UBND tỉnh vừa ban hành kế hoạch số 2043/KH-UBND ngày 02/3/2021 về việc tổ chức tổng kết 20 năm Ngày Gia đình Việt Nam (28/6/2001 – 28/6/2021) triển khai đến các sở, ban, ngành, đoàn thể tỉnh, UBND các huyện, thành phố , với các nội dung: ​7-3-2021 (3).

    Tổng kết đánh giá kết quả tổ chức các hoạt động tuyên truyền, kỷ sở, ban ngành liên quan, Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố niệm 20 năm Ngày Gia đình Việt Nam và tổ chức sự kiện kỷ niệm 20 năm Ngày Gia đình Việt Nam 28/6/2021. Tiếp tục tuyên truyền chủ đề Ngày Gia đình Việt Nam “Giữ gìn và phát huy truyền thống văn hóa ứng xử tốt đẹp trong gia đình” trong năm 2021; Tuyên truyền về hiệu quả của các văn bản, đề án, chương trình, kế hoạch thực hiện công tác gia đình giai đoạn (2015-2020) và phương hướng, nhiệm vụ công tác gia đình giai đoạn (2021 – 2025) trên các phương tiện truyền thông. Tuyên dương, khen thưởng các các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong tuyên truyền Ngày Gia đình Việt Nam, các tấm gương tiêu biểu trong việc thực hiện Ngày Gia đình Việt Nam ở các sở, ban, ngành, tổ chức đoàn thể và địa phương 20 năm qua. Các hoạt động nhằm tôn vinh giá trị truyền thống nhân văn sâu sắc của gia đình Việt Nam; đẩy mạnh tuyên truyền, vận động các tầng lớp nhân dân thực hiện nếp sống văn minh, văn hóa ứng xử trong gia đình, cộng đồng và xã hội; kế thừa truyền thống tốt đẹp của dân tộc và gia đình Việt Nam, tiếp thu có chọn lọc các giá trị tiên tiến. Đề cao trách nhiệm của lãnh đạo các ngành, các cấp, các đoàn thể, tổ chức xã hội và từng gia đình trong việc xây dựng gia đình no ấm, tiến bộ, hạnh phúc, bền vững. Nâng cao chất lượng phong trào xây dựng gia đình văn hóa, góp phần vào sự nghiệp xây dựng đất nước Việt Nam dân giàu, nước mạnh, xã hội công bằng, dân chủ, văn minh. Thực hiện Kế hoạch của UBND tỉnh, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch phát động đợt thi đua tổng kết 20 năm thực hiện Quyết định số 72/2001/QĐ-TTg ngày 04/5/2001 của Thủ tướng Chính phủ về việc lấy ngày 28/6 hằng năm là Ngày Gia đình Việt Nam đến các sở, ban, ngành, đoàn thể tỉnh, UBND các huyện, thành phố. Thời gian phát động đợt thi đua từ 05/3-30/5/2021./. ​Như Quỳnh 

    Nguồn: svhttdl.dongnai.gov.vn


    Bản đồ

    bản đồ