Tỉnh ủy vừa ban hành Chỉ thị về tiếp tục thực hiện Kết luận số 62-KL/TW ngày 08/12/2009 của Bộ Chính trị về “tiếp tục đổi mới nội dung, phưong thức hoạt động của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các đoàn thể chính trị-xã hội” ​ Qua 10 năm triển khai thực hiện Kết luận số 62-KL/TW ngày 08/12/2009 của Bộ Chính trị (khóa X), hoạt động của Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể chính trị-xã hội luôn bảo đảm sự lãnh đạo của Đảng, đã có nhiều đổi mới trong tổ chức các phong trào thi đua yêu nước, các cuộc vận động trong các tầng lớp nhân dân, hướng mạnh về cơ sở, bám sát thực tiễn, lắng nghe, tập hợp ý kiến, nguyện vọng của nhân dân, chủ động đề xuất cấp ủy, chính quyền giải quyết kịp thời những vấn đề phát sinh trong đời sống xã hội, góp phần tạo sự tin tưởng của đoàn viên, hội viên và nhân dân vào chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; góp phần xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền trong sạch, vững mạnh. Tuy nhiên, một số cấp ủy Đảng nhận thức chưa đầy đủ, quan tâm chưa đúng mức trong việc định hướng, đổi mới nội dung, phương thức hoạt động cho Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể chính trị-xã hội; hoạt động của Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể chính trị-xã hội ở cơ sở có lúc, có nơi chưa bám sát thực tiễn; hiệu quả vận động, thuyết phục đoàn viên, hội viên và các tầng lớp nhân dân tham gia phong trào chưa đều; nội dung, hình thức và phương pháp tổ chức các phong trào ở một số cơ sở chậm đổi mới, thiếu sáng tạo, chưa theo sát nhu cầu thực tế chính đáng của các nhóm đối tượng cần vận động. Do đó, cần tiếp tục đổi mới nội dung, phương thức hoạt động của Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể chính trị-xã hội từ tỉnh đến cơ sở. Đổi mới trong công tác tuyên truyền, vận động, giáo đục đoàn viên, hội viên và nội dung sinh hoạt chi đoàn, chi hội ấp, khu dân cư; tăng cường phối hợp với các cơ quan thông tin đại chúng để tuyên truyền, biểu dương, tôn vinh kịp thời các gương điển hình, nhân tố mới trong học tập, lao động, sản xuất của đoàn viên, hội viên và nhân dân. Nội dung tuyên truyền phải bám sát công tác lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy, chương trình công tác của Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể chính trị-xã hội cấp trên, chú trọng đến hình thức, ngắn gọn, súc tích, dễ hiểu, dễ nhớ, đi vào trọng tâm và phù hợp với từng đối tượng. Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể chính trị-xã hội tiếp tục nâng cao chất lượng các phong trào thi đua yêu nước, các cuộc vận động trong đoàn viên, hội viên và nhân dân; các hoạt động cần tập trung cho cơ sở, phù hợp với từng đối tượng, hướng đến các mục tiêu nâng cao đời sống vật chất, tinh thần, chăm lo và bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của đoàn viên, hội viên và quần chúng nhân dân. Chú trọng các mô hình mới, sáng tạo, hiệu quả để nhân rộng; khuyến khích đoàn viên, hội viên và nhân dân tham gia sáng tạo kỹ thuật, ứng dụng khoa học, công nghệ vào hoạt động sản xuất kinh doanh, học tập, giáo dục… Đổi mới nội dung, phương thức hoạt động; đa dang hóa các hình thức tập hơp nhân dân, tập trung hướng mạnh các hoạt động về cơ sở; xây dựng tổ chức vững mạnh, gắn với việc tập hợp đoàn viên, hội viên vào tổ chức; quan tâm xây dựng và từng bước nâng cao chất lượng, độ tin cậy của đoàn viên, hội viên nòng cốt; quan tâm xây dựng tổ chức ở các dịa bàn vùng sâu, vùng xa, vùng tôn giáo, dân tộc, doanh nghiệp ngoài nhà nước; xây dựng và phát huy vai trò nòng cốt của đoàn viên, hội viên trong các dân tộc thiểu số, trong các tôn giáo và đội ngũ trí thức. Bên cạnh đó, kiện toàn, sắp xếp tinh gọn tổ chức bộ máy của Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị-xã hội gắn với đổi mới nội dung, phương thức hoạt động đảm bảo hoạt động hiệu lực, hiệu quả. Đồng thời, đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ cán bộ đáp ứng yêu cầu về lý luận, năng lực thực tiễn và kỹ năng công tác vận động quần chúng; chú trọng lựa chọn cán bộ có uy tín, kinh nghiệm, trưởng thành từ phong trào quần chúng làm công tác Mặt trận, đoàn thể.

      Lê Lài

    Nguồn: hdnd.dongnai.gov.vn


    Bản đồ

    bản đồ