Ngày 05 tháng 4 năm 2021, tại Văn phòng UBND tỉnh, đồng chí Võ Văn Phi – Phó Chủ tịch UBND tỉnh đã chủ trì làm việc với các ngành, địa phương, đơn vị liên quan về việc nghe báo cáo kết quả xây dựng Đề án “rà soát, đánh giá hiện trạng và xây dựng kế hoạch phát triển hệ thống kênh mương thủy lợi gắn với xây dựng nông mới năm 2025 (sau đây gọi tắt là Đề án). thông qua Đề án rà soát, đánh giá hiện trạng và xây dựng kế hoạch phát triển_

  Phó Chủ tịch UBND tỉnh Võ Văn Phi phát biểu chỉ đạo buổi làm việc

   Theo báo cáo của Sở Nông nghiệp và PTNT, đến nay trên địa bàn tỉnh hiện có 131 công trình thủy lợi đang hoạt động gồm: 16 hồ chứa, 56 đập dâng, 36 trạm bơm, 8 công trình ngăn mặn, ngăn lũ, 3 kênh tạo nguồn và 12 kênh tiêu. Tổng chiều dài kênh mương trên địa bàn tỉnh hiện có là 478,095 km, gồm: Kênh tưới là 419,84km, kênh tiêu là 58,255 km, đê bao là 72,39km. Tổng chiều dài kênh mương đã được kiên cố hóa là 310,69km, tỷ lệ kiên cố hóa đạt 64,98% (310,69/478,095km). Theo kết quả xây dựng đề án, dự kiến đến năm 2035 tổng chiều dài kênh mương cần kiên cố hóa là 980,39 km (trong đó: Kiên cố hóa kênh tưới hiện trạng là 103,165km, xây dựng mới kênh mương với tổng chiều dài là 877,22 km, nạo vét hệ thống kênh tiêu 58,255km; tu sửa, nâng cấp đê bao là 72,396km; hạng mục khác). Năng lực phục vụ của các công trình thủy lợi đạt 37.622,23 ha/32.459,17 ha (tăng 5.163,06 ha so với năm 2020), đạt 113,65% so với thiết kế, kiên cố hóa 100% kênh mương theo bộ tiêu chí nông thôn mới, nông thôn mới nâng cao và kiểu mẫu hiện nay (100% kênh mương được kiên cố hóa), cùng với việc thực hiện quy hoạch thủy lợi góp phần nâng cao diện tích tưới chủ động từ công trình thủy lợi. Tổng nhu cầu kinh phí đầu tư dự kiến khoảng 1.745,87 tỷ đồng (trong đó nguồn vốn ngân sách khoảng 1.222,11 tỷ đồng, nguồn vốn xã hội hóa khoảng 523,76 tỷ đồng). Sau khi nghe báo cáo của Sở Nông nghiệp và PTNT, đại diện các địa phương, các ngành cơ bản thống nhất về sự cần thiết phải thực hiện đề án, nội dung đề án đã xây dựng, đồng thời đã có đóng góp ý kiến vào một số nội dung như: Rà soát, bổ sung, điều chỉnh thời gian thực hiện đề án cho phù hợp, đối với các tuyến kênh mương mở rộng thêm, các địa phương cần rà soát để đưa vào kế hoạch sử dụng đất, quy hoạch sử dụng đất cho phù hợp. thông qua Đề án rà soát, đánh giá hiện trạng và xây dựng kế hoạch phát triển_

   Các ngành, địa phương, đơn vị góp ý xây dựng đề án Phát biểu kết luận chỉ đạo buổi làm việc, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Võ Văn Phi đã chỉ đạo các địa phương rà soát, điều chỉnh quy hoạch chung ở xã, trường hợp đề nghị bổ sung thêm thì cập nhập, bổ sung vào quy hoạch, đề án cho phù hợp; đề án cần rà soát, làm rõ kinh phí, nguồn kinh phí và cơ quan thực hiện (tỉnh, huyện) từ giai đoạn 2021-2025, bổ sung vào quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất cho phù hợp. Về tên đề án và thời gian đề nghị chỉnh sửa điều chỉnh thành 2021-2025 định hướng đến 2030, tuy nhiên phải tập trung vào nguồn lực để hoàn thành vào 2025, đáp ứng tiêu chí thủy lợi nâng cao, đặc biệt là nguồn nước mặt phục vụ đối với loại cây ăn trái để đảm bảo phát triển bền vững. Sở Nông nghiệp và PTNT rà soát, cập nhập bổ sung vào đề án để trình UBND tỉnh trong tháng 4/2021; đồng thời tham mưu xây dựng kế hoạch để triển khai thực hiện đề án trong giai đoạn 2021-2025.

  Nguyễn Ngọc

  Nguồn: sonongnghiep.dongnai.gov.vn


  Bản đồ

  bản đồ