Trong tuần tháng 3/2021 tại thành phố Hồ Chí Minh, Ban Tuyên giáo Trung ương, Bộ Thông tin và Truyền thông, Hội Xuất bản Việt Nam phối hợp tổ chức Hội nghị triển khai công tác Xuất bản và Phát hành xuất bản phẩm năm 2021. hinh anh hoi nghi.jpg Hình ảnh tại Hội nghị tổng kết Theo báo cáo đánh giá của Cục Xuất bản – In và Phát hành, trong năm 2020, do ảnh hưởng của đại dịch Covid-19, hoạt động xuất bản – phát hành xuất bản phẩm đã có những ảnh hưởng không nhỏ.Tổng số xuất bản phẩm là 36.218 xuất bản phẩm (giảm 2,4%) với 403,5 triệu bản; lĩnh vực phát hành, toàn ngành phát hành hơn 330 triệu xuất bản phẩm (giảm 27,7%); doanh thu đạt 3.700 tỷ đồng (giảm 24,4%). Năm 2020, số lượng xuất bản phẩm xuất khẩu toàn ngành đạt 300 nghìn bản (giảm 28,7%); số lượng xuất bản phẩm nhập khẩu đạt 21,1 triệu bản (giảm 44,76%)…Tuy nhiên, toàn ngành xuất bản đã có nhiều nỗ lực để vượt qua khó khăn thông qua việc đổi mới, thay đổi phương thức hoạt động như: tổ chức khai thác, tổ chức bản thảo theo hướng phục vụ kịp thời, hiệu quả các nhiệm vụ chính trị của đất nước trong nhiều sự kiện lớn. Bám theo các vấn đề nảy sinh từ thực tiễn, từ dư luận xã hội để xuất bản các mảng sách quan trọng, phù hợp với thực tiễn như: sách có nội dung đấu tranh phản bác lại những luận điệu sai trái, thù địch; sách tuyên truyền, bảo vệ chủ quyền biển đảo; sách thông tin đối ngoại, quảng bá hình ảnh đất nước, con người Việt Nam. Đặc biệt, một số Nhà Xuất bản đã chủ động, tổ chức xuất bản sách cung cấp hệ thống, kiến thức về phòng, chống dịch bệnh nói chung, dịch Covid-19 nói riêng để cùng chung tay với cả nước đẩy lùi dịch bệnh… Trên lĩnh vực phát hành, do ảnh hưởng của tình hình dịch bệnh Covid-19 nên công tác triển lãm, hội chợ sách trong và ngoài nước có nhiều thay đổi. Việc tổ chức Triển lãm sách, Hội sách đã được triển khai thực hiện trên hình thức trực tuyến trên nền tảng internet tại địa chỉ book365.vn, sử dụng công nghệ hiện đại với nhiều tính năng ưu việt, giao diện bắt mắt nên đã thu hút được sự quan tâm rộng rãi của cộng đồng xã hội. Một số đơn vị phát hành vẫn nỗ lực vượt khó, đẩy mạnh xuất khẩu sách, tìm kiếm thị trường mới, theo phương thức mới, hội nhập quốc tế… Trong năm 2021, để tiếp tục triển khai thực hiện có hiệu quả các nhiệm vụ đối với hoạt động xuất bản, Bộ Thông tin và Truyền thông đề ra các giải pháp cụ thể như: Nghiên cứu hoàn thiện thể chế, hành lang pháp lý thuận lợi để phát triển lĩnh vực xuất bản, in và phát hành theo hướng chuyên nghiệp, hiện đại, trong đó chú trọng đến việc thực hiện các giải pháp chuyển đối số trong hoạt động xuất bản. Phối hợp với các Sở Thông tin và Truyền thông xây dựng và hoàn thiện hệ thống dữ liệu quản lý lĩnh vực xuất bản, in và phát hành; làm đầu mối liên thông chia sẻ dữ liệu quản lý giữa Cục Xuất bản, In và Phát hành với một số Sở thực hiện các thủ tục hành chính phát sinh nhiều hồ sơ trng lĩnh vực xuất bản, nhập khẩu xuất bản phẩm. Thực hiện có hiệu quả các nhiệm vụ chính trị trọng tâm trong năm 2021 và các nhiệm vụ thường xuyên như: tuyên truyền về công tác bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026; tuyên truyền kỷ niệm 90 năm Ngày thành lập Đoàn Thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh…Quan tâm đầu tư nhà xuất bản đẩy mạnh ứng dụng công nghệ, thực hiện chuyển đổi số trong hoạt động xuất bản. Đẩy mạnh hơn nữa công tác chỉ đạo, giám sát quý trình xuất bản của các nhà xuất bản. Bên cạnh đó, cần nghiên cứu, đầu tư thiết thực cho những nhà xuất bản có thế mạnh về đội ngũ công tác viên làm công tác nghiên cứu khoa học, công nghệ để có thể xuất bản được những công trình nghiên cứu khoa học, công nghệ để có thể xuất bản được những công trình nghiên cứu khoa học, những bộ sách có giá trị, áp dụng vào đời sống thực tiễn trong bối cảnh phát triển công nghệ 4.0…

    T.H

    Nguồn: stttt.dongnai.gov.vn


    Bản đồ

    bản đồ