Thực hiện Hướng đẫn số 343/HD-HĐND ngày 29/6/2020 của Hội đồng nhân dân tỉnh, ngày 07/12/2020, Thường trực HĐND tỉnh đã ban hành văn bản số 749/HĐND-VP về triển khai đánh giá chất lượng hoạt động của đại biểu và các tổ chức HĐND tỉnh năm 2020 và nhiệm kỳ 2016-2021. ​Để đảm bảo công tác đánh giá chất lượng hoạt động của đại biểu và các tổ chức HĐND tỉnh năm 2020 và nhiệm kỳ 2016-2021 được kịp thời, đúng quy trình, thời gian quy định, Thường trực HĐND tỉnh đề nghị Trưởng các Ban, Tổ trưởng các Tổ đại biểu HĐND tỉnh căn cứ nội dung Hướng dẫn số 343/HD-HĐND ngày 29/6/2020 về việc đánh giá chất lượng hoạt động và xét khen thưởng đối với đại biểu và các tổ chức HĐND tỉnh Đồng Nai khóa IX, nhiệm kỳ 2016-2021 để tiến hành đánh giá vào đợt tiếp xúc cử tri sau kỳ họp thứ 18 của HĐND tỉnh (từ ngày 04/01/2021 đến ngày 15/01/2021). Trong đó, việc đánh giá chất lượng hoạt động của đại biểu phải dựa trên các tiêu chí như: Hoạt động tại kỳ họp, hoạt động giám sát giữa hai kỳ họp, hoạt động tiếp xúc cử tri, hoạt động tiếp công dân và các hoạt động khác theo nhiệm vụ, quyền hạn được pháp luật quy định. Về mức đánh giá, đại biểu HĐND tỉnh được đánh giá chất lượng hoạt động theo 4 mức: Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, hoàn thành tốt nhiệm vụ, hoàn thành nhiệm vụ và không hoàn thành nhiệm vụ. trong đó: Đại biểu HĐND hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ có tổng số điểm từ 90 điểm trở lên; Đại biểu HĐND hoàn thành tốt nhiệm vụ có tổng số điểm từ 75 điểm đến dưới 90 điểm; Đại biểu HĐND hoàn thành nhiệm vụ có tổng số điểm từ 60 điểm đến dưới 75 điểm; Đại biểu HĐND không hoàn thành nhiệm vụ có tổng số điểm dưới 60 điểm. Ngoài các nội dung trên, việc đánh giá chất lượng hoạt động của đại biểu phải bảo đảm tính công khai, dân chủ, khách quan, công bằng, chính xác nhằm nhằm góp phần nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của HĐND tỉnh theo quy định của pháp luật. Thường trực HĐND tỉnh đề nghị Trưởng các Ban HĐND, Tổ trưởng các Tổ đại biểu HĐND tỉnh triển khai thực hiện đầy đủ, kịp thời các nội dung nêu trên; hồ sơ đánh giá chất lượng hoạt động và đề nghị xét khen thưởng của đại biểu, các tổ chức HĐND tỉnh gửi về Thường trực HĐND tỉnh chậm nhất vào ngày 29/01/2021 để tổng hợp và tổ chức họp Hội đồng đánh giá chất lượng hoạt động của HĐND tỉnh.

    Xuân Huyên

    Nguồn: hdnd.dongnai.gov.vn

     


    Bản đồ

    bản đồ