Tại Kỳ họp thứ 20 của Hội đồng nhân dân tỉnh Đồng Nai được tổ chức vào ngày 26 tháng 3 năm 2021đã biểu quyết và nhất trí thông qua Đề án thành lập Văn phòng Đoàn Đại biểu Quốc hội và Hội đồng nhân dân tỉnh. Văn phòng chính thức hoạt động từ ngày 01 tháng 6 năm 2021. ​Trên cơ sở hợp nhất Văn phòng Đoàn Đại biểu Quốc hội và Văn phòng Hội đồng nhân dân tỉnh, khi thành lập việc sắp xếp, bố trí lại tổ chức bộ máy, nhân sự đảm bảo tinh gọn, khoa học, hoạt động hiệu lực, hiệu quả; đi đôi với kiện toàn thống nhất tổ chức đảng, đoàn thể trong cơ quan; tạo mối quan hệ công tác chặt chẽ với các cơ quan, đơn vị, địa phương và Trung ương, nhất là đối với Văn phòng Quốc hội, các cơ quan thuộc Quốc hội, Văn phòng Tỉnh ủy, Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh và Văn phòng Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh; phải kế thừa, phát triển những mặt ưu điểm, tiến bộ đạt được; đồng thời, khắc phục những hạn chế, khuyết điểm “vừa thừa, vừa thiếu cán bộ”; xây dựng đội ngũ cán bộ, công chức có bản lĩnh chính trị vững vàng, tinh thông về chuyên môn, nghiệp vụ, năng động, sáng tạo, đáp ứng tốt yêu cầu tham mưu, phục vụ nhiệm vụ chính trị của Đoàn Đại biểu Quốc hội và Hội đồng nhân dân tỉnh; đảm bảo “rõ người, rõ việc, rõ trách nhiệm” thực hiện tốt hơn, hiệu quả hơn chức trách, nhiệm vụ được giao; một người có thể đảm nhận nhiều việc, một việc chỉ giao một người hoặc một phòng chủ trì chịu trách nhiệm chính. Không làm gián đoạn công tác tham mưu, giúp việc, phục vụ hoạt động của Đoàn Đại biểu Quốc hội và Hội đồng nhân dân tỉnh. Giải quyết chế độ, chính sách đối với công chức, người lao động sau khi hợp nhất phù hợp, đúng quy định.

  Bà Lưu Thị Hà – Phó Trưởng ban phụ trách Ban Pháp chế thông qua Nghị quyết thành lập Văn phòng Đoàn ĐBQH&HĐND tỉnh Đồng Nai

  Văn phòng Đoàn Đại biểu Quốc hội và Hội đồng nhân dân tỉnh làm việc theo chế độ thủ trưởng kết hợp với chế độ chuyên viên. – Chánh Văn phòng là người đứng đầu Văn phòng, điều hành công việc chung của Văn phòng, chịu trách nhiệm trước Trưởng Đoàn, Phó Trưởng Đoàn Đại biểu Quốc hội, Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh và trước pháp luật về toàn bộ hoạt động của Văn phòng. Các Phó Chánh Văn phòng giúp Chánh Văn phòng thực hiện nhiệm vụ theo phân công của Chánh Văn phòng. – Văn phòng Đoàn Đại biểu Quốc hội và Hội đồng nhân dân tỉnh có quy chế làm việc. Quy chế làm việc do Chánh Văn phòng ban hành. Cơ cấu, tổ chức bộ máy gồm: + Lãnh đạo Văn phòng: Chánh Văn phòng và không quá 03 Phó Chánh Văn phòng. + Các phòng: Có 04 phòng chuyên môn, phòng có ít hơn 09 biên chế công chức được bố trí 01 Phó trưởng phòng, phòng có từ 09 đến 14 biên chế công chức được bố trí không quá 02 Phó trưởng phòng. Căn cứ số lượng biên chế công chức được phân bổ năm 2021, mỗi phòng bố trí tối thiểu 05 biên chế công chức. Phòng Công tác Quốc hội: Thực hiện nhiệm vụ tham mưu, phục vụ hoạt động của Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh. Phòng Công tác Hội đồng nhân dân: Thực hiện nhiệm vụ tham mưu, phục vụ hoạt động của Hội đồng nhân dân tỉnh. Phòng Dân nguyện, Thông tin: Thực hiện công tác xử lý đơn thư khiếu nại tố cáo, tiếp công dân, tiếp xúc cử tri, công nghệ thông tin, truyền thông, các ấn phẩm (Kỷ yếu, Bản tin), website phục vụ chung cho Đoàn Đại biểu Quốc hội và Hội đồng nhân dân tỉnh. Phòng Hành chính, Tổ chức, Quản trị: Tham mưu, phục vụ và thực hiện về quy hoạch, đào tạo bồi dưỡng, quản lý cơ sở vật chất, tài sản công, lập dự toán ngân sách, thực hiện chế độ chính sách đối với các Đại biểu, Cán bộ công chức và nhân viên, công tác hành chính văn thư lưu trữ và lễ tân.

  Đại biểu thông qua Nghị quyết

  – Căn cứ chức năng, nhiệm vụ của Văn phòng và từng phòng nêu trên, nhu cầu bố trí đội ngũ công chức theo vị trí việc làm, phù hợp với chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của Văn phòng và từng phòng. Khi thực hiện bố trí nhân sự đúng vị trí việc làm của Đề án, đội ngũ công chức hiện nay của một số phòng sẽ thiếu số lượng, thiếu một số tiêu chí theo khung năng lực quy định. Vì vậy, sau khi thành lập sẽ từng bước củng cố, bổ sung, sắp xếp lại theo lộ trình, đảm bảo đúng mục tiêu, yêu cầu của Đề án hợp nhất và đề xuất Ủy ban nhân dân tỉnh bổ sung biên chế theo Đề án vị trí việc làm. Thành lập Văn phòng Đoàn Đại biểu Quốc hội và Hội đồng nhân dân tỉnh sẽ giảm đầu mối cơ quan cấp tỉnh; xác định rõ chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của cơ quan tham mưu, giúp việc, phục vụ hoạt động Đoàn Đại biểu Quốc hội và Hội đồng nhân dân tỉnh.

  Nguyễn Văn Thuận

  Nguồn: hdnd.dongnai.gov.vn


  Bản đồ

  bản đồ