Thực hiện chỉ đạo của UBND tỉnh về việc triển khai Kế hoạch Cải cách hành chính tỉnh Đồng Nai năm 2021, ngày 11/01/2021, Chủ tịch UBND thành phố Biên Hòa ban hành Kế hoạch số 347/KH-UBND về Cải cách hành chính thành phố Biên Hòa năm 2021. ​Với mục tiêu chung nhằm tiếp tục đẩy mạnh cải cách hành chính, xây dựng nền hành chính dân chủ, hiện đại, hiệu lực, hiệu quả, có năng lực kiến tạo, minh bạch; bộ máy hành chính tinh gọn, trách nhiệm; đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức có phẩm chất, năng lực và uy tín ngang tầm nhiệm vụ, năm 2021, UBND thành phố Biên Hòa xây dựng và triển khai Kế hoạch CCHC gồm 6 nội dung được cụ thể hóa thành 60 nhiệm vụ cụ thể trên các lĩnh vực: cải cách thể chế hành chính, cải cách thủ tục hành chính, cải cách tổ chức bộ mấy hành chính nhà nước, xây dựng đội ngũ cán bộ, công chức, cải cách tài chính công, hiện đại hóa nền hành chính. Để đảm bảo việc triển khai công tác cải cách hành chính được đồng bộ, thống nhất, Chủ tịch UBND thành phố đề nghị Thủ trưởng các đơn vị, địa phương nghiên cứu kỹ Kế hoạch của UBND thành phố, bám sát các mục tiêu, định hướng cụ thể, đối chiếu với thực tiễn để xây dựng kế hoạch phù hợp; lưu ý các nhiệm vụ cải cách hành chính năm 2021 do các đơn vị, địa phương triển khai phải rõ nội dung, chỉ tiêu, công việc trọng tâm, cụ thể, có phân công trách nhiệm cá nhân, bộ phận chủ trì, phối hợp, tránh tình trạng chung chung. Đính kèm file Kế hoạch: Ke hoach CCHC nam 2021.

    Thiên Trang – PNV​

    Nguồn: bienhoa.dongnai.gov.vn


    Bản đồ

    bản đồ