​Tại kỳ họp HĐND tỉnh thường lệ cuối năm 2020, 100% đại biểu HĐND tỉnh có mặt tại kỳ họp đã biểu quyết thống nhất hệ số điều chỉnh giá đất năm 2021 trên địa bàn tỉnh Đồng Nai​ ​ Theo đó, hệ số điều chỉnh giá đất năm 2021 trên địa bàn tỉnh Đồng Nai là bằng 1 (một), thời gian áp dụng quy định hệ số điều chỉnh giá đất năm 2021 kể từ ngày 01 tháng 01 năm 2021.  

  Ông Lại Thế Thông – Trưởng Ban KT-NS trình bày dự thảo nghị quyết tại Kỳ họp

   Để nghị quyết triển khai có hiệu quả, các đại biểu HĐND tỉnh đã thống nhất giao:

  1. Ủy ban nhân dân tỉnh có trách nhiệm ban hành quy định về hệ số điều chỉnh giá đất năm 2021 trên địa bàn tỉnh theo thẩm quyền và tổ chức triển khai thực hiện theo quy định.

  2. Thường trực Hội đồng nhân dân, các Ban Hội đồng nhân dân, các Tổ đại biểu Hội đồng nhân dân và đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh giám sát việc triển khai thực hiện Nghị quyết theo quy định.

  3. Để nghị Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh, các tổ chức thành viên giám sát và vận động Nhân dân cùng tham gia giám sát việc thực hiện Nghị quyết này; phản ánh kịp thời tâm tư, nguyện vọng và kiến nghị của Nhân dân đến các cơ quan có thẩm quyền theo quy định của pháp luật. Nghị quyết này có hiệu lực từ ngày 04 tháng 12 năm 2020./.

  Nguyễn Bình

  Nguồn: hdnd.dongnai.gov.vn


  Bản đồ

  bản đồ