Tổng nguồn vốn huy động của các TCTD trên địa bàn ước đến 30/8/2020 đạt 222.816 tỷ đồng, tăng 12,40% so đầu năm. Trong đó: Phát hành giấy tờ có giá ước đạt: 1.578 tỷ đồng; tiền gửi ước đạt: 221.238 tỷ đồng. ​ ​ Hiện, lãi suất huy động bằng VND phổ biến ở mức 0,1- 0,2%/năm đối với tiền gửi không kỳ hạn và có kỳ hạn dưới 1 tháng; 3,7 – 4,25%/năm đối với tiền gửi có kỳ hạn từ 1 tháng đến dưới 6 tháng; 4,4- 6,4%/năm đối với tiền gửi có kỳ hạn từ 6 tháng đến dưới 12 tháng; kỳ hạn từ 12 tháng trở lên ở mức 6,0 – 7,3%/năm. Lãi suất huy động USD của TCTD ở mức 0%/năm đối với tiền gửi của cá nhân và tổ chức. Về hoạt động tín dụng: Đến 31/8/2020 tổng dư nợ cấp tín dụng trên địa bàn ước đạt 221.724 tỷ đồng, tăng 4,28% so với đầu năm (trong đó nợ xấu ước chiếm 0,90% trên tổng dư nợ cho vay). Dư nợ cấp tín dụng bao gồm: Giá trị các khoản đầu tư trái phiếu doanh nghiệp ước đạt: 1.978 tỷ đồng. Tổng dư nợ cho vay ước đạt: 220.261 tỷ đồng, tăng 4,52% so đầu năm. Hiện, mặt bằng lãi suất cho vay bằng VND của TCTD có xu hướng giảm. Lãi suất cho vay ngắn hạn tối đa bằng đồng VND đối với một số ngành lĩnh vực ở mức 5,0%/năm. Lãi suất cho vay USD phổ biến ở mức 3,0-6,0/năm; trong đó lãi suất cho vay ngắn hạn phổ biến ở mức 3,0-4,5%/năm, lãi suất cho vay trung, dài hạn ở mức 4,2-6,0%/năm. Về tình hình dư nợ một số chương trình tín dụng: + Dư nợ tín dụng đối với lĩnh vực nông nghiệp, nông thôn (Số liệu thống kê theo Thông tư số 11/2018/TT-NHNN ngày 17/4/2018 của NHNN Việt Nam): Đến 31/7/2020 dư nợ ước đạt 58.000 tỷ đồng, tăng 5,18% so với cuối năm 2019, chiếm tỷ trọng 26,43% so với tổng dư nợ cho vay. Trong tổng dư nợ tín dụng đối với lĩnh vực nông nghiệp, nông thôn ước có 11.020 tỷ đồng dư nợ không phải đảm bảo bằng tài sản, chiếm tỷ trọng 19% tổng dư nợ tín dụng đối với lĩnh vực nông nghiệp, nông thôn. + Kết quả cho vay đối với các xã thực hiện xây dựng nông thôn mới trên địa bàn: Thực hiện Công văn 691/NHNN-TD ngày 04/02/2016 của NHNN Việt Nam, đến 31/7/2020 dư nợ cho vay xây dựng nông thôn mới đối với các xã trên địa bàn ước đạt 65.680 tỷ đồng, tăng 4,95 so với cuối năm 2019, chiếm tỷ trọng 29,93% so với tổng dư nợ cho vay. + Dư nợ cho vay theo Quyết định số 68/2013/QĐ-TTg ngày 14/11/2013 của Thủ tướng Chính phủ về chính sách hỗ trợ nhằm giảm tổn thất trong nông nghiệp: Đến 31/7/2020, dư nợ ước đạt 1,5 tỷ đồng, số lãi tiền vay được hỗ trợ lũy kế từ đầu năm ước đạt 56 triệu đồng. + Dư nợ cho vay xuất nhập khẩu: Đến 31/8/2020 ước đạt 35.218 tỷ đồng, giảm 4,35% so với 31/12/2019, chiếm tỷ trọng 15,98% so với tổng dư nợ cho vay trên địa bàn. Trong đó, cho vay xuất khẩu ước đạt 14.513 tỷ đồng, giảm 13,23% so với 31/12/2019, chiếm tỷ trọng 6,58% so với tổng dư nợ cho vay trên địa bàn. + Dư nợ cho vay doanh nghiệp nhỏ và vừa: Đến 31/8/2020 ước đạt 45.870 tỷ đồng, tăng 4,87% so với 31/12/2019, chiếm tỷ trọng 20,82% so với tổng dư nợ cho vay. + Cho vay theo Thông tư số 11/2013/TT-NHNN ngày 15/5/2013 của NHNN Việt Nam về cho vay nhà ở của gói hỗ trợ 30.000 tỷ đồng: Đến 31/12/2016 các TCTD trên địa bàn đã giải ngân 257,5 tỷ đồng (do đã ngưng giải ngân từ 01/01/2017 theo quy định), tính đến 31/8/2020 ước dư nợ 58,97 tỷ đồng và 379 khách hàng vay mua nhà ở xã hội, nhà ở thương mại và xây dựng nhà ở xã hội còn dư nợ.

    Nguyễn Bình

    Nguồn: hdnd.dongnai.gov.vn


    Bản đồ

    bản đồ