​Đối tượng tham gia là các sản phẩm/các chủ thể tham gia đánh giá tại cấp huyện đạt từ 50 điểm trở lên theo Bộ tiêu chí đánh giá, phân hạng sản phẩm OCOP quy định tại Quyết định số 1048/QĐ-TTg ngày 21/8/2019 của Thủ tướng Chính phủ về việc ban hành Bộ tiêu chí đánh giá, phân hạng sản phẩm Chương trình mỗi xã một sản phẩm. ​Căn cứ Quyết định số 1048/QĐ-TTg, tỉnh Đồng Nai ban hành kế hoạch tổ chức đánh giá, phân hạng sản phẩm OCOP tỉnh năm 2020. Qua đó, nhằm đánh giá, lựa chọn các sản phẩm đảm bảo chất lượng đáp ứng yêu cầu của Bộ tiêu chí đánh giá, phân hạng sản phẩm OCOP quy định tại Quyết định số 1048/QĐ-TTg. Đồng thời làm căn cứ để hỗ trợ xúc tiến thương mại; tạo động lực cho các chủ thể khắc phục các tồn tại, hạn chế, tiếp tục nâng cấp và hoàn thiện sản phẩm. Khích lệ phong trào thi đua khởi nghiệp dựa trên các lợi thế cạnh tranh trên địa bàn tỉnh, xây dựng ý tưởng, nghiên cứu tạo ra sản phẩm mới, thu hút và nâng cao chất lượng nguồn nhân lực tại địa phương. 

  Sản phẩm trứng gà của Công ty TNHH thương mại dịch vụ, sản xuất, chăn nuôi Thanh Đức (huyện Xuân Lộc) là sản phẩm OCOP đạt tiêu chuẩn 4 sao năm 2019​

  Trình tự tổ chức đánh giá, phân hạng sản phẩm OCOP cấp tỉnh năm 2020, gồm các bước: (1) Đánh giá hồ sơ sản phẩm của các huyện, thành phố trong tỉnh. (2) Đánh giá sản phẩm lần 1, theo quy định của Bộ tiêu chí đánh giá và phân hạng sản phẩm OCOP quy định tại Quyết định số 1048/QĐ-TTg ngày 21/8/2019 của Thủ tướng Chính phủ. (3) Tổ chức đánh giá, thẩm định thực tế tại chủ thể sản xuất sản phẩm, các điều kiện khác của sản phẩm dự thi: Môi trường sản xuất – chế biến, sự tham gia của cộng đồng, điều kiện cơ sở sản xuất (nếu cần). Kiểm nghiệm một số chỉ tiêu của sản phẩm (khi Hội đồng yêu cầu). (4) Đánh giá sản phẩm lần 2, theo quy định của Bộ tiêu chí đánh giá và phân hạng sản phẩm OCOP quy định tại Quyết định số 1048/QĐ-TTg ngày 21/8/2019 của Thủ tướng Chính phủ. (5) Tổng hợp kết quả đánh giá, phân hạng sản phẩm. (6) Tổ chức công bố kết quả đánh giá, phân hạng sản phẩm. (7) Chuyển hồ sơ và sản phẩm mẫu của các sản phẩm có tiềm năng đạt 05 sao (từ 90 đến 100 điểm) đề nghị cấp Trung ương đánh giá, công nhận sản phẩm OCOP quốc gia. Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn được giao nhiệm vụ chủ trì, phối hợp với các thành viên Hội đồng, UBND các huyện, thành phố và các đơn vị có liên quan tổ chức triển khai kế hoạch đánh giá, phân hạng sản phẩm OCOP tỉnh Đồng Nai năm 2020. Thời gian tổ chức thực hiện gồm 02 đợt, dự kiến trước ngày 30/6/2020 (đợt 1) và trước ngày 30/10/2020 (đợt 2).

  Thu Hương

  Nguồn: hdnd.dongnai.gov.vn


  Bản đồ

  bản đồ