​Tại kỳ họp HĐND tỉnh thường lệ cuối năm 2020, 100% đại biểu HĐND tỉnh có mặt tại kỳ họp đã biểu quyết thông qua Danh mục các dự án thu hồi đất, các trường hợp chuyển mục đích sử dụng đối với đất trồng lúa, đất rừng phòng hộ và các dự án điều chỉnh quy mô, địa điểm thực hiện năm 2021 trên địa bàn tỉnh Đồng Nai​

  ​1. Danh mục 89 dự án thu hồi đất với tổng diện tích là 741,69 ha. (Phụ lục I kèm theo).

  2. Danh mục 49 trường hợp được chuyển mục đích sử dụng đối với đất trồng lúa, đất rừng phòng hộ, gồm: 45 dự án có đất trồng lúa được chuyển mục đích sử dụng với diện tích là 56,58 ha, 03 dự án có đất rừng phòng hộ được chuyển mục đích sử dụng với diện tích là 11,23 ha, 01 dự án vừa sử dụng đất lúa với diện tích là 0,23 ha, vừa sử dụng đất rừng phòng hộ với diện tích là 5,90 ha và 43 trường hợp được chuyển mục đích sử dụng từ đất trồng lúa sang các mục đích khác của 11 địa phương với tổng diện tích 596,83 ha. (Phụ lục II kèm theo).

  3. Danh mục 04 dự án điều chỉnh quy mô, địa điểm thực hiện với tổng diện tích 50,21 ha, trong đó diện tích thu hồi 1,43 ha. (Phụ lục III kèm theo).

  Bà Đặng Thị Kim Thắm – Phó Trưởng Ban KT-NS HĐND tỉnh trình bày dự thảo Nghị quyết Điều 2. Tiếp tục triển khai thực hiện đối với các dự án thu hồi đất, các trường hợp chuyển mục đích sử dụng đối với đất trồng lúa, đất rừng phòng hộ, đất rừng đặc dụng đã được Hội đồng nhân dân tỉnh thông qua đang thực hiện các quy trình thu hồi đất như sau: 1. Danh mục các dự án đã được Hội đồng nhân dân tỉnh thông qua tại Nghị quyết số 113/2018/NQ-HĐND ngày 06/7/2018, Nghị quyết số 145/2018/NQ-HĐND ngày 07/12/2018, Nghị quyết số 179/2019/NQ-HĐND ngày 29/10/2019, Nghị quyết số 196/2019/NQ-HĐND ngày 08/12/2019, Nghị quyết số 11/2020/NQ-HĐND ngày 10/7/2020. 2. Danh mục 289 dự án thu hồi đất với tổng diện tích là 5.173,48 ha và 59 dự án chuyển mục đích sử dụng đối với đất trồng lúa, đất rừng phòng hộ, đất rừng đặc dụng với tổng diện tích là 92,22 ha được Hội đồng nhân dân tỉnh thông qua tại các Nghị quyết số 144/NQ-HĐND ngày 11/12/2014, Nghị quyết số 166/NQ-HĐND ngày 16/7/2015, Nghị quyết số 183/NQ-HĐND ngày 11/12/2015, Nghị quyết số 21/NQ-HĐND ngày 14/7/2016, Nghị quyết số 38/2016/NQ-HĐND ngày 09/12/2016, Nghị quyết số 57/2017/NQ-HĐND ngày 07/07/2017 và Nghị quyết số 91/2017/NQ-HĐND ngày 08/12/2017. (Phụ lục IV, V kèm theo). Điều 3. Hủy bỏ Danh mục 178 dự án thu hồi đất với tổng diện tích là 1.378,49 ha và 34 dự án chuyển mục đích sử dụng đối với đất trồng lúa, đất rừng phòng hộ, đất rừng đặc dụng với tổng diện tích là 59,6 ha đã quá 03 năm chưa triển khai thực hiện theo Khoản 3 Điều 49 Luật Đất đai đã được Hội đồng nhân dân tỉnh thông qua tại các Nghị quyết số 144/NQ-HĐND ngày 11/12/2014, Nghị quyết số 166/NQ-HĐND ngày 16/7/2015, Nghị quyết số 183/NQ-HĐND ngày 11/12/2015, Nghị quyết số 21/NQ-HĐND ngày 14/7/2016, Nghị quyết số 38/2016/NQ-HĐND ngày 09/12/2016, Nghị quyết số 57/2017/NQ-HĐND ngày 07/07/2017, Nghị quyết số 91/2017/NQ-HĐND ngày 08/12/2017, Nghị quyết số 113/2018/NQ-HĐND ngày 06/7/2018. (Phụ lục VI, VII kèm theo). Để nghị quyết triển khai có hiệu quả, các đại biểu HĐND tỉnh đã thống nhất giao Ủy ban nhân dân tỉnh có trách nhiệm tổ chức triển khai, theo dõi, kiểm tra việc thực hiện Nghị quyết này, định kỳ hàng năm đánh giá kết quả thực hiện và báo cáo Hội đồng nhân dân tỉnh theo quy định. Quá trình triển khai thực hiện thu hồi đất, giao đất thực hiện dự án có liên quan đến quyền và lợi ích của người dân, đề nghị thực hiện đảm bảo đúng quy trình, dân chủ, công khai và có sự giám sát chặt chẽ, tránh tình trạng người dân khiếu nại, tố cáo; thực hiện công tác tuyên truyền, tạo sự đồng thuận và tham gia hưởng ứng tích cực của nhân dân. Nghị quyết này có hiệu lực từ ngày 14 tháng 12 năm 2020./.

  Nguồn: hdnd.dongnai.gov.vn


  Bản đồ

  bản đồ