tìm hiểu và làm rõ những đóng góp vĩ đại của Các Mác với sự phát triển của nhân loại, giá trị to lớn và những ảnh hưởng tư tưởng của Các Mác đối với thời đại ngày nay. Đồng thời, khẳng định giá trị khoa học và cách mạng trong di sản tư tưởng của Các Mác trên các lĩnh vực triết học, kinh tế chính trị học, chủ nghĩa xã hội khoa học…, nhất là chủ nghĩa duy vật biện chứng, chủ nghĩa duy vật lịch sử và học thuyết giá trị thặng dư. Hội thảo cũng đã góp phần lãm rõ thêm quá trình Đảng Cộng sản Việt Nam và Chủ tịch Hồ Chí Minh vận dụng sáng tạo tư tưởng của Mác vào điều kiện thực tiễn của nước ta – đây chính là những luận điểm, luận cứ khoa học, là cơ sở thực tiễn quan trọng, là vũ khí sắc bén để bác bỏ những luận điệu sai trái, thù địch, góp phần bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng. Đồng thời, góp phần làm rõ các nội dung trong Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng. Thông qua các ý kiến tham luận, trao đổi, hội thảo đã góp phần khẳng định sức sống mãnh liệt, giá trị trường tồn và tầm ảnh hưởng to lớn của học thuyết Mác đối với sự vận động của xã hội hiện đại và sự phát triển của lịch sử loài người. Tin, ảnh: Nga Sơn (baodongnai.com.vn) 

    Nguồn: congan.dongnai.gov.vn


    Bản đồ

    bản đồ