Tại kỳ họp thứ 19 HĐND tỉnh Đồng Nai khóa IX (tổ chức ngày 12/3/2021), các đại biểu HĐND tỉnh đã nhất trí biểu quyết thông qua dự thảo Nghị quyết kéo dài thời gian thực hiện chính sách thu hút, hỗ trợ viên chức, nhân viên ngành y tế tỉnh Đồng Nai giai đoạn 2017 – 2020 ​Thực hiện chính sách thu hút, hỗ trợ viên chức, nhân viên ngành y tế tỉnh Đồng Nai theo quy định tại Nghị quyết số 43/2016/NQ-HĐND ngày 09/12/2016 của Hội đồng nhân dân tỉnh về chính sách thu hút, hỗ trợ viên chức, nhân viên ngành y tế tỉnh Đồng Nai giai đoạn 2017- 2020 và Nghị quyết số 186/2019/NQ-HĐND ngày 06/12/2019 của Hội đồng nhân dân tỉnh sửa đổi, bổ sung Điều 1 của Nghị quyết số 43/2016/NQ-HĐND ngày 09/12/2016, giai đoạn 2017 – 2020, toàn tỉnh đã thu hút được 168 bác sĩ, hỗ trợ cho 911 bác sĩ và 299 nhân viên y tế khu phố. Việc thu hút, hỗ trợ này đã giúp các bác sĩ, nhân viên ngành y tế có thêm thu nhập, trách nhiệm với công việc, yên tâm công tác, góp phần tăng tỷ lệ bác sĩ từ 7,2 bác sĩ/vạn dân (năm 2016) lên 8,5 bác sĩ/vạn dân (năm 2020). Tuy nhiên, các chính sách thu hút, hỗ trợ viên chức, nhân viên ngành y tế đã hết hiệu lực thi hành từ ngày 31/12/2020. Điều này đã gây khó khăn trong việc thu hút, giữ chân đội ngũ nhân lực gắn bó lâu dài với ngành y tế, ảnh hưởng đến công tác chăm sóc sức khỏe nhân dân, đặc biệt là công tác phòng, chống dịch hiện nay. 

  Ban VH-XH HĐND tỉnh họp thẩm tra đối với dự thảo Nghị quyết

  Ngày 21/5/2018, Ban chấp hành Trung ương ban hành Nghị quyết số 27-NQ/TW về Cải cách chính sách tiền lương đối với cán bộ, công chức, viên chức, lực lượng vũ trang và người lao động trong doanh nghiệp, theo đó, thời gian tới Chính phủ sẽ ban hành hệ thống bảng lương mới theo vị trí việc làm, chức danh và chức vụ lãnh đạo, bãi bỏ các khoản chi ngoài lương của cán bộ, công chức, viên chức có nguồn gốc từ ngân sách nhà nước. Mặt khác, theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại Văn bản số 8476/VPCP-KTTH ngày 06/9/2018 của Văn phòng Chính phủ thì từ nay đến khi ban hành các văn bản quy định chế độ tiền lương mới để thực hiện Nghị quyết số 27-NQ/TW, không xem xét ban hành mới hoặc sửa đổi, bổ sung các chế độ, chính sách tiền lương hiện hành. 

  Đại biểu biểu quyết thông qua dự thảo Nghị quyết tại kỳ họp

   Vì vậy, trong khi chờ Chính phủ ban hành chế độ tiền lương mới, Hội đồng nhân dân tỉnh thống nhất ban hành Nghị quyết kéo dài thời gian thực hiện chính sách thu hút, hỗ trợ viên chức, nhân viên ngành y tế tỉnh Đồng Nai giai đoạn 2017 – 2020 được quy định tại khoản 1, khoản 2 Điều 1 và Điều 2 Nghị quyết số 43/2016/NQ-HĐND ngày 09 tháng 12 năm 2016 của Hội đồng nhân dân tỉnh về chính sách thu hút, hỗ trợ viên chức, nhân viên ngành y tế tỉnh Đồng Nai giai đoạn 2017 – 2020; Nghị quyết số 186/2019/NQ-HĐND ngày 06 tháng 12 năm 2019 của Hội đồng nhân dân tỉnh sửa đổi, bổ sung Điều 1 của Nghị quyết số 43/2016/NQ-HĐND ngày 09 tháng 12 năm 2016 của Hội đồng nhân dân tỉnh về chính sách thu hút, hỗ trợ viên chức, nhân viên ngành y tế tỉnh Đồng Nai giai đoạn 2017 – 2020. Về thời gian thực hiện Thời gian thực hiện chính sách thu hút và quyền lợi đi kèm đối với bác sĩ về công tác tại các đơn vị trực thuộc ngành y tế, chính sách hỗ trợ đối với viên chức và nhân viên ngành y tế từ ngày Nghị quyết này có hiệu lực thi hành đến khi Chính phủ ban hành chế độ tiền lương mới đối với cán bộ, công chức, viên chức và người lao động. Nghị quyết có hiệu lực từ ngày 22 tháng 3 năm 2021.

  Đức Thể

  Nguồn: hdnd.dongnai.gov.vn


  Bản đồ

  bản đồ