Thực hiện Văn bản số 9631/UBND-HCC ngày 13/8/2020 của Chủ tịch UBND tỉnh về việc cấu hình bổ sung các dịch vụ công trên Cổng Dịch vụ công trực tuyến của tỉnh ngành Nông nghiệp và phát triển nông thôn và ngành Y tế. ​

    Sở Y tế thông báo đến các đơn vị, tổ chức, cá nhân 02 thủ tục hành chính thực hiện dịch vụ công trực tuyến mức độ 3 được ban hành mới trên Cổng Dịch vụ công trực tuyến tỉnh Đồng Nai thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Y tế như sau: 1. Thủ tục cấp chứng chỉ hành nghề dược (bao gồm cả trường hợp cấp chứng chỉ hành nghề dược nhưng chứng chỉ hành nghề dược bị thu hồi theo quy định tại các khoản 1, 2, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 Điều 28 của Luật dược) theo hình thức xét hồ sơ. 2. Thủ tục cấp giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm đối với cơ sở sản xuất thực phẩm, kinh doanh dịch vụ ăn uống thuộc thẩm quyền của Ủy ban nhân dân cấp tỉnh. Khuyến khích các đơn vị, tổ chức, cá nhân thực hiện nộp hồ sơ trực tuyến mức độ 3 đối với 02 thủ tục hành chính nêu trên khi có nhu cầu. Trong quá trình thực hiện nộp hồ sơ trực tuyến nếu có khó khăn, vướng mắc, các đơn vị, tổ chức, cá nhân liên hệ Tổng đài 1022 (0251.1022) để được hướng dẫn, hỗ trợ./. ​Vi Thị Nhâm – Chuyên viên Văn phòng Sở

    Nguồn: syt.dongnai.gov.vn


    Bản đồ

    bản đồ