Sáng ngày 25/8, Đoàn Thanh niên Công an tỉnh đã tổ chức học trực tuyến bài học lý luận chính trị dành cho 100% cán bộ Đoàn và đoàn viên, thanh niên trong toàn lực lượng. ​chuyên gia giảng về 4 chuyên đề: “Chủ nghĩa Mác – Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh và con đường đi lên chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam”; “Đảng Cộng sản Việt Nam – Người tổ chức, lãnh đạo mọi thắng lợi của cách mạng Việt Nam”; “Hệ thống chính trị ở Việt Nam hiện nay” và “Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh”. Chia sẻ về việc triển khai học trực tuyến các bài học lý luận dành cho đoàn viên, thanh niên, Đại úy Huỳnh Minh Đức cho biết: Việc học tập các bài lý luận chính trị giúp cho cán bộ, đoàn viên nắm được những vấn đề lý luận cơ bản nhất về chủ nghĩa Mác – Lê nin, tư tưởng Hồ Chí Minh và con đường đi lên chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam, về Đảng Cộng sản Việt Nam và hệ thống chính trị ở nước ta hiện nay, về Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh, góp phần hình thành thế giới quan, phương pháp luận khoa học, cách mạng, từ đó vận dụng vào thực tiễn công tác. Việc học tập các bài học lý luận chính trị là yêu cầu bắt buộc, qua đó nâng cao hơn nữa hiệu quả việc học tập lý luận chính trị của đoàn viên, thanh niên. Đây cũng là một phương thức để từng đoàn viên, thanh niên tự hoàn thiện bản thân, trang bị thêm lý luận, có bản lĩnh chính trị vững vàng, trên cơ sở đó làm tốt chức năng của người đoàn viên, thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh cũng như hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao.

    Hạnh Duyên

    Nguồn: bienhoa.dongnai.gov.vn


    Bản đồ

    bản đồ