Tổng cục ĐBVN vừa yêu cầu các cơ quan, đơn vị trực thuộc Tổng cục ( trên địa bàn TP Hà Nội) triển khai các biện pháp cấp bách phòng, chống dịch COVID-19 trước diễn biến phức tạp của dịch bệnh trên cả nước. Thực hiện Công điện số 15/CĐ-UBND ngày 18/7/2021 của Ủy ban nhân dân Thành phố Hà Nội về việc triển khai các biện pháp cấp bách phòng, chống dịch COVID-19 trước diễn biến phức tạp của dịch bệnh trên cả nước, thời gian áp dụng từ 00h ngày 19/7/2021, Tổng cục Đường bộ Việt Nam yêu cầu Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị triển khai thực hiện các nội dung tại Công điện, trong đó lưu ý một số nhiệm vụ sau đây: Thực hiện nghiêm quy định 5K, không tụ tập quá 5 người ngoài phạm vi công sở. Hạn chế tối đa việc di chuyển từ Hà Nội đến các tỉnh, thành phố khác và ngược lại, thực hiện công tác báo cáo Lãnh đạo khi ra ngoài thành phố và khai báo y tế theo quy định.

    Tích cực đổi mới cải tiến làm việc, đảm bảo môi trường an toàn và các biện pháp theo tình hình, diễn biến của dịch bệnh. Tăng cường sử dụng ứng dụng công nghệ thông tin, hạn chế tối đa các cuộc họp trực tiếp, chỉ tổ chức họp khi đảm bảo khoảng cách, tăng cường các hoạt động trực tuyến trong chỉ đạo, điều hành, làm việc, giải quyết các thủ tục hành chính. Bố trí không quá 1/2 số lượng công chức, viên chức, người lao động làm việc tại cơ quan, duy trì làm việc trực tuyến bảo đảm hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao. Tạm dừng các đoàn thanh tra, kiểm tra chưa cần thiết; trường hợp cần thiết thanh tra, kiểm tra phải hạn chế số lượng người tham gia. Tạm dừng công tác tiếp công dân trực tiếp tại trụ sở cơ quan (bao gồm cả nhận hồ sơ trực tiếp tại Bộ phận Một cửa giải quyết thủ tục hành chính). Các đơn vị có giải pháp phù hợp khi giải quyết hồ sơ thủ tục hành chính bảo đảm quyền lợi của người dân, doanh nghiệp. Tổng cục Đường bộ Việt Nam yêu cầu các đơn vị nghiêm túc thực hiện. Nguồn: Tổng cục Đường bộ Việt Nam. 

     


    Bản đồ

    bản đồ