Số người làm việc hưởng lương từ ngân sách nhà nước trong đơn vị sự nghiệp công lập: 40.810 người. ​ Sáng ngày 04/12/2020, thực hiện chương trình, nội dung Kỳ họp thứ 18 HĐND tỉnh, trên cơ sở xem xét Tờ trình của UBND tỉnh, báo cáo thẩm tra của Ban Pháp chế HĐND tỉnh, các đại biểu HĐND tỉnh đã thảo luận và biểu quyết thông qua Nghị quyết phê duyệt tổng biên chế công chức, số người làm việc trong các cơ quan, tổ chức hành chính nhà nước, đơn vị sự nghiệp công lập do ngân sách nhà nước bảo đảm chi thường xuyên, đơn vị sự nghiệp công lập tự bảo đảm một phần chi thường xuyên và các Hội có tính chất đặc thù trên địa bàn tỉnh năm 2021, cụ thể như sau:​

  Bà Lưu Thị Hà – Phó Ban Pháp chế HĐND tỉnh trình bày nghị quyết tại kỳ họp

  – Biên chế công chức trong cơ quan, tổ chức hành chính nhà nước: 3.033 biên chế. – Số người làm việc hưởng lương từ ngân sách nhà nước trong đơn vị sự nghiệp công lập: 40.810 người. – Số người làm việc hưởng lương từ nguồn thu sự nghiệp trong các đơn vị sự nghiệp tự bảo đảm một phần chi thường xuyên: 314 người. – Biên chế trong các Hội có tính chất đặc thù: 355 biên chế. Sau khi Nghị quyết được thông qua, giao Ủy ban nhân dân tỉnh căn cứ Nghị quyết của Hội đồng nhân dân tỉnh ban hành quyết định phân bổ chỉ tiêu biên chế công chức, số người làm việc và thực hiện thẩm định bổ sung biên chế từ nguồn dự phòng khi có đề xuất của đơn vị theo quy định. Đồng thời, để đảm bảo tỷ lệ tinh giản biên chế theo đúng tinh thần chỉ đạo của Đảng và Nhà nước, đề nghị Ủy ban nhân dân tỉnh tiến hành cắt giảm biên chế theo đề án tinh giản biên chế được phê duyệt để phù hợp với biên chế Thủ tướng Chính phủ, Bộ Nội vụ giao..

  Lê Anh Khoa

  Nguồn: hdnd.dongnai.gov.vn


  Bản đồ

  bản đồ