Thái Nguyên đang nỗ lực quản lý, đầu tư bảo tồn, tôn tạo, phát huy giá trị các di sản văn hóa, tạo lợi thế để phát triển du lịch và kinh tế bền vững, góp phần thúc đẩy kinh tế – xã hội, nâng cao đời sống vật chất, tinh thần Nhân dân. Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Thái Nguyên Nguyễn Thị Mai cho biết, để bảo tồn và phát huy giá trị di sản văn hóa trên địa bàn hiệu quả, tỉnh đã xây dựng Đề án “Hỗ trợ hoạt động quản lý, đầu tư bảo tồn và phát huy giá trị di sản văn hóa trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2021 – 2025”.

    Đồng bào Sán Dìu Thái Nguyên, trình diễn nghệ thuật hát soọng cô tại Làng Văn hóa – Du lịch các dân tộc Việt Nam – Nguồn ảnh: VOV Việc triển khai Đề án sẽ góp phần đẩy mạnh và thực hiện hiệu quả Nghị quyết 33-NQ/TW về xây dựng và phát triển văn hóa. Bên cạnh đó tạo nên sản phẩm du lịch mang tính sáng tạo, đột phá dựa trên nguồn tài nguyên di sản văn hóa, thiên nhiên đặc thù của tỉnh với sự tham gia của cộng đồng và dựa vào cộng đồng, góp phần đưa hoạt động quản lý, tu bổ, tôn tạo, phục dựng vào phát huy tối đa giá trị di sản, nâng cao đời sống văn hóa, tinh thần cho Nhân dân. Mục tiêu cụ thể, đối với di sản văn hóa vật thể, giai đoạn 2021 – 2025 tỉnh phấn đấu 100% di tích được rà soát, kiểm kê, phân loại, xác định giá trị và cấp độ bảo tồn sơ bộ; số hóa 100% hồ sơ khoa học di tích đã được xếp hạng quốc gia đặc biệt, quốc gia và cấp tỉnh. Ngoài ra, tỉnh phấn đấu có từ 50 – 60 di tích được đầu tư tu bổ, tôn tạo, phục hồi trên tổng số 283 di tích đã xếp hạng; có từ 3 – 6 làng, bản văn hóa truyền thống được đầu tư bảo tồn, phát huy giá trị gắn với phát triển du lịch bền vững theo mô hình bảo tàng sinh thái và bảo tàng cộng đồng. Cùng với đó là xây dựng bộ tài liệu giới thiệu về di tích lịch sử văn hóa phục vụ chương trình giáo dục lịch sử địa phương thông qua di sản văn hóa, bộ tài liệu về di sản văn hóa và danh lam thắng cảnh tiêu biểu ở tỉnh Thái Nguyên phục vụ giới thiệu, quảng bá, phát triển du lịch bền vững. Đối với di sản văn hóa phi vật thể, tỉnh nhà phấn đấu đến năm 2025 sẽ có 100% hồ sơ khoa học di sản văn hóa phi vật thể trong Danh mục di sản văn hóa phi vật thể quốc gia được số hóa; 10 – 12 di sản văn hóa phi vật thể được xây dựng hồ sơ đệ trình có thể đưa vào Danh mục di sản văn hóa phi vật thể quốc gia; sưu tầm, phục dựng, tư liệu hoá từ 10 – 15 di sản văn hóa phi vật thể. Đặc biệt, Đề án sẽ hỗ trợ xây dựng và hoạt động cho 10 – 15 mô hình câu lạc bộ, hợp tác xã thực hành, truyền dạy, bảo tồn và phát huy giá trị văn hóa phi vật thể gắn với phát triển đời sống cộng đồng; xây dựng bộ tài liệu giới thiệu về di sản văn hóa phi vật thể, di sản văn hóa truyền thống tiêu biểu phục vụ chương trình giáo dục lịch sử địa phương thông qua di sản văn hóa và bộ tài liệu giới thiệu về di sản văn hóa phi vật thể, di sản văn hóa truyền thống tiêu biểu phục vụ truyền dạy di sản văn hóa trong cộng đồng. Hà Hương Nguồn: daibieunhandan.vn 

     


    Bản đồ

    bản đồ