Thực hiện Quyết định số 15/2020/QĐ-TTg ngày 24/4/2020 của Thủ tướng Chính phủ quy định về việc thực hiện các chính sách hỗ trợ người dân gặp khó khăn do đại dịch COVID-19, tỉnh Đồng Nai đã tổ chức triển khai đến các cơ quan, đơn vị, địa phương trên địa bàn tỉnh. Theo đó, UBND cấp xã có trách nhiệm rà soát, chống trùng, tổng hợp, thẩm định, xác nhận danh sách đối tượng trình UBND cấp huyện trong 3 ngày làm việc. UBND cấp huyện có trách nhiệm thẩm định, phê duyệt danh sách, trình Chủ tịch UBND tỉnh thông qua Sở LĐ-TBXH trong 3 ngày làm việc. Sau khi nhận đủ hồ sơ, Sở LĐ-TBXH sẽ tổng hợp, trình Chủ tịch UBND tỉnh phê duyệt hỗ trợ và chỉ đạo thực hiện chi trả hỗ trợ trong 2 ngày làm việc. ​ Mức hỗ trợ người có công với cách mạng đang hưởng trợ cấp ưu đãi hàng tháng được hỗ trợ thêm 500.000 đồng/người/tháng, thời gian áp dụng là 3 tháng (từ tháng 4 đến tháng 6 năm 2020) và được chi trả một lần (theo quy định tại Nghị quyết số 42/NQ-CP ngày 09/4/2020 của Chính phủ về các biện pháp hỗ trợ người dân gặp khó khăn do đại dịch COVID-19). Tính đến ngày 14/5/2020, UBND tỉnh đã phê duyệt danh sách 10.268 người có công với cách mạng được hỗ trợ với tổng kinh phí là 15,376 tỷ đồng. (Ảnh: Số lượng và kinh phí hỗ trợ của các địa phương trên địa bàn tỉnh) Để kịp thời chi trả cho các trường hợp người có công với cách mạng như trên, UBND tỉnh Đồng Nai đã chỉ đạo cho UBND các huyện, thành phố chỉ đạo Phòng Lao động – Thương binh và xã hội ký hợp đồng với Bưu điện cùng cấp chi trả đến các đối tượng kịp thời, đúng quy định.

    Tuấn Anh 

    Nguồn: hdnd.dongnai.gov.vn


    Bản đồ

    bản đồ