Thường trực HĐND huyện Nhơn Trạch vừa qua đã tổ chức đoàn giám sát việc thực hiện Chương trình giảm nghèo trên địa bàn huyện theo Nghị quyết số 63/2018/NQ-HĐND của HĐND huyện (từ ngày 30/11/2020 đến ngày 03/12/2020), đoàn giám sát do bà Dương Thị Mỹ Châu – Chủ tịch HĐND huyện làm trường đoàn. ​Theo kết quả giám sát cho thấy, trong năm 2020, kết quả tỷ lệ hộ nghèo A giảm 100% (kế hoạch hàng năm giảm 60%) vượt mục tiêu Nghị quyết HĐND huyện (dưới 1% tổng số dân; từ 0,12% đầu năm 2020 giảm xuống còn 0% cuối năm 2020; tỷ lệ hộ nghèo B giảm từ 0,45% đầu năm 2020 giảm xuống còn 0,4% vào cuối năm 2020). Với kết quả này cho thấy Cấp ủy và Chính quyền địa phương đã có sự quan tâm, chỉ đạo sâu sát, hỗ trợ kịp thời tạo được sự đồng thuận của các tầng lớp nhân dân, sự ủng hộ tích cực của các tổ chức kinh tế và các hoạt động phối hợp chặt chẽ, đồng bộ của MTTQ và các đoàn thể; qua đó đã huy động được sức mạnh của toàn xã hội, kết hợp với các chính sách ưu đãi của Nhà nước đã góp phần quan trọng cho việc thực hiện hiệu quả chương trình giảm nghèo của huyện, đảm bảo an sinh xã hội. Tuy nhiên, bên cạnh những kết quả đạt được; vẫn còn một số hạn chế, tồn tại cần phải khắc phục trong thời gian tới. Thời gian qua, công tác tuyên truyền Chương trình giảm nghèo được thực hiện thường xuyên nhưng hiệu quả chưa cao, vẫn còn một bộ phận người dân không muốn thoát nghèo để được hưởng chính sách ưu đãi; một số hộ nghèo còn ngại vay vốn, nguyên dân do chưa có phương thức hoạt động sản xuất hiệu quả; các hộ nghèo chưa ý thức đầy đủ về tầm quan trọng của chương trình giảm nghèo. Việc kiểm tra định kỳ, thẩm định kết quả điều tra, rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo của các xã tuy có quan tâm nhưng thực hiện chưa chặt chẽ, thường xuyên, cũng như chưa phối hợp đánh giá hiệu quả của từng chính sách, dự án thuộc chương trình giảm nghèo bền vững; do đó chưa có thống kê cụ thể nguyên nhân các hộ thoát nghèo, thoát cận nghèo khi được ưu đãi thông qua các chương trình, dự án giảm nghèo (tín dụng, khuyến nông, dạy nghề và giải quyết việc làm,…) Tình trạng một bộ phận hộ nghèo trình độ nhận thức thấp, thiếu đất sản xuất; một số hộ nghèo còn ngại vay vốn để chăn nuôi, sản xuất; bên cạnh đó, công tác phối hợp giữa cho vay vốn với công tác khuyến nông chưa chặt chẽ nên chất lượng tín dụng chưa cao; việc áp dụng khoa học kỹ thuật vào sản xuất còn hạn chế. Ngoài ra, vẫn còn một bộ phận người dân không muốn thoát nghèo để hưởng cơ chế, chính sách. Đối với chính sách hỗ trợ tiền điện (quý 3) của các xã thực hiện chậm so với quy định, tại thời điểm giám sát (đầu tháng 12/2020), kinh phí hỗ trợ tiền điện cho hộ nghèo mới chỉ hỗ trợ đến quý 2; việc thực hiện lập dự toán và công tác giải quyết tiền điện chậm của các đơn vị liên quan làm ảnh hưởng đến cuộc sống sinh hoạt hàng ngày của các hộ nghèo. Bên cạnh đó, do ảnh hưởng của tình hình dịch bệnh Covid-19, một số hộ nghèo bị mất việc làm (do các Công ty cắt giảm lao động). Việc cho vay vốn của Ngân hàng Chính sách Xã hội huyện, tuy quy trình được thực hiện đầy đủ nhưng sự phối hợp giữa cán bộ tín dụng Ngân hàng với các tổ chức đoàn thể được ủy thác, chính quyền địa phương trong công tác kiểm tra định kỳ, đôn đốc và nắm thông tin đối tượng vay vốn chưa kịp thời, chặt chẽ; chưa đánh giá hiệu quả của nguồn tín dụng này khi cho đối tượng vay vốn; chưa thực hiện đầy đủ kế hoạch kiểm tra giám sát theo sự thỏa thuận ủy thác, chất lượng kiểm tra còn hạn chế; vẫn còn tình trạng nợ quá hạn, tiềm ẩn phát sinh. Qua kết quả giám sát, Thường trực HĐND huyện đã kiến nghị UBND huyện: Tiếp tục chỉ đạo các cơ quan chức năng tăng cường công tác tuyên truyền; nghiên cứu đổi mới nội dung và hình thức tuyên truyền đa dạng, sâu rộng đến các tầng lớp dân cư nhất là người nghèo nhằm thay đổi, chuyển biến nhận thức của người dân về Chương trình giảm nghèo; tập trung tuyên truyền những dự án mô hình thành công, những tấm gương thoát nghèo bền vững; để giúp cho người nghèo, hộ nghèo học tập, tự vươn lên thoát nghèo. Quán triệt đến các thành viên Ban chỉ đạo huyện, xã, thị trấn trong việc nâng cao trách nhiệm, vai trò theo đúng quy chế làm việc đã ban hành; đồng thời qua giám sát cho thấy, số hộ nghèo, hộ cận nghèo vay vốn đạt thấp. Đề nghị tiếp tục phát huy hơn nữa vai trò của MTTQ và các tổ chức đoàn thể trong công tác phối hợp tham gia thực hiện chương trình, tạo điều kiện cho hộ nghèo được tiếp cận được nguồn vốn, có hướng dẫn phương thức hoạt động sản xuất hiệu quả để vươn lên thoát nghèo. Chỉ đạo các cơ quan, đơn vị có liên quan và UBND các xã, thị trấn tăng cường công tác kiểm tra, đánh giá hiệu quả việc thực hiện các chính sách, dự án giảm nghèo; cũng như công tác điều tra, khảo sát hộ nghèo, hộ cận nghèo đảm bảo chính xác, đúng đối tượng, hạn chế tình trạng chạy theo phong trào, thành tích ảnh hưởng đến quyền lợi của các đối tượng được thụ hưởng. Trên cơ sở kết quả điều tra hộ nghèo, hộ cận nghèo tiếp cận đa chiều; đề nghị đề nghị UBND huyện chỉ đạo các đơn vị liên quan, UBND các xã, thị trấn bám sát mục tiêu, giải pháp đã đề ra. Trong quá trình thực hiện, cần huy động, phân bổ và sử dụng hiệu quả các nguồn lực cho chương trình giảm nghèo gắn với chương trình xây dựng nông thôn mới; cũng như nghiên cứu kỹ các văn bản liên quan của cấp trên để người dân bảo đảm được mức sống tối thiểu và tiếp cận được các dịch vụ xã hội cơ bản theo quy định (y tế, giáo dục, nhà ở, nước sạch và vệ sinh thông tin). Ngoài ra, Thường trực HĐND huyện cũng đã kiến nghị một số cơ quan, đơn vị thực hiện hiện một số nội dung theo thẩm quyền nhằm góp phần nâng cao hiệu quả công tác giảm nghèo trên địa bàn huyện trong thời gian tới.

    Đức Thể

    Nguồn: hdnd.dongnai.gov.vn


    Bản đồ

    bản đồ